Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Author or Editor: Zsuzsanna Vajda x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány az erkölcsi fejlődés területspecifikus elméletével kapcsolatos vitákat, a kutatás újabb irányait, valamint a szerző saját kutatásait mutatja be. A területspecifikus megközelítés a bírálók szerint nem oldotta meg az erkölcsi szabályszegés definíciós problémáit. Továbbra is tisztázatlan az erkölcs metafizikai háttere, illetve a racionális megfontolásnak az erkölcsi döntésben játszott szerepe, bár e kérdések Turiel, Nucci és munkatársai 1990-es években végzett kutatásaiban is nagy súllyal szerepelnek. Saját kutatásaim két szakaszra tagolhatók: az első szakaszban elvégeztem a területspecifikus elmélet standard kísérleteit a kutatók által eredetileg is alkalmazott módszerekkel, gyerekek körében. A kutatásban alkalmazott módszer gyengesége, hogy az ítélet erkölcsi jellege és a súlyosság mértéke szétválaszthatatlanul egybeolvad. A másik probléma, hogy a kutatás előfeltevése nem tartalmazza a sok évszázados kulturális tapasztalatot, amelynek megfelelően valódi erkölcsi döntés csak a komplex racionális mérlegelésre képes felnőttektől várható. A kutatás második szakaszában felnőttek ítéleteit vizsgáltam, verbális dilemmák segítségével, a területspecifkus megközelítés módszertani elvei alapján. A dilemmák különböző formájú expozíciója alapján adott válaszok segítségével sikerült részlegesen különválasztani a súlyosság és az erkölcsi jelleg megítélését. Az eredmények azt is megmutatták, hogy a gyerekek és a felnőttek erkölcsi döntései valóban különböznek. A gyerekek élettapasztalata és gyengébb formállogikai képességei nem teszik lehetővé a szabályszegések komplex értékelését, ezért az elvont értéktartalmat tekintik alapnak, míg a felnőttek tekintetbe veszik a cselekvő szándékát és a szabályszegés következményeit is.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Bereczkei
and
Zsuzsanna Vajda
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dániel Ferencz
,
Ildikó Kuritárné Szabó
, and
Zsuzsanna Vajda
Restricted access

A cikk legfontosabb állítása, hogy az intézményes oktatás elválaszthatatlan a mérhető intelligenciától. Az iskolai képzés alakítja ki az értelmesség uniformizált standardjait, amelyek mérhetővé teszik az értelmi teljesítményt, eközben közvetít is az egyéni tulajdonságok és a társadalmi elvárások között.

Az iskolarendszer létrehozása és működtetése a társadalompolitika része, és a társadalmi változásoknak megfelelően változik. Az intelligencia természetének és környezeti meghatározóinak megértése akkor válik lehetségessé, ha e történeti változásokat is tekintetbe vesszük.

Mindez nem jelenti azt, hogy ne volna az intelligenciának organikus és öröklött bázisa. Az értelmesség minden eddigi antropológia szerint ugyanakkor szubsztanciális emberi tulajdonság, létrejöttében szerepet játszik az ember különleges alkalmazkodása a különleges emberi környezethez.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
István Perjés
,
Attila Krajcsi
,
Liza Lukács
,
Vera Zoé Szamarasz
, and
Zsuzsanna Vajda

Jerome Bruner: Az oktatás kultúrája (Perjés István) Pléh Csaba és Boross Ottilia (szerk.): Bevezetés a pszichológiába (Krajcsi Attila) Forgács Attila: Az evés lélektana (Lukács Liza) Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe (Simon Eszter - Szamarasz Vera Zoé) Peter Fónagy - Mary Target: Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében (Vajda Zsuzsanna)

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Béla Buda
,
Eszter Simon
,
Zoltán Vidnyánszky
,
Zsuzsanna Vajda
,
Viktor Binzberger
,
Endre Takács
,
Emőke Bagdy
,
Eszter Hámori
,
János Kállai
, and
Melinda Pohárnok

A nevelés terepei a pszichológus szemével [Vajda Zsuzsanna - Kósa Éva: Nevelés­lélektan] (Buda Béla) Tükörben az emlékezet tükre [Douwe Draaisma: A metaforamasina. Az emlékezés egyik lehetséges története] (Simon Eszter) Ne hagyja figyelmen kívül! [Czigler István: A figyelem pszichológiája] (Vidnyánszky Zoltán) Logikai csoportosulatok: egyén és társadalom [Jean Piaget: Szociológiai tanul­mányok] (Vajda Zsuzsanna) A pszichológia múltjáról [Pléh Csaba - Győri Miklós (szerk.): Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéből] (Binzberger Viktor) Új-ság a reprezentációról [László János - Kállai János - Bereczkei Tamás: A reprezentáció szintjei] (Takács Endre) A klinikusok panorámája: több szemmel [Timothy J. Trull - E. Jerry Phares: Klinika pszichológia. Elmélet, módszertan és hivatás] (Bagdy Emőke)  (Hámori Eszter) (Kállai János) (Pohárnok Melinda)

Restricted access