Search Results

You are looking at 51 - 60 of 337 items for :

  • "terminology" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A terminológiai munka hasznának vizsgálata nemcsak elméleti és tudományos, hanem gazdasági szempontból is lehetséges. A terminológiai tevékenység bevezetésének különösen nagy jelentősége van a szabványosítás terén, amely a gazdasági élet kiemelkedő fontosságú komponense. A tanulmány A terminológia és a szabványosítás kapcsolata című szakdolgozatom (2013) legfontosabb tanulságait mutatja be. A dolgozatban egy kozmetikai szabványt vizsgáltam terminológiai szempontból, és terminusaiból kétnyelvű terminológiai adatbázist készítettem.

Restricted access

“Current Trends in Terminology” — International Conference on Terminology

Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely, Hungary, 9–10 November 2007

Across Languages and Cultures
Authors:
Orsolya Czékmán
,
Márta Fischer
, and
Eszter Papp
Restricted access

Summary

The Hungarian terminology of wellness. The aim of this study is showing examples for interpreting the terms of Hungarian terminology of the wellness domain as it evolved during one decade. The domain of wellness provides an excellent model for the research of terminological problems, because it has developed from more traditional disciplines and professions (medicine, recreation, physiotherapy, etc.), and the necessary terminological harmonization has not been realized. Detailed examples will be shown for the national differences, the consequences of missing interpretation, the possibilities of ordering, and the necessity of harmonization. The results can be used in other fields of linguistics, for example in the study of theoretical and practical questions of translation.

Restricted access

The Committee TE21 of the Hellenic Organization for Standardization

A Hellén Szabványosítási Testület TE21-es bizottsága

Magyar Terminológia
Authors:
Marianne Katsoyannou
and
Katerina Toraki

. Lerat , P. 1995 . Les langues spécialisées . Paris : PUF . 3. Terminology Standardization 1992. (Conference Proceedings.) Athens: Technical Chamber of Greece

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány egy ritka, ám mind a köznyelvre, mind a szaknyelvre jellemző szóalkotásmódot mutat be, ezzel pedig hozzájárulhat a terminusalkotás módjainak leírásához, valamint a lexikográfiai és terminográfiai munkálatok elveinek kidolgozásához. A példákon illusztrált szóalkotásmód, a szóalakhasadás olyan morfológiai természetű nyelvi folyamat, amelynek során egy szó – akár alapalakjában, akár toldalékolt formáiban – két, esetleg több alakváltozatra bomlik, és az egyes alakváltozatok között részleges vagy teljes jelentésmegoszlás vagy jelentéselkülönülés áll be. A vizsgált jelenség hasznos, egyszersmind „gazdaságos” szóalkotásmódnak tekinthető: az alakváltozatok eltérő jelentésekkel gazdagítják a nyelvet. A szerző megítélése szerint a szóalakhasadásos változatok – mivel alakjuk is, jelentésük is eltérő – leíró szempontból okvetlenül külön lexémáknak, részleges homonimapárnak tekintendők, így külön szótári egységként (lemmaként) kezelendők.

Restricted access

This paper explores decision-making in literary translation focusing in particular on written alternative translation solutions (ATSs) and their role in the translation process. Drawing on psychological research on decision-making and translation process research, it investigates why an experienced translator produces various written ATSs in Draft 1 and how he chooses among the various possible solutions during the subsequent phases of the translation process. The investigation is carried out at the translator’s workplace who is studied as he self-revises a literary translation from French into Maltese. Data collected through think-aloud, translator observation and analysis of drafts pertaining to decision-making processes behind four sets of written ATSs concerning a similar lexical item are analysed and discussed. Results indicate that the translator produces written ATSs for strategic reasons.

Restricted access

A fogyasztási cikk terminus és hiponimái az angol és a magyar szakmai nyelvhasználatban

The term consumer goods and its hyponyms in the language of marketing in English and Hungarian

Magyar Terminológia
Author:
Károly Polcz

. 15 Sager , J. C. 1998a . Terminology and Application . In: Baker, M. (ed.) 251 – 255 . 16 Sager , J. C. 1998b . Terminology and

Restricted access

A terminológia Romániában

Terminology in Romania

Magyar Terminológia
Authors:
Georgeta Ciobanu
and
Eszter B. Papp

Irodalom 1. Aurite T. (ed.) [folyamatban] Tezaur pentru domeniul mecanic. [Thesaurus of Mechanical Terminology.] Terminological database at

Restricted access

Antia , B. E. 2000 . Terminology and Language Planning. An Alternative framework of practice and discourse . Amsterdam/Philadelphia : John Bejamins . 3 Bañczerowski , J

Restricted access

Kortárs zongoradarabok kottáinak terminológiai elemzése

Terminological analysis of the music scores of contemporary piano pieces

Magyar Terminológia
Author:
Emese Bérces

. Terminological examination of the musical tempo designations . In: Fóris, , Á. – Pusztay, , J. (eds) Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th–10th of November, 2007. (Terminologia

Restricted access