Search Results

You are looking at 101 - 110 of 1,764 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A fejődési szakaszok két elfogadott rendszere a tanulmány kiindulópontja. Piaget kognitív fejlődési szakaszai és Erikson nyolc életkori fázisa a pszichoszociális krízisek változása szerint. Mindkét rendszerben kiemelt jelentősége van az egyedfejlődés során bekövetkezett változások tartalmi leírásának és ugyanakkor a változások mélyén rejlő állandó tulajdonságok kimutatásának. A valódi kérdés a fejlődés mechanizmusainak különböző - motivációs, affektív, kognitív - részletezése alapján egy szintézis kézzelfogható megragadása. Ennek érdekében a pszichológiai gondolkodás logikáját és a valóság törvényei alapján kidolgozott logikai rendszerek alapvető ismeretelméleti problémáit egy geometriai modell segítségével hidalom át.A modellben Erikson nyolc fejlődési fázisát a gömbnyolcad nyolc darab 90 fokos forgása reprezentálja, amely integrálja a személyiségfejlődés kognitív és motivációs tényezőit. A modellt négy geneti­kai bázis határozza meg a Descartes-féle koordináta-rendszerben. A felületen szemléltethető Erikson pszichoszociális kríziseinek sikeres és sikertelen megoldása. A három dimenzió megfelel Piaget INRC-rendszerében az N, R, C elemeknek, de nem három művelet, hanem nyolc művelet adja vissza a kiinduló forgást mint identitásműveletet. A három dimenzió pszichológiai értelme Lersch integráló személyiségelmélete szerint a „létezés”-hez az „én”-hez és a „szociális”-hoz kötött tematikus élményvilág

Restricted access

-presentational motivations and personality differences in self-esteem. Journal of Personality , 57, 547-579. Self-presentational motivations and personality differences in self-esteem. Journal of Personality

Restricted access

Формальна і семантична структури дериватів y говорах української мови: проблема кореляції

Formal and Semantic Structures of Derivatives in the Dialects of the Ukrainian Language: the Problem of Correlation

Studia Slavica
Author:
Тетяна Ястремська

У статті порушено проблему кореляції формальної і семантичної структур дериватів. Дослідження здійснено на прикладі прикметників, дериватів із коренем -гор- (-гір-, -гур-), які входять до складу словотвірного гнізда з вершиною гора ‘гора’, ‘верхня частина’ і репрезентують семантичну опозицію ‘верx’ ↔ ‘низ’.

Корпус прикметників із коренем -гор- (-гір-, -гур-) формує понад 60 одиниць, які описують орієнтацію об’єктів у просторі, окреслюють просторову кваліфікацію об’єкта та моделюють си-стему координат мовної (а радше діалектної) картини світу. Детально проаналізовано семантику прикметників першого та другого ступенів деривації (гíрний / гóрний, горáвий, горúстий, горíшний, гірськúй, гóряний, горíський тощо); префіксально-суфіксальних форм (згíрний, згірнúстий, загíрний, нагíрний, пагористий та ін.) та композитів (крутогóрий, плоскогíрний, простогíрний тощо). Семан-тичну структуру прикметників проаналізовано в межах двох семантичних субкомплексів, а саме: ‘верхня / нижня частина об’єкта’ та ‘верхня / нижня межа’. Значення прикметників структурова-но єрархічно. Усі значення (компоненти семантичної структури) ілюструють приклади, засвідчені в говірках української мови. Зафіксовані значення представляють різні аспекти життя українців.

Проаналізовані мовні одиниці відтворюють діалектні особливості, зокрема семантичні, харак-терні для говорів південно-західного наріччя української мови. Джерелами дослідження слугували історичні та регіональні словники (Є. Желехівський, С. Недільський, П. Білецький-Носенко, Д. Яворницький, Б. Грінченко та ін.), а також діалектні тексти та лінгвістичні атласи. Семантичні зміни, виявлені на підставі аналізу історичних джерел і пам’яток української мови від ХІ ст., зафік-совано на різних історичних етапах. Це дало змогу не тільки окреслити особливості діалектної кар-тини світу діалектоносіїв, відмінності у їхньому світогляді, знаннях та колективному досвіді, а й репрезентувати особливості діалектної номінації, деривації та семантики.

Діалектні відомості подано в семи порівняльних таблицях, які фіксують деривацію та семантику аналізованих лексем, а також семантичні зміни прикметників гíрськúй / гóрський, горíшний. Задоку-ментовано найдавніші фіксації дериватів від ХІ ст. та семантичну еволюцію слів. Аналіз формальних і семантичних структур дериватів підтвердив, що семантика базового слова є основою для форму-вання семантики дериватів.

This paper deals with the problem of correlation between the formal and semantic structure of derivatives. The paper suggests examples of derivative of the root -гор- (-гір-, -гур-) and represents the semantic opposition ‘top’ ↔ ‘bottom’ – fragments of the derivative clusters of the base words of the opposition гора ‘mountain’, ‘top’.

The corpus of adjectives with the root -гор- (-гір-, -гур-) amounts to more than 60 units. It describes the orientation of objects in the space as well as identifies the spatial qualification of an object and models the coordinate system of the linguistic (resp. dialectal) worldview. The author scrutinizes the semantics of the adjectives: unprefixed derivatives of the 1st and 2nd degrees of derivation (гíрний / гóрний, горáвий, горúстий, горíшний, гірськúй, гóряний, горíський, etc.); prefixal-suffixal formations (згíрний, згірнúстий, загíрний, нагíрний, пагористий, etc.), and compounds (крутогóрий, плоскогíрний, простогíрний, etc.). The semantic structure of adjectives is analyzed within two semantic subcomplexes: ‘the top of the object’ and ‘high / low limit’. The subcomplexes unite the meanings of the adjectives, which are structured hierarchically. All meanings (components of the semantic structure) are illustrated by examples of dialectal speech. These meanings represent different aspects of the Ukrainians’ life.

The analysed units represent semantic and typical features for the south-western dialects of the Ukrainian language. The sources of the study are historical and regional dictionaries (by Ye. Zhelekhivskyi, S. Nedilskyi, P. Biletskyi-Nosenko, D. Yavornytskyi, B. Hrinchenko, etc.) and texts as well as linguistic atlases. Semantic changes, as based on the analysis of historical sources and manuscripts of the Ukrainian language from the 11th century, were recorded at different historical stages. It is possible to identify the specific features of the perception of the world and differences in the worldview of dialect speakers, their knowledge, and collective experience, and represent the specific features of dialect nomination, derivation, and semantics.

The dialectal data provided in the 7 comparative tables of the lexeme’s derivation and semantics, and what is more, semantic changes of the adjectives гíрськúй / гóрський and горíшний. The oldest fixations of derivatives from the 11th century and the semantic evolution of the words are documented. The analysis of the formal and semantic structures of derivatives proved that the semantics of the base word is the basis for the formation of the semantics of derivatives.

Restricted access

A Magyar nyelvű sportmotivációs skála (H-SMS) validációja és eredményei

The validation and resuts of the Hungarian sport motivation scale (H-SMS)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Róbert Paic
,
Attila Kajos
,
Balázs Meszler
, and
Gyöngyvér Prisztóka

. Bara , F. M. , Andrade , D. , Miranda , R. , Núñez , J. L. , Martín-Albó , J. , & Ribas , P. R. ( 2011 ). Preliminary validation of a Brazilian version of the sport motivation scale . Universitas Psychologica , 10 ( 2 ), 557 – 566

Open access

. Alcohol and tobacco: from basic science to clinical practice 1995 Cooper, M. L.: Motivations for alcohol use

Open access

the social aspects of games, the social motivations of gamers, and their sociability may play an important role. As shown by Ng and Wiemer-Hastings (2005) , MMOGs are played much more intensively compared to non-MMOGs. The difference is the community

Open access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Lisa L. M. Welling
,
Benedict C. Jones
,
Lisa M. Debruine
,
Anthony C. Little
, and
Finlay G. Smith

365 . H. Blanton M. Gerrard 1997 Effect of sexual motivation on men's risk perception for sexually

Restricted access

Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői

Psychological and mental characteristics of young football players living in dorms

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zoltán Kiss
,
Barbara Fózer-Selmeci
,
István Csáki
, and
József Bognár

Journal of Medicine and Science in Sports, 9, 353—357. 3 Bognár, J., Géczi, G., Vincze, G., & Szabó, A. (2009). Coping skills, motivational profiles, and perceived motivational climate in young elite

Restricted access

. Arnold , M. J. – Reynolds , K. E. ( 2012 ): Approach and Avoidance Motivation: Investigating Hedonic Consumption in a Retail Setting . Journal of Retailing 88 ( 3 ): 399 – 411

Restricted access

Bindra, D. (1968) A unified interpretation of emotion and motivation. Ann. N. Y. Acad. Sci. 159 , 1071–1083. Bindra D. A unified interpretation of emotion and motivation

Restricted access