Search Results

You are looking at 91 - 100 of 383 items for :

  • "labour market" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Given that knowledge is one of the most important human resource values, the manner of its acquisition, transfer and development within an organisation is crucial. It should come as no surprise that given the link between knowledge acquisition and development in most spheres, several individuals wish to restrict their knowledge to themselves, as it gives them value in the labour market. Yet, if we inculcate knowledge sharing habits among individuals at an early age, so that they not only impart but also acquire knowledge through knowledge transfer, information acquisition can become a mutually beneficial process for both providers and acquirers. In this study, we conducted a survey among university students in Hungary to investigate how open they are about sharing their knowledge with each other and what they expect from their peers in exchange for the information they have. Data analyses showed that students' willingness to transfer knowledge and their expectations in return for the knowledge transferred are greatly influenced by their mutual relationships, but the strength of these relationships impact the rewards they expect for knowledge transfer.

Open access

A szerző bemutatja a Lisszaboni Program kiindulópontjait, majd elemzi a megvalósítás késlekedésének okait. „Független értékelésében”kitér a döntéshozatal és bürokrácia európai problémáira (az USA-val összehasonlítva), valamint vázlatosan bemutatja a program három fő területén, azaz a K+F és innováció, a belső piaci program és a munkaerőpiac vonatkozásában tett előrehaladást. A Programról készült értékelő jelentések puhaságának fő okaként rámutat, hogy egyfajta kooperatív játék zajlik a bírálók és bíráltak között: olyan kritikát kell adni, amely igaz, de „externáliákra”hivatkozva könnyen visszautasítható. A kilátások elemzése során a cikk kiemelt problémaként mutat rá arra, hogy a Program figyelmen kívül hagyja az amerikai és az EU-beli gazdaság- és társadalomszerveződés nagyban eltérő jellemzőit, és azzal számol, mintha az Unióban is hasonlóan erős politikai és társadalmi támogatás állna a gazdasági teljesítőképesség és általában a nemzetközi pozíciók javítására irányuló törekvések mögött, mint az Egyesült Államokban.

Restricted access

A Lisszaboni Stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy 2010-re az EU-ban átlagosan 70%-ra emelkedjen a foglalkoztatás. A félidei értékelés szerint az EU igen messze van ettől a céltól. A tagállamok között jelentős különbségek vannak. Egyesek már túlteljesítették a célt (Egyesült Királyság, Svédország, Dánia, Hollandia), mások közelítik azt (Finnország, Ausztria, Írország, Portugália). A probléma a többi tagállammal van, különösképpen a kontinens három legnagyobb gazdaságával: Németországgal, Olaszországgal és Franciaországgal. Ezekben magas a strukturális és a hosszú távú munkanélküliség, foglalkoztatási rátájuk pedig stagnál vagy lassan emelkedik. E három tagállam állítja előugyanakkor az EU GDP-jének több mint felét, valamint az eurózóna GDP-jének több mint kétharmadát. Világos, hogy e tagállamok jelentős elõrehaladása nélkül az EU nem fogja teljesíteni a 70%-os célt.A stagnálás és a gyenge munkaerő-piaci teljesítmény az eurózóna három legnagyobb gazdaságában elsősorban a rugalmatlan munkaerőnek köszönhető(erős munkavállaló-védelem, rugalmatlanság a munkaerőbérlésben és -elbocsátásban), valamint a magas élőmunka-terheknek és szociális kiadásoknak, de a demográfiai faktor (a társadalom elöregedése) is fontos szerepet játszik. Ezen országoknak liberalizálniuk kell munkaerőpiacaikat, és engedniük kell a magas jóléti kiadásokból, kedvezményekből, valamint a magas adókból, hogy befektetőbarátabb környezetet teremtsenek. Ez serkentheti a foglalkoztatást. E reformok nélkül a gazdasági stagnálás folytatódni fog, és az EU nem fogja teljesíteni foglalkoztatási célkitűzéseit.

Restricted access

A tanulmány a felsőfokú képzés növekvő volumenének munkaerő-piaci hatásait vizsgálja a Veszprémi Egyetemen végzett hallgatók körében. Az 1997-ben és 2002-ben végzettek összehasonlítása azt mutatja, hogy a felsőoktatás expanziójának vannak mérhető munkaerő-piaci következményei, amelyek azonban nem függetlenek attól, hogy a megkér_d

Restricted access

A szociológus végzettséget szerzett munkavállaló kutatási eredményeink szerint sok helyen el tud helyezkedni. A lehetőségek azonban mégiscsak korlátozottnak tekinthetők a társadalomtudományos intézményrendszer –egyetemek és kutatóintézetek –zártsága és telítettsége, az állami szféra minimális munkaerő-felvétele, a civil szfŕd

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Balázs Sághy
,
Zbigniew Truchlewski
, and
Blagoy Kitanov

Journal of Public Policy 2010 30 45 62 Hancke, R. — Rhodes, M. (2005): EMU and Labour Market

Restricted access

Ahmad, R. - Azim, P. (2010): Youth Population and the Labour Market of Pakistan: A Micro Level Study. Pakistan Economic and Social Review , 48(2): 183–208. Azim P

Restricted access

strukturze instytucjonalnej (Modelling labour markets with different institutional structure). Warsaw : Institute for Structural Research . Davis , S. – Haltiwanger , J. – Schuh , S

Restricted access

Az Eurostat előrejelzése szerint az EU27 népességének 45,52%-a lesz 2040-ben 65 év feletti. A nagyarányú nyugdíjaztatások következtében hiány lesz a magasan kvalifikált munkaerőből csaknem valamennyi területen. Amikor 2050-re átlagosan már csak két aktív dolgozó jut egy nyugdíjasra, a jóléti ellátások Európa-szerte drasztikusan hanyatlani fognak, és növekszenek majd az egészségügyi és nyugdíjrendszerek kiadásai. Amennyiben az európai gazdaság az elkövetkező években magához tér, továbbra is szüksége lesz mérnökökre, orvosokra, különféle szakemberekre, akikből máris számos országban súlyos hiány mutatkozik. A problémát súlyosbítja, hogy a felsőoktatás általában nem követi a munkaerőpiac szükségleteit és voltaképpen növeli a fiatal diplomások munkanélküliségét. Az elöregedő európai társadalom szakemberszükségletét várhatóan néhány évtized múlva más forrásokból kell biztosítani, és erre kínálkozik a hatalmassá növekedett indiai felsőoktatás; Indiában ma is mintegy 120-140 millióan beszélnek jól angolul. Azonban az indiai felsőoktatás mai helyzete számos problémát mutat, amelyeket várhatóan az elkövetkező évtizedekben leküzdenek és keletkezik majd ott jól képzett munkaerő, amely bárhol a világon képes munkát vállalni, ehhez azonban arra van szükség, hogy a saját gondjait is megoldó európai felsőoktatás rendszeres és szoros munkakapcsolatot építsen ki az indiai felsőoktatási intézményekkel annak érdekében, hogy kölcsönösen megismerjék az elvárásokat és lehetőségeket.

Restricted access

A COVID–19 járvány hatása a leghátrányosabb helyzetű településeken élők mindennapjaira: ahogy a hátrányos helyzetűek és a szociális szolgáltatásokat nyújtók látják

The effects of Covid-19 on the everyday life of people living in the most disadvantaged areas: as they and professionals in the social service sector see

Scientia et Securitas
Authors:
Beáta Dávid
,
Tünde Szabó
,
Éva Huszti
, and
István Bukovics

Összefoglaló. Jelen tanulmányunk a biztonság társadalmi aspektusait egy speciális csoport, a mélyszegénységben élő családok és az őket segítő szakemberek körében vizsgálja a COVID–19 idején. Kvalitatív módszerrel (csoportos és egyéni interjúk) a makro- (szociális támogatórendszer) és a mikrotársadalmi biztonság dimenziók összefüggését, valamint a mikroszintű biztonság dimenziók közti viszonyokat elemezzük. Ez utóbbi dimenziók leírásánál a kisgyermekes családok munkaerőpiaci és ezzel együtt anyagi helyzetére, mentális egészségi állapotukra, valamint az oktatási helyzet bemutatására koncentrálunk. Az egyes témák leírásánál az érintett családok és az őket segítő szakemberek helyzetértékelése is megjelenik a velük készített interjúk elemzése alapján.

Summary. This study examines the social aspects of security among a specific group of families living in extreme poverty and the professionals helping them during Covid-19. Using a qualitative method (group and individual interviews), we analyse the relationship between macro (social support system) and micro social dimensions of security, as well as the linkages between micro-level dimensions of security. In describing the latter dimensions, we will focus on the labour market situation of families with young children, and hence on their financial situation, their mental health situation and their educational situation. The description of each theme also includes an assessment of the situation of the families concerned and the professionals who help them, based on an analysis of the interviews conducted with them. In the first phase of the study, social problems were identified on the basis of interviews with experts. In the second phase, individual interviews were conducted with the people concerned, the disadvantaged. 11 interviews were conducted with experts: 5 individual and 6 group interviews. In the second phase, 50 disadvantaged people were interviewed individually.

In general, it can be concluded that the daily life of people living in disadvantaged areas has been further affected by the pandemic. The labour market situation has changed and, in this context, the financial situation of the interviewees has further deteriorated. Single-parent families were particularly affected by these problems. The transition to online education has created difficulties for families, children, and teachers and additional tasks for social workers. In many places, the lack of accessible services, the low availability of equipment and low level of digital literacy have prevented distance learning from taking place, and the negative consequences for the population under study can only be predicted. The epidemic has affected the population not only financially but also mentally. The reduction in social life has led to an increase in domestic violence. In some areas, the number of births in disadvantaged families has increased, especially among minors. In fact, the epidemic has brought to the surface the problems that disadvantaged people face on a daily basis: unemployment and deprivation, compounded by educational underachievement. The workload of those working in the social field has also become more visible: a shortage of staff and a lack of resources. At the same time, the enormous potential and flexibility of the current human resources have been revealed.

Open access