Search Results

You are looking at 101 - 110 of 1,222 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A new zeolite derivative has been prepared by interacting Th(IV) and complexone in HCl medium and neutralising with aqueous ammonia. The amorphous and siliceous derivative showed a total mass loss of 29.25% in TG for stepwise dehydration, dehydroxylation and decomposition. Heats of reaction were 1167.6 J g−1 at 88.7°C and 75.167 J g−1 at 492.5°C for loss of volatile components and decomposition respectively.29Si and27Al MAS NMR spectra as well as XRD data of the derivative before and after calcination indicate presence of both four-coordinated and six-coordinated Al in varying ratios and the total loss of crystallinity.

Restricted access

Abstract  

Direct anchoring of the synergistic extractant TOPO-P204 onto the inner walls of mesoporous molecular sieve generates a non-stoichiometric synergistic extractive membrane absorbent: MCM-TP which has well-spaced and structurally well defined active sites. Specifically, the feasibility of applying the MCM-TP absorbent with an absorption capacity of 0.02 mmol[Pd]/gabsorbent to the recovery of non-radioactive palladium from spent nuclear fuels has been examined showing an advantage over the liquid-liquid extraction or precipitation method. MCM-TP studied by powder XRD, TEM and29Si MAS NMR indicates that it has 35 Å regular, well-defined channels and an improved hydrothemal stability.

Restricted access

Ammianus vázlatos jellemzése a iazygokról akkor érthető meg és értékelhető igazán, ha összehasonlítjuk azokkal az adatokkal és leírásokkal, amelyek a török hódoltság korából a végvári vitézeknek a törökökkel szemben alkalmazott harcászatára vonatkoznak. Bár a magyar végvárak geopolitikai és társadalmi helyzete teljesen más volt, mint a iazygoké, azonban életfeltételeik és harcmodoruk hasonló volt. Rendszeres zsold és ellátás hiányában a végvári vitézek a törökök ellen intézett rabló portyázásokból éltek. Ez ugyanolyan, könnyű lovassággal végrehajtott rabló portyázásokat követelt meg, mint a iazygok részéről a római provinciák területére intézett betörések. Így az utóbbiak éppen a végvári vitézek sokkal jobban ismert portyái segítségével válnak érthetővé.

Restricted access

A fiatal Kunszt elhivatottsága népének felemeléséhez kapcsolódik. Ez viszi őt a cserkészmozgalomba és a „harmadik utat” kereső népi írók szellemi táborába. Itt éri a két magyar közösségi gondolkodó, Karácsony Sándor és Bibó István hatása. A háború után egy fenomenális filozófus, Szabó Lajos tanítványa (véleménye szerint jelentősebb, mint Lukács vagy Heidegger), aki az európai szellem válságát a Biblia és a dialogikus gondolkodás segítségével akarta megoldani. A kommunista hatalom ilyet nem tűrt. Kunszt a Nagy Testvér figyelme elől más pályát talált, a sikereit ezen a műszaki pályán érte el. Az utolsó két évtizedben azonban visszatért eredeti céljához, a magyar gondolkodás megformálásához.

Restricted access

Frange, puer, calamos...

Bukolikus allegória, panegyrikus és a költőszerep válsága T. Calpurnius Siculus IV. eclogájában

Antik Tanulmányok
Author:
Simon L. Zoltán

A bukolikus műfaj allegorizáló fölfogása, mely Nero korában általánossá vált, soktekinte tben elszegényedést hozott Vergilius bonyolult jelképteremtő művészetéhez képest. Calpurniusnak azonban éppen a pásztori allegóriában rejlő lehetőségeket kiaknázva sikerült a pusztán reproduktív imitáció kötelmein túllépnie; Corydon alakjában saját érvényesülési törekvéseiről, a mecenatúra visszásságairól, a költők sanyarú helyzetéről rajzolt keserűen önironikus képet. A IV. ecloga nem pusztán Vergilius, Ovidius és más költők allúziók megidézte szövegeit fordítja visszájára, hanem az augustusi kor irodalmának olyan kulcsfogalmait is, mint a rusticitas, paupertas, simplicitas, vates, ezáltal pedig saját korát Augustus eszményített uralkodásának tükrében szembesíti fogyatékosságaival. A Nero aranykorát magasztaló dalverseny, melyet gyakran vizsgáltak a kerettörténetből kiemelve a gátlástalan adulatio dokumentumaként, csak ebben a szövegkörnyezetben nyeri el teljes értelmét.

Restricted access

A mikrobiális indikációs módszerek potenciálisan alkalmasak a talajminőség értékelésére, mivel a mikroorganizmusok érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra. A módszer kiválasztásának fő szempontjai, az érzékenység, megbízhatóság, ökológiai relevancia, standardizálhatóság, egyszerű és gazdaságos kivitelezhetőség. Négy módszercsoportot különíthetünk el, a mikrobiális biomassza, mikrobiális aktivitás, mikrobiális diverzitás és a növény–mikroba kölcsönhatás vizsgálatát. Általános monitoring célokra a talaj fizikai, kémiai és egyes biológiai tényezőit komplex módon kell vizsgálni, mint ahogy az a magyarországi és más európai talajmonitoring rendszerekben a gyakorlat. Speciális esetekben, például eltérő talajhasználat, talajművelési rendszerek, talajszennyezések, továbbá a talajdegradációt helyreállító beavatkozások összehasonlító elemzésére ennél részletesebb vizsgálatokra lehet szükség, kiegészítve a mikrobiális diverzitás elemzésével.

Restricted access

Az információs korszak szükségessé teszi, hogy a társadalmi szervezetek a logisztika olyan új formáit hozzák létre, amelyek képessé teszik őket a környezethez való alkalmazkodásra. A társadalmi szervezetek emberekből állnak, akiknek az intelligenciája nem eredményezi a szervezet intelligenciaszintjének növelését. Az információs korszakban az adatfeldolgozás és a kommunikáció új lehetőségeinek megjelenése drámaian megnövelte a szervezeteken belüli információs szintet. Ez a folyamat a hadseregben és az üzleti életben indult el. A szervezeti intelligencia szükségleteinek kielégítése érdekében megszervezték az üzleti intelligencia egységeit, amelyek modellül szolgálhatnak a társadalom más szervezetei számára.

Restricted access

Abstract  

The results of a literature survey on non-radiometric analytical techniques for the determination of long-lived radionuclides are described. The methods which have been considered are accelerator mass spectrometry, inductively coupled plasma mass spectrometry, thermal ionization mass spectrometry, resonance ionization spectrometry, resonance ionization mas spectrometry and neutron activation analysis. Neutron activation analysis has been commonly used for the determination of129I and237Np in environmental samples. Inductively coupled mass spectrometry seems likely to become the method of choice for the determination of99Tc,237Np and Pu-isotopes. The methods are discussed and the chemical separation methods described.

Restricted access
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Authors:
Nancy Martín
,
Alejandro López-Gaona
,
Margarita Viniegra
,
Patricia Villamil
, and
Gilberto Córdoba

Abstract  

Two mesoporous silicas (HMS) with high surface area and a pore diameter size of 2 nm were synthesized by a sol–gel method. Platinum catalysts were prepared with a 1 wt% metal content. A commercial silica supported catalyst was used for comparison. The catalysts were characterized by H2-TPR, TEM and 29Si-CP-MAS-NMR. The catalytic activity was measured by the hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane. The enhanced activity of the mesoporous catalysts was related to the platinum particle size.

Restricted access

Summary

A wordnet olyan elektronikus lexikális szemantikai adatbázis, melyben a nyelvi fogalmak hálózatba szerveződnek. A fogalmakat szinonimahalmazok (synsetek), a közöttük lévő kapcsolatokat szemantikai relációk (hipernima, meronima, antonima stb.) reprezentálják. Cikkünkben bemutatjuk a Magyar WordNetet létrehozó projektet, melyben három magyar intézmény vett részt 3 éven keresztül. A projekt eredményeképpen 2007-re létrejött mintegy 40.000 magyar synset, melyek nagy része meg van feleltetve ekvivalens angol WordNet synseteknek, így implicit módon más nyelvek wordneteinek is. Bemutatjuk az egy- és többnyelvű wordnetek általános szerkezetét, valamint a Magyar WordNet létrehozása során kidolgozott alapelveket, módszereket és eredményeket, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal.

Restricted access