Search Results

You are looking at 11 - 20 of 159 items for :

  • "market economy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

the Transition from Planned to Market Economy . World Bank, Washington, D.C. Milanovic B. Income, Inequality and Poverty during the Transition from

Restricted access

. Globalization and Catching-up in Transition Economies 2002 Kolodko, Grzegorz W. (ed.) (2003): Emerging Market Economies

Restricted access

Nissinen, M. (1999): Latvia's Transition to Market Economy: Political Determinants of Economic Reform Policy. London: Macrnillan Press. Latvia's Transition to Market Economy: Political Determinants of Economic

Restricted access

. Hare , P. – Lugachev , M. ( 1999 ): Higher Education in Transition to a Market Economy: Two Case Studies . Europe Asia Studies , 51 ( 1 ): 101 – 122 . Harrod , R. F

Restricted access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

A környezet büntetőjogi védelmének komoly hagyományai vannak a magyar anyagi büntetőjogban. A környezetet nem károsító termelés nincs, vagy a természeti folyamatok sok területén ma még csak lehetőség, ezért nehéz megindokolni a környezeti bűncselekmények miatt a büntetés jogalapját.A büntetőjog akkor tud igazán hatékonyan működni, ha az egyéb jogágak (polgári jog, közigazgatási jog stb.) védelmi rendszereire és eszközeire komoly anyagi forrásokat biztosítunk. A tettesek megbüntetése nem jelent megoldást a környezeti ártalmakra, s megfontolandó, hogy a reparatív szemlélet (pl. in integrum restitutio) kapjon prioritást a jogkövetkezmények alkalmazásánál.A környezet büntetőjogi védelme akkor fokozható, ha a környezetvédelmi normákat az állam betartatja. A környezeti jogszabályok részben virtuális joganyagként értelmezhetők a végrehajtási deficit jelensége miatt.

Restricted access

The study deals with theoretical questions of the Hungarian privatization law. It clarifies the differences between the economic and legal concept of privatization, the various interpretations of privatization. The Hungarian privatization was the earliest and at the same time-after the German-the quickest completed privatization in the former socialist countries. It reviews the so-called spontaneous privatization between 1988–1990, and the privatization legislature of 1992 and 1995 as well. As a conclusion the study deals with the evaluation of the privatization law, and with the consequences of privatization with regards to social politics.

Full access

is situated in the Southeast Europe on the Balkan Peninsula. According to the World Bank's classification, Bulgaria has an emerging market economy in the upper-middle income range, where the private sectors account for more than 80% of the gross

Open access

based on democracy and free market economics in each of the republics of the former Yugoslavia during the second half of 1990s and even later ( Prica 2007 :35). 1 Establishing democracy and market economies was interlinked with a shift in the general

Restricted access

. Kornai , J. ( 2012 ): Központosítás és kapitalista piacgazdaság [Centralization and the Capitalist Market Economy] . Népszabadság , 28.1.2012, weekend supplement: 1 ; 6 – 9 . Krémer , B

Restricted access