Search Results

You are looking at 21 - 30 of 258 items for :

  • "internationalization" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Kvalitatív longitudinális vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak elégedettségéről és lojalitásáról

Longitudinal Qualitative Study of Foreign Students’ Satisfaction and Loyalty at the University of Szeged

Educatio
Author:
Anita Kéri

Összefoglaló. A felsőoktatás nemzetköziesedése régóta foglalkoztatja a hazai kutatókat, így a külföldi hallgatók véleményének és a magyar felsőoktatás által nyújtott képzésminőségnek a vizsgálata igencsak kiterjedt. Jelen tanulmány célja, hogy a külföldi hallgatók elvárásainak és elégedettségének változásait, valamint lojalitását vizsgálja egy három éven keresztül tartó longitudinális mélyinterjúsorozat segítségével. A paneles kvalitatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált hallgatók elvárásai és elégedettsége is változik az idő előrehaladtával és a képzés végének közeledtével, lojalitásuk pedig nem csupán az egyetemmel kapcsolatosan, de a külföldi tanulási élménnyel kapcsolatosan is kialakulhat.

Summary. The internationalization of higher education has long been at the centre of research interest. Therefore, the opinion of foreign students and the study of Hungarian higher education institutions’ service quality are researched widely. The aim of the current study is to shed light on the changes in foreign student expectations and satisfaction and to examine their loyalty with a longitudinal panel interview series over three years. Research results show that foreign student expectations and satisfaction change with time and loyalty can appear towards the institution and the foreign study experience, too.

Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors:
Gergő Háló
,
Andrea Rajkó
, and
Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access

Abstract  

This study is a count of the publications of a sample of the major pharmaceutical multinational companies. These firms have been divided into three geopolitical groups: Europe, the United States and Japan. Results obtained show that research activities in this industry have been subjected to some changes between 1965 and 1979. Among these changes is the growing importance of fundamental research, the erosion of the leadership of U.S.-based firms and the growing importance of overseas research.

Restricted access

nemzetköziesedése – indítékok, hatások, problémák. (The Internationalization of Hungarian Firms – Motives, Impact, Problems) . Közgazdasdgi Szemle , 49 ( 2 ): 158 – 172 . Antalóczy , K

Open access

Abstract  

Scientific journals play an important role in international academic information exchange. Their international performance can be evaluated through the comparison of the geographical distribution patterns of authors, citations and subscriptions. In this study we analyzed 3 journals, i.e., Chinese Chemical Letters (China), Chemical Communications (England) and Chemistry Letters (Japan), for their regional distribution patterns of the editorial board members, the authors database, and the citation regions, using the bibliometric method, on the basis of the Web of Science. The results show that, compared with international journals, the Chinese Chemical Letters lags behind in all aspects.

Restricted access

Abstract

Studying civil engineers who had a private practice in architecture after the second world war, the notion of network had permit us to create an unity from different individual. Working on fringe of french classical system, those engineers grow different network to act. The apprehension of network can clarify movements of mens, systems and ideas. It permit to overstep the national scope and to apprehend knowledges and knowhows exchanges on the international scale. Notions of network and movement seems to permit a larger investigation and bringing together time, space and disciplines. It could interessed and be applied in the differents ways of art history.

Restricted access

Erasmus+ program mint változásokat indukáló európai uniós pályázati lehetőség

Erasmus+ Is the European Union Grant Opportunity that Induces Changes

Educatio
Author:
Zita Kaszalik

A tanulmány célja a 2014-ben létrehozott Erasmus+ programra történő pályázási aktivitás vizsgálata. A tanulmány kiemelten vizsgálja a program szakképzési területének 2014 és 2019 közötti magyarországi pályázatait, a pályázati aktivitás területi, kereskedelmi, hálózati összefüggéseit. Az eredmények rámutatnak a pályázók területi koncentrálódásának tényére, amely összefügg az adott terület gazdasági fejlettségével, feladatot adva a következő pályázatok esélyegyenlőséget kínáló, új digitalizációs törekvései számára.

Open access

42 423 – 428 . Zitt , M. Bassecoulard , E. 1998 Internationalisation of scientific journals: a measurement based on publication and

Restricted access

the first decade of bilateral internationalization in Korean science and technology, whereas previous internationalization efforts were dependent on unilateral overseas aid from developed countries (Yim et al. 2008 ). In the 1980s, the Korean

Restricted access