Search Results

You are looking at 21 - 30 of 68 items for :

  • "urban design" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Szemléletváltás a budapesti bérházépítésben, •

avagy Újlipótváros mint az új városépítészeti paradigmák helyszíne

Changing Approaches in Multi-Storey Rental Housing,

or Újlipótváros as the Location of New Urban Design Paradigms
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsa Körner
and
Kornélia Kissfazekas

A budapesti bérházépítés során a volumenközpontú szabályozástól a korszerű lakóháztervezési elvek felé történő elmozdulás folyamata felölelte a 20. század első harmadát. A tanulmány ezt az időszakot kívánja megvilágítani, az átmeneti időszak általános városépítészeti szemléletváltásainak, főbb jellemzőinek, és az ezek nyomán kialakuló beépítési mód változásainak a bemutatásával. A folyamatot a városépítészeti szempontból példaértékűnek tekintett Újlipótváros néhány tömbjének részletesebb elemzése illusztrálja, melyek kutatási alapját eredeti térképi anyagok és korabeli szakmai publikációk képezik.

In multi-storey rental housing in Budapest the first third of the 20th century was characterized by a transition from quantity-centered regulation to modern principles of residential house planning. The study seeks to shed light on this period by presenting attitude changes in general urban design in the transitional period, as well as their main characteristics and resulting development patterns. The process is illustrated by a more detailed analysis of some blocks in Újlipótváros considered exemplary from the point of view of urban planning, based on original maps and contemporary professional publications.

Open access

Context sensitive approach signifies a teaching and learning method in architecture, a strategy of teaching design whereby first-year students in architecture learn to be sensitive to complex context in a holistic way. In this time of increasing globalisation, searching for the spiritual determination of architectural and urban design becomes one of the most important components of education. The main issue of this research into educational practice is, with the aid of practical experiences a theoretic background, to present the methodology. This paper first gives a brief overview of the Hungarian architectural educational system and then focuses on the special question of context. Chapters about sensitization, communication skills, practice and theory, make it simpler to understand the principal elements and goals of first-year design education, even where they do not and cannot exist distinctly.

Restricted access

. Street network types and road safety , A study of 24 California cities 2010 133 147 University of Connecticut Center for Transportation and Urban Planning Civil and Environmental Engineering, Urban Design

Restricted access

1956 városképi emlékezete Budapesten. A Corvin köz és az Üllői út újjáépítése

Memory of urban places. The Rebuilding of urban places after 1956 (Budapest, Corvin köz, Üllői út)

Építés - Építészettudomány
Author:
Máté Tamáska

A tanulmány az 1956-os harcok nyomán keletkezett városképi változásokat elemzi. Rámutat a harcok jellege és az újjáépítés közötti összefüggésekre. Összevetve a második világháború utáni helyzettel 1956 eseményei inkább pontszerű beavatkozásokat tettek szükségessé. Mindemellett a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a gyors helyreállítást nemcsak a romos városkép eltüntetésének igénye sarkallta, de a többezres (kb. 10 000) számokban mérhető lakásfoglalási hullám is, amely jellegénél fogva destabilizálta a rendszert.

Noha szerte a városban folytak az újjáépítési munkák, a Corvin köznek és az Üllői útnak – mint a forradalom leghíresebb helyszínének – az újjáépítése önálló elemzést igényel. Ennek oka, hogy 1957–1959 között az úgynevezett „kilenc ház” felépítésével új városépítészeti együttes jött lére. A nagykörúti kereszteződés az akkori forgalmi elveknek megfelelő térszerű kiképzést és két új, a modern építészet visszatérését tükröző saroképületet kapott (tervező Csics Miklós). Az új városképben a modern építészet markáns jelenléte mellett a meglévő műemléki épületek is hangsúlyos szerepet kaptak. Így nem csupán az Iparművészeti Múzeum nyert kedvezőbb rálátást, de a forradalomban komoly szerepet játszó Kilián laktanyát sem „büntették”, hanem eredeti formájában állították helyre. A Corvin köz és környékének megújítása egy átfogó városszépítési akció (árkádosítás, portálépítések, sortatarozás) keretébe illeszkedett. A Perényi Imre által koordinált munkálatok nem titkolt célja volt a Kádár-rendszer formálódó identitásának városképi megjelenítése. Az 1956 előtti helyzettel ellentétben, mikor is a túlzott, propaganda célú gesztusok jellemezték a várostervezést (pl. Sztálin-szobor), az új Budapest a hétköznapi rend és normalitás iránti igényekre és a fogyasztás élénkítésére (portálok, presszók) koncentrált.

Restricted access

Fundamentum — A paneles lakóépületek földszintje

Fundamentum — The ground floor area of tower blocks in large prefab housing estates

Építés - Építészettudomány
Authors:
Melinda Benkő
and
Regina Balla

. Newman , Oscar : Defensible space – Crime prevention through urban design . Collier Books , New York 1972 . Safepolis : “Planning, urban design and management for crime prevention”, Handbook, AGIS

Restricted access

] Mueller J. , Lu H. , Chirkin A. , Klein B. , Scmitt G. Citizen design science: a strategy for crowd-creative urban design , Cities , Vol. 72 , Part A, 2018 , pp. 181 ‒ 188 . [14

Restricted access

Understanding Centrality Theories •

Socio-spatial Characteristics and Interrelations of City Centers

Városközpont-elmélet•

A városközpontok, alközpontok téri és társadalmi jellemzői
Építés - Építészettudomány
Authors:
Anna Kornélia Losonczy
and
Annamária Orbán

( 1994 ) 75 – 88 . Meggyesi , Tamás : Városépítészeti alaktan . Terc , Budapest 2009 . Montgomery , John : Making a City. Urbanity, Vitality and Urban Design . Journal of Urban Design 3 ( 1998 ) 1. 93 – 116 . Mumford , Lewis : The City in

Open access

. [10] Kiss I. , Reith A. Architectural and urban design tools for reducing energy consumption in cities , Pollack Periodica , Vol. 8 , No. 3 , 2013 , pp

Restricted access

aspects of urban design in tropical regions , Atmospheric Environment, Part B, Urban Atmosphere , Vol. 26 , No. 3 , 1992 , pp. 397 – 406 . [7] Póth B

Open access

A Bauhaus és a városépítés – néhány kritikai megjegyzés

Bauhaus and urban planning – some critical remarks

Das Bauhaus und der städtebau – einige kritische anmerkungen

Építés - Építészettudomány
Author:
János Brenner

A hozzászólás arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Bauhaus elmélete és gyakorlata – minden, az építészeti felfogás és a design terén korszakalkotó érdeme mellett – a városépítésben korántsem olyan meggyőző, mint az előbb említett két területen. A Bauhaus városépítési elveivel, a városi funkciók túlzott különválasztásával, a városi beépítés szerkezetének feladásával, élhető és eleven várost létrehozni nem lehet. Az absztrakt és életidegen célok, melyek követése részben messze a 21. századba is benyúlt, kis híján megölték azt a minőséget, amelyet – a kifejezés minden félreérthetőségének tudatában – az „európai város” fogalommal jelölünk. A Bauhaus elvein alapuló – elsősorban német – lakótelepek beépítési formáinak, az építészeti kialakításnak sivársága többek között a „fény, levegő, nap” jelszavainak sematikus értelmezésére, valamint az akkor modernnek tartott gyors és a városban uralkodó gépkocsiforgalomhoz való alkalmazkodásra vezethető vissza, amire Ludwig Hilberseimer, a Bauhaus egyik tanára, szolgál elrettentő példával. Az 1920-as évekből a Bauhausnak olyan, a funkcionális és építészeti modernséget a helyi identitással ötvöző alternatívái ismertek, mint pl. Fritz Schumacher hamburgi városnegyedei. A Bauhaus városépítésével ellentétben már Camillo Sitte az „olmützi rendszerrel” lefektette egy olyan beépítési rendszer alapjait, amely alkalmas zárt, otthonos terek alkotására éppúgy, mint az építési telkek gazdaságos kihasználására. A hozzászólás röviden kitér lehetséges további kutatási területekre, mint pl. a „tradicionalista” és a „modern” építészet különválására és Harry Graf Kessler kapcsolati rendszerére.

Open access