Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • Author or Editor: Ágota Fóris x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány célja, hogy a nyelvtudományi és a terminológiai kutatásban és gyakorlatban általánosan használatos mérés alapvető fogalmait, osztályait, a kivitelezés során teljesítendő követelményeket, az eredmények kiértékelésére vonatkozó elveket, eljárásokat összefoglalja. Rámutatunk arra, hogy milyen mérési módszereket alkalmaznak a nyelvészeti, azon belül a terminológiai vizsgálatok során, részletesen analizáljuk a kvantitatív és kvalitatív mérést. A mérésekre vonatkozó követelmények kiemelésével, továbbá a nyelvészeti és terminológiai kutatások és gyakorlati feladatok megoldása során alkalmazott eljárások mérési jellegének a kimutatásával a terminológiai kutatások elméleti hátterének a tisztázásához kívánunk hozzájárulni.

Restricted access

Széles körű kutatások bontakoztak ki egy új terminológiai elmélet kidolgozására. A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az alapfogalmak meghatározása, és korszerű vizsgálati módszereket biztosító modellek létrehozása került az érdeklődés középpontjába. Egy kidolgozandó új elméletben alapvető szerepet játszhatnak az absztrakt modellek. Ebben a tanulmányban a természettudományok és az információtechnológia területén széles körben alkalmazott modellekből indulunk ki, és egy általunk a terminus vektormodell-jének nevezett modellre teszünk javaslatot. Összefoglaljuk az új terminusmodell kidolgozásának előzményeit, kimutatjuk a vektormodell várható előnyeit a terminológiai alkalmazás esetében, majd ismertetjük a javasolt modellt. A modell alkalmazási lehetőségére a fordítási folyamat terminusvektorral való értelmezésével mutatunk példát.

Restricted access

Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészeti szempontból

Course book analysis from terminological and text linguistic aspects

Magyar Terminológia
Author:
Ágota Fóris

Absztrakt

A tanulmány célja a tankönyvszövegek komplex elemzésének megalapozásához való hozzájárulás, terminológiai és a szövegnyelvészeti kutatások eredményei alapján. A tanulmány szövegnyelvészeti szemléletből kiindulva, a terminológiai kutatások eredményeit is felhasználva elméleti oldalról közelíti meg a vázolt tárgykör kifejtését. Beaugrande és Dressler Bevezetés a szövegnyelvészetbe című könyvére építve a szövegnyelvészet és a terminológia tankönyvi vonatkozásait foglalja össze.

A tanulmány célja tehát azoknak a kérdéseknek a tárgyalása, amelyek az ismeretek szövegbe való kódolása és dekódolása folyamatában meghatározó szerepet játszanak. A téma kifejtése – ha vázlatosan is – érinti azokat a kérdéseket, hogy hogyan jutunk ismeretekhez, hogyan történik az ismeretek tárolása, továbbítása és feldolgozása. A vizsgálat kitűzött feladatának megoldása a terminológiai és szövegnyelvészeti szempontú szövegminősítés fontosságát támasztja alá.

Restricted access
Restricted access

Summary

The paper presents the work (aims, members, results) of the Terminology Research Group (TERMIK). TERMIK was founded in the autumn of 2006 in Szombathely, and has been operating at Károli Gáspár University in Budapest since the spring of 2009. The paper was written on the occasion that the group turned five.

Restricted access

Summary

The goal of these studies is to draw attention to the application of the theory of scale-free networks in terminology. In the last few years there have been a lot of publications on the application of the scale-free network model (for a summary see Barabási 2002 and Csermely 2006). A brief summary of the basic information regarding networks will be provided and previous findings of linguistic research that were interpreted with the help of network models (terminology, quantitative linguistics, generative linguistics, psycholinguistics) will be surveyed.

Before networks were widely researched, there were a great number of linguistic findings on natural languages that now lend themselves to new interpretation through network theory. In the paper calculations on the numeric data obtained from previous publications on quantitative linguistic research will be demonstrated. Finally, I will elaborate on some aspects of the application of network theory in terminology, and introduce the model of terminological networks.

Restricted access