Search Results

You are looking at 11 - 20 of 25 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

) model 4522 (a 1,000 mL pump with a split-ring closure and a PID model 4842 temperature controller, Parr Instrument Co.). XRD patterns were recorded on a Philips (Eindhoven, the Netherlands) PW 1730 diffractometer with CuK &1 radiation. Surface

Restricted access

Cardanol-based bisbenzoxazines

Effect of structure on thermal behaviour

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors:
Bimlesh Lochab
,
Indra K. Varma
, and
Jayashree Bijwe

, aliphatic CH 2 , >C(CH 3 ) 2 ), 4.55 (s, ArCH 2 N–), 5.28 (s, –OCH 2 N–),6.53–6.65 (s, ArH), 6.70–6.78 ( d , ArH), 6.78–6.95, 7.05–7.22 ( m , ArH). The ring closure reaction of amino group with aldehyde group and phenolic –OH resulted in oxazine ring

Restricted access

closure of epiphyseal plate, there is minimal anastomosis between epiphyseal and metaphyseal circulations. In the adult, greatest portion of blood supply to head of femur is derived from vessels on posterior superior surface of femoral neck from the

Restricted access

specific heat capacity of FOX-7 is equivalent to that of DNDZ, but they are all greater than that of DDNI. The sequence for the three compounds in determined temperature range is: C p (FOX-7) > C p (DNDZ) > C p (DDNI) [ 22 , 40 ]. Only amino ring-closure

Restricted access

over the another phase which has solidified uniformly. The microstructure of eutectic of BN–RC system ( Fig. 6 b) shows the lamellar structure. The closure view of structure shows that some of the lamellas are broken. The proportion of the two phases

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
Evgeniy Gennadievich Ivanov
,
Boris Ivanovich Gorbunov
,
Alexander Valentinovich Pasin
,
Boris Alexandrovich Aryutov
, and
Alexei Ivanovich Novozhilov

/00. Karn , A. , Arndt , R. E. A. , Hong , J. ( 2016 ) An experimental investigation into supercavity closure mechanisms . Journal of Fluid Mechanics 789 : 259 – 284 . Li

Restricted access

with preference ( Barbierato et al., 2023 ). There is a wealth of research on the study of wine labels, which can be mainly divided into two groups: wine labels e.g. ( Celhay and Remaud, 2018 ) and bottle closure e.g. ( Bekkerman and Brester, 2019

Open access

the support, probably due to closure of the pores [ 10 ]. In the other respects, the XRD patterns of CuO and NiO supported on AC are shown in Fig. 1 . The results show that the AC used is of a low graphitization degree. The study indicates

Restricted access

radically transformed economic and business practices. In the short term, many companies were forced to shut down and, unfortunately, many were forced to close permanently. These closures mainly affected smaller companies and those that focused on a single

Open access

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1970-ben 1 hektáros kísérleti területet hoztak létre, ahol 16 éven keresztül vizsgálták különböző műtrágyakezelések (N, P, K) kukorica monokultúrára gyakorolt hatását. Ezt követően összesen 6 t·ha-1 mennyiségű CaCO3-ot juttattak ki a kísérleti terület felére, majd 1995-ben a terület-re fehér akácot telepítettek. A munka során a nagy mennyiségű, komplex műtrágyá-zás hosszú távú hatását vizsgáltuk 20 éve telepített akácállomány szerkezeti para-métereire. Ehhez 48 mintaparcellát jelöltünk ki (4x12 műtrágya-kezelés) úgy, hogy minden kezeléscsoportból egy-egy ismétlés legyen.

A legfontosabb meghatározott paraméterek a törzsszám, a törzstávolság, a lomb-korona-záródás, a cserjeszint-záródás, a körlapösszeg, az átlagos mellmagassági átmérő, az átlagmagasság és a fatérfogat voltak. Ehhez a mintaterületen található 369 db akác mellmagassági átmérőit és 40 mintafa magasságát mértük meg.

A statisztikai elemzés során kéttényezős varianciaanalízist és korreláció-analízist alkalmaztunk.

Az eredmények alapján minden szerkezeti paraméter esetében szignifikáns kü-lönbség volt, a kezelések tehát hatással voltak az akácos szerkezetének alakulására. A lineáris korrelációvizsgálat eredményei szerint a kijuttatott tápanyagok és a me-szezés hatásai komplex formában jelentkeznek. A kijuttatott foszfor- és kálium csak a lombkorona-záródásra mutatott gyenge korrelációt. A kijuttatott nitrogén ható-anyagra sem lehet korrelációt megállapítani. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy mennyiséget kapott parcellákon csökkent a légköri nitrogénfixáció. A mesze-zés hatására több helyen adódott szignifikáns különbség, tehát a kijuttatott CaCO3 hatással volt az egyes elemek felvehetőségére, így az állomány szerkezeti paraméte-reire. A meszezés hatása leginkább a növőtér nagyságában és a cserjeszint záródá-sában mutatkozik meg. A csökkent növőtér eredményeképp az egyes szerkezeti paraméterek (átlagos mellmagassági átmérő, átlagmagasságok) értékei csökkentek, ez azonban nem okozta a hektáronkénti fatérfogatok alacsonyabb értékét.

A kijuttatott műtrágyaadagok növelték a faállomány térfogatát, a termőhely mi-nősége ellenére jó-közepes fatermési osztályokat lehet megállapítani. A kis parcel-laméretek és az erdők tápanyagforgalmának sajátosságai miatt az állomány egyes paraméterei a kiegyenlítődés irányába mutatnak.

Restricted access