Search Results

You are looking at 91 - 100 of 224 items for :

 • "treatment" x
 • Chemistry and Chemical Engineering x
 • Materials and Applied Sciences x
 • Refine by Access: All Content x
Clear All
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: T. Zsom, V. Zsom-Muha, D. L. Dénes, L. Baranyai, and J. Felföldi

. Funamoto , Y. , Yamauchi , N. , Shigenaga , T. , Shigyo , M. , 2002 . Effects of heat treatment on chlorophyll degrading enzymes in stored broccoli (Brassica oleracea L.) Postharvest Biology and Technology 24 , 163 – 170

Restricted access

AVARRO , S. , 2014 . Minimization of metabenztiazuron residues in leaching water using amended soils and photocatalytic treatment with TiO 2 and ZnO . Journal of Environmental Sciences . 26 . 757 – 764

Restricted access

Néhány mikrobacsoport klórszulfuron herbicid-érzékenysége laboratóriumi és talajinkubációs kísérletekben

Chlorsulfuron herbicide tolerance of some microbes in vitro and in a soil incubation experiment

Agrokémia és Talajtan
Authors: Angerer P. Ildikó, Köves-Péchy Krisztina, Kecskés Mihály, and Biró Borbála

Preservation Treatments. In: Abstracts, 14 th Int . Congress of the Hung. Soc. for Microbiology, Balatonfüred . 130 – 131 . Naár , Z ., Kiss , Z . & Bayoumi , H. E. A. F . , 1997 . Colonization Of Trichoderma Strains In Different Soil Types

Restricted access

Karbonátos vályog csernozjom talajon, egy műtrágyázási tartamkísérlet 11. évében vizsgáltuk az eltérő N-, P-és K-ellátottsági szintek és kombinációik hatását az őszi káposztarepce (Yet Neuf fajta) szerveinek elemösszetételére és főbb tápelemarányainak változására. Emellett összefüggést keresünk a talaj 0–60 cm-es rétegének NO3-N-készlete és a tőrózsás hajtás N %-a, ill. a növényi N % és a magtermés/olaj % között. Ellenőriztük a repce tápláltsági állapotának megítélésére szolgáló diagnosztikai határértékeket, valamint új javaslatokat dolgoztunk ki a szaktanácsadás számára. A termőhely talaja a szántott rétegben mintegy 3 % humuszt, 5 % CaCO3-ot, 20 % agyagot tartalmazott, P és Zn elemekben gyengén, N és K elemekben közepesen ellátottnak minősült. A kísérlet 4N x 4P x 4K = 64 kezelést és 2 ismétlést foglal magában, összesen 128 parcellával. A műtrágyákat 25 %-os pétisó, szuperfoszfát és kálisó formájában alkalmaztuk. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a terület aszályérzékeny. Főbb eredményeink:

 • A repce kielégítő N-ellátottságát az irodalmi optimumnak megfelelő 4–5% közötti N-tartalom jellemezheti a tőrózsás korú/levélváltás utáni hajtásban és a virágzás elején vett kifejlett levélben egyaránt. A javuló N-kínálattal nőtt a növényi szervek kationtartalma (Ca, Mg, Na) is.

 • A tőrózsás korú hajtás NO3-N-készlete egy nagyságrenddel változik a kínálat függvényében és kiválóan megfelelhet diagnosztikai célokra. Optimális Nellátottsági tartományt az 5–10 mg/g, azaz 5–10 ezrelék NO3-N-koncentráció képezheti a szárazanyagban. A növényi N-tartalomban a NO3-N részaránya a kontrollhoz viszonyítva 4-ről 20 %-ra emelkedett a N-túltrágyázás nyomán.

 • A repce kielégítő P-ellátottságát a tőrózsás korú hajtásban 0,6–0,7 %, a virágzáskori levélben 0,4–0,5 % P-tartalom tükrözheti. A javuló P-kínálattal jelentősen és igazolhatóan nőtt a Na-, valamint csökkent a Zn- és Cu-koncentráció a növényi részekben. A P-Zn antagonizmus latens Zn-hiányhoz vezethetett a foszforral jobban ellátott talajon, irodalmi határértékek alapján.

 • A tápelemarányok némelyike tág határok között változva érzékenyen képes jellemezni a tápláltság kiegyensúlyozottságát, minőségét, harmóniáját, így biztonságosabbá teheti a szaktanácsadást. A meghatározó N/P arány tekintetében a tőrózsás hajtásban 8–10, a virágzáskori levélben 10–12 N/P arány lehet iránymutató. Az optimális P/Zn hányados – irodalmi adatokkal összhangban – az 50–150 közötti tartományban található mind a tőrózsás hajtásban, mind a virágzáskori levélben.

 • A P/Cu hányadosra ilyen közös optimum nem adható meg, mivel a P/Cu aránya közel 1/3-ára szűkül a virágzáskori levélben a tőrózsás korú hajtáshoz viszonyítva. A levélben 500–1500, a tőrózsás hajtásban 2000–3000 P/Cu arány lehet irányadó. Kísérletünk nem alkalmas azonban a P/Cu arány optimumának szabatos megállapítására.

 • A N/K optimuma tőrózsás hajtásban 0,8–1,2, a virágzáskori levélben 1,2–1,6 értékre tehető a kiegyensúlyozott N- és K-ellátottság becslésénél. A K/P arány optimuma gyakorlatilag minden föld feletti vegetatív növényi részben 6–8 körül alakult.

 • Tavasszal mintegy 100–150 kg/ha NO3-N-készlettel kell rendelkeznie a vizsgált talajnak ahhoz, hogy a tőrózsás korú hajtás a kívánatos 5 % körüli N-tartalmat elérje, mely biztosíthatja a maximális maghozamokat. A tőrózsás hajtás N %-a és a magtermés olajtartalma lineáris, negatív összefüggést mutatott. A N-bőség a fehérjetartalmat növeli az olajhozam rovására. Korai növényelemzéssel a minőség is előre jelezhető.

 • A repce optimális PK-ellátottságát a 150–200 mg/kg ammónium-laktát-(AL-) oldható P2O5-, ill. K2O-tartomány jelentheti a szántott rétegben ezen a talajon. Kielégítő N-ellátottságot a 100 kg/ha körüli N, ill. a 0–60 cm talajréteg 100–150 NO3-N-készlete vetés előtt vagy tavasszal. Adatainak iránymutatóul szolgálhatnak a hazai szaktanácsadás számára.

Restricted access

Parkpian , P. , 2011 . Screening of potential hyperaccumulator for cadmium from contaminated soil . Desalination and Water Treatment . 32 . 19 – 26 . Simon

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Szilvia Bánvölgyi, Eszter Dusza, Fiina K. Namukwambi, István Kiss, Éva Stefanovits-Bányai, and Gyula Vatai

experiments were made in randomized order, starting, and finishing the experiment series with a center point run ( Table 2 ). Table 2. Central Composite Design of factors with coded and actual values Treatment Order The coded levels The actual values Temp

Open access

. 2012 . Fate of estrogenic hormones in wastewater and sludge treatment: a review of properties and analytical detection techniques in sludge matrix . Water Research . 46 . 5813 – 5833

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Anna Visy, Karina Ilona Hidas, József Surányi, Gábor Jónás, and László Friedrich

as the method used centuries ago. The aim of curing is to increase the shelf life, make the right taste and color, and increase digestibility. The NaCl treatment results in physico-chemical and biochemical changes in meat ( Gil et al., 1999 ). The

Open access

low amount of additives would affect the proximate composition and sensory acceptance ( Kovács et al., 2009 ). UHT milk has received intensive treatment, and it is the standard of the calcium consumption that is aimed within this experiment. On one

Open access

commonly colonize the food processing environment and ready-to-eat products. Ready-to-eat foods (RTE) are products consumed without any heat-treatment and are usually associated with listeriosis outbreaks ( Martín et al., 2014; Rückerl et al., 2014 ). Novel

Open access