Search Results

You are looking at 51 - 60 of 781 items for :

  • "terminology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A terminológiai munka hasznának vizsgálata nemcsak elméleti és tudományos, hanem gazdasági szempontból is lehetséges. A terminológiai tevékenység bevezetésének különösen nagy jelentősége van a szabványosítás terén, amely a gazdasági élet kiemelkedő fontosságú komponense. A tanulmány A terminológia és a szabványosítás kapcsolata című szakdolgozatom (2013) legfontosabb tanulságait mutatja be. A dolgozatban egy kozmetikai szabványt vizsgáltam terminológiai szempontból, és terminusaiból kétnyelvű terminológiai adatbázist készítettem.

Restricted access

“Current Trends in Terminology” — International Conference on Terminology

Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely, Hungary, 9–10 November 2007

Across Languages and Cultures
Authors:
Orsolya Czékmán
,
Márta Fischer
, and
Eszter Papp
Restricted access

Summary

The Hungarian terminology of wellness. The aim of this study is showing examples for interpreting the terms of Hungarian terminology of the wellness domain as it evolved during one decade. The domain of wellness provides an excellent model for the research of terminological problems, because it has developed from more traditional disciplines and professions (medicine, recreation, physiotherapy, etc.), and the necessary terminological harmonization has not been realized. Detailed examples will be shown for the national differences, the consequences of missing interpretation, the possibilities of ordering, and the necessity of harmonization. The results can be used in other fields of linguistics, for example in the study of theoretical and practical questions of translation.

Restricted access

A tanulmány a terminológia terminus elemzésére vállalkozik szövegkorpusz elemzése útján. A terminológia szó előfordulásait értelmezve meghatározási irányokat jelöl ki. Tizenegy olyan kategorizálási lehetőség fogalmazódik meg, amelyek egymástól eltérő definíciós irányok megalapozására alkalmasak. Ezt öt lehetséges meghatározás követi, melyeket ugyancsak a szövegből származó idézetek támasztanak alá. A meghatározások öt kategóriát alkotnak (terminusrendszer, szakkifejezés-halmaz, tudományág, nyelvészeti ág, diszkurzusmód). A szövegek értelmezése azt megmutatja, hogy nem a halmazjelleg a szignifikáns, hanem inkább a terminus fogalomhoz való kötődés. Ennek megfelelően a szerző a terminológia fogalmát pragmatikailag közelíti meg, olyan nyelvhasználati módnak nevezi, melynek szignifikáns eleme a terminusok használata. A tanulmány ezzel a megállapítással ér véget, azonban az okfejtés csak megszakad: a cikk igényli és ígéri a terminus fogalom hasonló elemzését.

Restricted access

The Committee TE21 of the Hellenic Organization for Standardization

A Hellén Szabványosítási Testület TE21-es bizottsága

Magyar Terminológia
Authors:
Marianne Katsoyannou
and
Katerina Toraki

. Lerat , P. 1995 . Les langues spécialisées . Paris : PUF . 3. Terminology Standardization 1992. (Conference Proceedings.) Athens: Technical Chamber of Greece

Restricted access

A PET flakonfúvás terminológiája. Terminológiai kérdések egy kisvállalkozásnál

Terminology of PET stretch blow-moulding. Terminological questions of a small company

Magyar Terminológia
Author:
Eszter Varga

A tanulmány célja egy kisvállalkozás tevékenységében előforduló terminológiai munkák területén végzett empirikus kutatás bemutatása. A vizsgált vállalkozás PET-flakonok gyártásával foglalkozik. A flakonok gyártásához szükséges gépek egy része saját gyártmányuk, amelyeket forgalmaznak. A cég szakemberei fejlesztették a számítógépes nyilvántartási rendszert is. A saját gyártmányú gépeket és alkatrészeket is maguk nevezik el. A vizsgálat kiterjedt a vállalkozásban alkalmazott terminológiai munkák megfigyelésére és leírására, a terminusok analízisére. Az eredmények rámutatnak a nehézségek természetére, okaira, valamint szemléltetik a rendezett terminológia gazdasági hasznosságát.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány egy ritka, ám mind a köznyelvre, mind a szaknyelvre jellemző szóalkotásmódot mutat be, ezzel pedig hozzájárulhat a terminusalkotás módjainak leírásához, valamint a lexikográfiai és terminográfiai munkálatok elveinek kidolgozásához. A példákon illusztrált szóalkotásmód, a szóalakhasadás olyan morfológiai természetű nyelvi folyamat, amelynek során egy szó – akár alapalakjában, akár toldalékolt formáiban – két, esetleg több alakváltozatra bomlik, és az egyes alakváltozatok között részleges vagy teljes jelentésmegoszlás vagy jelentéselkülönülés áll be. A vizsgált jelenség hasznos, egyszersmind „gazdaságos” szóalkotásmódnak tekinthető: az alakváltozatok eltérő jelentésekkel gazdagítják a nyelvet. A szerző megítélése szerint a szóalakhasadásos változatok – mivel alakjuk is, jelentésük is eltérő – leíró szempontból okvetlenül külön lexémáknak, részleges homonimapárnak tekintendők, így külön szótári egységként (lemmaként) kezelendők.

Restricted access

Abstract  

This paper is dedicated to the memory of Prof. Nalimov. The paper is to show some possibilities of bibliometric methods applied to Subject Index to “CHEMICAL ABSTRACT” (CA) and to Permuterm Subject Index to “SCIENCE CITATION INDEX”.

Restricted access

This paper explores decision-making in literary translation focusing in particular on written alternative translation solutions (ATSs) and their role in the translation process. Drawing on psychological research on decision-making and translation process research, it investigates why an experienced translator produces various written ATSs in Draft 1 and how he chooses among the various possible solutions during the subsequent phases of the translation process. The investigation is carried out at the translator’s workplace who is studied as he self-revises a literary translation from French into Maltese. Data collected through think-aloud, translator observation and analysis of drafts pertaining to decision-making processes behind four sets of written ATSs concerning a similar lexical item are analysed and discussed. Results indicate that the translator produces written ATSs for strategic reasons.

Restricted access