Search Results

You are looking at 21 - 30 of 113 items for

  • Author or Editor: András Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A fogantatástól a születésig.

Damien Hirst: A csodálatos utazás

From the conception till the birth.

Damien Hist: The miraculous journey
Orvosi Hetilap
Author:
András Szabó
Open access
Restricted access

Vizsgálatunkban mentálhigiénés szakirányú továbbképzésen részt vevo hallgatók (n=94) szövegmintáit dolgoztuk fel a tartalomelemzés módszereivel, elsosorban a gondolkodási struktúrák feltárása céljából. A válaszadóknak egy rövid, de viszonylag bonyolult esetleírást kézhez kapva kellett kifejteniük, hogy hogyan lehetne segíteni, milyen lépéseket lehetne tenni az adott helyzetben. A szókategóriákat leíró ún. szövegváltozókat fokomponens-analízissel vizsgáltuk, és hat fokomponenst választottunk ki. Ezek két fo csoportba voltak sorolhatók, melyekbol az egyik az ingerként adott eredeti szöveg tartalmi vonatkozásait képezte le, a másik pedig a mentálhigiénés segíto attitudöt tükrözte. Részben ugyanezen, részben pedig szakértoi kódolással létrehozott ún. tematikus változókat elemeztünk abból a célból is, hogy a mentálhigiénés képzést kezdok csoportjának vélt inhomo­genitásait megpróbáljuk feltárni. Összességében azonban arra jutottunk, hogy a válaszadók különféle szociológiai jellemzoi érdemben nem voltak kimutathatók szövegeikbol. A felmérés egy olyan longitudinális vizsgálat elso fázisának része volt, amely a men­tálhigiénés szakképzés hatékonyságának mérésére irányul.

Restricted access

Az iskolai prevenció szereplői az iskolai valóságról

Actors of School Prevention about their School Experiences

Educatio
Authors:
András Szabó
and
Zsuzsanna Hanna Biró
Open access

Absztrakt

A modern gyógyászat egyre inkább igényli a páciensközeli diagnosztikát a terápiás döntések felgyorsítása vagy akár a laboratóriumi vizsgálatok kiváltása érdekében. Ehhez olyan megbízható, költséghatékony bioanalitikai mérőrendszerek szükségesek, amelyek mintegy mikrolaboratóriumként, integráltan tartalmazzák a biomolekuláris felismerő, érzékelő és jelfeldolgozó, illetve mikrofluidikai mintapreparációs modulokat. Ezek a jórészt mikro- és nanotechnológiai fabrikációs módszerekkel kialakított Lab-on-a-chip rendszerek új távlatokat nyithatnak a gyógyászati ellátás láncolatában, hiszen alkalmasak lehetnek speciális betegségmarkerek vagy azok kombinációinak egy csepp mintából történő, kvantitatív, nagy pontosságú és azonnali kimutatására is. Ennek megfelelően a mérőműszerekkel és az alkalmazott analitikai módszerekkel szembeni legfőbb követelmények a magas szelektivitás, alacsony alsó mérési határ, rövid válaszidő, integrálhatóság egészségügyi informatikai rendszerekbe. Mindez lehetőséget teremthet a vizsgálatokhoz szükséges hierarchikus lánc rövidítésére is, ezáltal gyökeresen átalakíthatja a laboratóriumi diagnosztikát, új helyzetet teremtve a terápiás intervencióban. Orv. Hetil., 2015, 156(52), 2096–2102.

Restricted access

Gyermekkori genetikai rendellenességek diagnosztikája újgenerációs szekvenálással

Diagnosis of genetic disorders in childhood with next-generation sequencing

Orvosi Hetilap
Authors:
Otília Menyhárt
,
Balázs Győrffy
, and
András Szabó

Az újgenerációs szekvenáláson (NGS) alapuló diagnosztika legnagyobb előnye, hogy nagyszámú gén párhuzamos szekvenálása révén a genetikai rendellenességek kiterjedt repertoárját képes egyetlen vizsgálattal lefedni. Az analízis viszonylag kisebb költsége és az adatmennyiség kezelhetőbb mennyisége folytán a célzott génpanelek használata, illetve a teljesexom-szekvenálás (WES) a leginkább elérhető NGS-alapú módszer. Összefoglalónkban az NGS létjogosultságát vizsgáljuk gyermekkori genetikai rendellenességek diagnosztikájában. Áttekintjük az öröklött anyagcserezavarok, daganatos megbetegedések és egyéb gyermekkori genetikai rendellenességek NGS-alapú diagnosztikájában fontos szerepet játszó géneket. A kora gyermekkori rendellenességek NGS-alapú diagnosztikájának rutinszerű használata előtt számos technikai és klinikai kérdés vár még megválaszolásra. Jelenleg a legnagyobb kihívást a ritka genetikai variánsok értelmezése és a mutációk patogenitásának igazolása jelenti. Orv Hetil. 2022; 163(51): 2027–2040.

Open access

Better vaccines and new therapeutic drugs could be a successful breakthrough against intracellular bacteria. M. tuberculosis ABC transporter ATPase (Rv0986) plays a role in mycobacterial virulence by inhibiting phagosome-lysosome fusion. Thus, it could be a potential vaccine candidate. C. pneumoniae another important intracellular bacterium possesses a protein named CpB0255, which is homologous with the mycobacterial Rv0986. The aim of this study was the cloning, over-expression and purification of CpB0255 ABC transporter ATPase protein to study its biological properties. The immunogenicity and protective effect of recombinant chlamydial ATPase protein combined with Alum adjuvant were investigated in mice. The immunization resulted in the reduction of the number of viable C. pneumoniae in the lungs after challenge. Our results confirm that chlamydial ATPase induces protective immunity in mice.

Restricted access

Magyarországon az erdőterületek jelentős növekedésére lehet számítani a jövőben. A 2009-es Nemzeti Erdőstratégia által erdősítésre ajánlott területek azok, melyeken az egyéb mezőgazdasági tevékenység nem jövedelmező, e területek pedig átfedést mutatnak azon területekkel, melyek alatt sekély, sós talajvizek találhatóak. Célunk az erdősí-tett területeken végbemenő, a talajvíz mélységére és a sófelhalmozódásra ható folyamatok és tényezők áttekintése, valamint egy hipotézis felvázolása a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva. Hipotézisünk szerint a növényzet egyértelműen képes befolyásolni az adott terület sóforgalmát, ugyanakkor az erdő hatása erősen függ az adott terület egyéb (klimatológiai, hidrogeológiai, pedológiai, biológiai) tényezőitől. A telepített erdők alatti talajban lezajló víz- és sómozgás folyamatait sokan, sokféle szempont figyelembevételével vizsgálták, ezek az eredmények alátámasztották az általunk felvázolt hipotézist. Ismert, hogy a fásított területeken jelentős mértékben megváltozik a talajok vízforgalma. Ennek a változásnak hosszútávú hatását azonban a klíma–növényzet–talaj rendszer minden fontosabb eleme együttesen befolyásolja. Bár a szakirodalom jól lefedi az egyes részfolyamatokat, és mélyrehatóan elemzi az egyes tényezők kapcsolatát, nincs olyan vizsgálat, mely az összes fontos tényezőt vizsgálva komplex módon tárgyalná a kérdést. Elmondható tehát, hogy a telepített erdők sófelhalmozódást és talajvízszint-csökkentést okozó szerepe világszerte további vizsgálatokat igényel. Hazánk esetében ez fokozottan igaz, hisz bár a témakörben megjelent publikációk rávilágítanak általánosan elfogadott összefüggésekre, a vizsgált faj(ok), illetve az eltérő klíma miatt, ezek nem szolgálnak közvetlenül hasznosítható eredményekkel számunkra. Tekintettel a bevezetőben leírt, a hazai földhasználatban megfigyelhető változásokra, mindenképpen szükséges, hogy a témakörben átfogó kutatások induljanak Magyarországon, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a közleményünkben bemutatott folyamatok kellő ismeretének hiányából fakadó esetleges természeti és gazdasági károk.

Restricted access