Search Results

You are looking at 51 - 60 of 136 items for

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Danziger, Kurt: Marking the mind. A history of memory . Cambridge University Press, Cambridge, 2008Farkas, Katalin: The subject’s point of view. Oxford University Press, Oxford, 2008MosoninéFriedJudités TolnaiMárton(szerk.): Tudomány és politika. Typotex, Budapest, 2008Iacobini, Marco: Mirroring people. T he new science of how we connect with others. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2008Changeux, Jean-Pierre. Du vrai, du beau, du bien.Une nouvelle approche neuronale. Odile Jacob, PárizsGazzaniga_n

Restricted access

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről. Osiris Kiadó, Budapest, 2003 Kant, Immanuel: Prekritikia írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2003 Heidegger, Martin: Útjelzők. Osiris Könyvkiadó, Budapest, 2003 Boros Gábor: A mozgástörvényektől isten értelmi szeretetéig. A morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában. Áron Kiadó, Budapest, 2003 Neumer Katalin (szerk.): Kép, beszéd, írás. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003 Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. 2., módosított kiadás. Typotex Kiadó, Budapest, 2003 Sternberg, R. J.: Psychology. 4. kiadás. Thomson és Watsons, Belont, 2004 Horváth-Szabó Katalin-Vigassyné Dezsényi Klára: Az agresszió kezelése. Tanári kézikönyv. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001 Pléh Csaba (szerk.): A pszichológiaoktatás kérdései. MAB-MPT, Budapest, 2003 Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Osiris Kiadó, Budapest, 2002

Restricted access

Az utóbbi negyed században a pszichológiatörténet művelésének is két jellegzetes attitűdje alakult ki. A hagyományos, klasszikus pszichológiatörténet-írás első lépéseitől (Dessoir, Baldwin) kezdve klasszikusaiig (Boring, Fraisse) szakmai önbemutatási célokat követ. Nem véletlen, hogy művelői is többnyire kiváló pszichológusok, s célja a szakmai szocializáció elősegítése pszichológusok számára. Az új történetírás, Ben-David, Kurt Danziger, Mitchell Ash, Martin Kusch munkáitól kezdve a pszichológiát mint tudományt s hivatást is hagyományos történeti módszerekkel s keretekben kezeli. Levéltári feltárást kombinál nagy léptékű társadalmi elemzéssel, s mindenképpen sine ira et studio a dolgot magát nézi: milyen részlépések vezetnek például a hipnózis sikereihez, milyen társadalmi kontextusban jelenik meg az alaklélektan „értelemkeresése” stb.A tanulmány amellett érvel, hogy a két hozzáállás nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. A szakmán belüli és a történészi pszichológiatörténet-írás egyaránt felteszi, hogy az eszmék s gyakorlatok alakulásának három kontextusa s érintkezési felülete van: gondolatainkat mások gondolatai alakítják, de természetesen mások s az egész társadalom gyakorlata s elvárásai is, s eközben a változás az azt képviselő egyéni sorsok dinamikájában jelenik meg.Példákat mutatok be a magyar pszichológia történetéből a két megközelítés és a három terep alkalmazására. A kísérleti pszichológia megszületését kísérő, sőt Ben-David elemzésében megalapozó egzisztenciális feszültségek (a tudós orvosok álláskeresése) nálunk is megjelentek 100 éve, sőt ugyanez az attitűd alkalmazható a pszichológia, a magatartástudomány és a kognitív tudomány mai viszonyára. Az átfogó társadalmi tényezők megjelenésére a „belső pszichológiatörténetben” hazai példa is a gyermeklélektan s az iskolázás kapcsolata, melynek mai hullámai is jól láthatóak. A személyes sorsokat tekintve pedig a magyar pszichológia az életutak drámái közepette megőrzi a személyes és szakmai identitást a politika viharai közepette. Fontos emberi mondandója ez a látszólag intimkedő pszichológiatörténetnek a társadalom egésze számára.

Restricted access