Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Author or Editor: Bea Ehmann x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

A tanulmány röviden felvázolja, milyen logikai úton jutott el az időpszichológiai kutatás a szövegek alkalmazásáig, majd a pszichikus időélmény vonáselméleti vizsgálatainak dilemmáit taglalja. Két tartalomelemzési módszert ismertet szubjektív időélmény rejtett mintázatainak azonosítására. Az első a számítógéppel végzett szógyakorisági elemzés révén eddig feltárt kategóriákat, a második a spontán elbeszélt élettörténeti epizódokban talált narratív kronológiai mintázatokat mutatja be. A vizsgálatokhoz húsz krónikus beteggel felvett élettörténeti mélyinterjúkat használtunk fel.

Restricted access

Jelen tanulmány alapja a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Egerben elhangzott Mérei Ferenc-emlékelőadás. Konkrét célja, hogy áttekintést adjon az izolált kiscsoportok pszichológiai kutatásáról, ezen belül a földi űranalóg környezetekkel és valóságos űrutazókkal kapcsolatosan végzett pszichológiai tartalomelemzéses vizsgálatokról. Ennek során ismerteti a pszichológiai tartalomelemzés fő típusait – a tematikus, a pszichológiai konstruktum alapú, a narratív pszichológiai és – az esetenként többnyelvű – korpusznyelvészeti tartalomelemzést. Bemutatja ezek szemléletmódját és nyelvtechnológiai feltételeit, valamint a szerzők által végzett hazai és nemzetközi együttműködésben végzett kutatások néhány eredményét. Tágabb célja, hogy rávilágítson a pszichológiai tartalomelemzés számos területen történő alkalmazhatóságára.

Restricted access

A tanulmány bemutatja a narratív pszichológiai megközelítés három szintjét, amelyek az elbeszéléses valóságkonstrukciót, a reprezentációk narratív szervezodését, illetve a történetek pszichológiai tartalmát hangsúlyozzák. Ismerteti a LAS Vertikumnak elnevezett eszközrendszert, amit a szerzok a narratív pszichológiai tartalomelemzés céljaira fejlesztettek ki. Az eszközrendszer diagnosztikus feladatokra és hipotézisvizsgálatokra egyaránt használható. Az elemzendo szövegkorpusz elemzésre történo elokészítésétol a statisztikai számításokig egy rendszerbe fogja a tartalomelemzést.

Restricted access

Absztrakt

Napjainkban a nyelvtechnológia rohamos fejlődése lehetővé teszi a pszichológia és a nyelvtudomány együttműködését. Ennek logikai alapja az, hogy az egyének és a csoportok pszichológiai állapotai és folyamatai nem csupán a fizikai, hanem a verbális viselkedésben is kódolódnak. E kódok nyelvi markerek formáját öltik, melyek tartalomelemzéssel kimutathatók, s így pszichológiai konstruktumokkal kapcsolhatók össze. A tudományos narratív pszichológia elméletének hátterén készült tanulmány a narratív pszichológiai tartalomelemzés két új eljárását, a dimenzionális és a narratív szociometriai eljárást mutatja be a Mars Desert Research Station űranalóg szimulációs kísérlet egy csoportja által készített egyéni önbeszámolók vizsgálatában. Az elemzés grafikusan ábrázolt eredményei kirajzolják a vizsgált konstruktumok csoportszintű időbeli mintázatát, s így lehetővé teszik a csoport pszichológiai folyamatainak gyors áttekintését. A mintázatok egybevetése csoportdinamikai hipotézisek megalkotására és tesztelésére is alkalmas.

Restricted access

Vizsgálatunkban mentálhigiénés szakirányú továbbképzésen részt vevo hallgatók (n=94) szövegmintáit dolgoztuk fel a tartalomelemzés módszereivel, elsosorban a gondolkodási struktúrák feltárása céljából. A válaszadóknak egy rövid, de viszonylag bonyolult esetleírást kézhez kapva kellett kifejteniük, hogy hogyan lehetne segíteni, milyen lépéseket lehetne tenni az adott helyzetben. A szókategóriákat leíró ún. szövegváltozókat fokomponens-analízissel vizsgáltuk, és hat fokomponenst választottunk ki. Ezek két fo csoportba voltak sorolhatók, melyekbol az egyik az ingerként adott eredeti szöveg tartalmi vonatkozásait képezte le, a másik pedig a mentálhigiénés segíto attitudöt tükrözte. Részben ugyanezen, részben pedig szakértoi kódolással létrehozott ún. tematikus változókat elemeztünk abból a célból is, hogy a mentálhigiénés képzést kezdok csoportjának vélt inhomo­genitásait megpróbáljuk feltárni. Összességében azonban arra jutottunk, hogy a válaszadók különféle szociológiai jellemzoi érdemben nem voltak kimutathatók szövegeikbol. A felmérés egy olyan longitudinális vizsgálat elso fázisának része volt, amely a men­tálhigiénés szakképzés hatékonyságának mérésére irányul.

Restricted access