Search Results

You are looking at 61 - 70 of 147 items for :

  • "felsőoktatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A terminológusok feladata, hogy a fogalmi rendszerek ismerete mellett a nyelvi rendszert is kezelni tudják. A magyar felsőoktatásban a szaknyelvoktatás és a terminológia hosszú ideig a szakmai képzéshez kötődött. Az utóbbi években a terminológia önálló diszciplínaként, majd önálló szakként bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg a magyar felsőoktatás az Európai Felsőoktatási Térség része, a képzések többsége a Bologna-rendszer keretében működik. Ennek keretében nyílt lehetőség arra, hogy mesterszakként indítsuk el a terminológusképzést magyar nyelven, két éves képzés formában a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a terminológia-oktatás fontos szerepet játszik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.

Restricted access

Rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban

The Use of Policing Social Networking Sites in Teaching Technical Languages

Educatio
Author:
Erna Uricska

Összefoglaló. A felsőoktatás egyik fontos feladata, hogy igazodjon a munkaerőpiac kihívásaihoz. Korábban még nem létező, digitális képességekre épülő pozíciók jelentek meg az utóbbi években, amelyek ellátásához a digitális olvasás- és írástudás, valamint a kommunikáció fejlesztése elengedhetetlen. A tanulmány célja a hallgatók jelenlegi digitális és verbális kommunikációs szintjének és azok fejlesztési lehetőségeinek bemutatása a rendészeti szaknyelvi órák keretében. Bemutatjuk a különböző nyelvtanítási módszerek és nyelvtanulási stratégiák alkalmazhatóságát, melyre építve ismertetjük a tervezett empirikus vizsgálatunk legfontosabb jellemzőit, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a rendészeti szaknyelvet tanuló hallgatók körében valósítunk majd meg.

Summary. One of the main tasks of higher education is to adapt to the challenges of the labour market. New positions have emerged nowadays that can be filled only by those possessing appropriate digital and communication skills, thus these jobs require these skills on a daily basis. The aim of the study is to present the students’ actual digital and verbal communication level and the possible ways of their improvement in ESP (English for Specific Purposes) classes. We present the applicability of various language teaching methods and language learning strategies, and relying on them, we present the main characteristics of our planned empirical research that will be carried out with the students of the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service.

Open access

A koronavírus-válság hatása a felsőoktatásra

Európai és globális körkép

Effect of the Coronavirus on Higher Education

European and Global Overview
Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

Összefoglaló. A tanulmány azokat a fontosabb kutatási eredményeket foglalja össze, amelyek a koronajárvány kezdeti szakaszában születtek, és nyilván jórészt mozaikszerű empirikus vizsgálódásokon alapulnak. A fő hangsúlya azonban a várható következményekre kerül. Vajon mennyiben, milyen mértékben és formákban szükséges és kívánatos a rendkívüli állapot körülményei között bevezetett tanulási és tanítási formák fenntartása, azok továbbfejlesztése és a jövőbeni gyakorlatba való – hosszabb távban gondolkodó – beépítése. Ez a kutatási megközelítés kapcsolódik az utóbbi években kiemelten kezelt témához, a tanulás és tanítás korszerűsítésének kérdéséhez, de túl is mutat azon. Ismét élesen merül fel a felsőoktatás (és főleg az egyetem) létének kérdése európai és globális színtéren egyaránt.

Summary. The study summarizes significant research results that were born in the initial phase of the coronavirus and are clearly based mostly on mosaic-type empirical surveys. However, they mainly emphasize the expected consequences. In what ways, to what extent and in what forms is it necessary and favourable to maintain the education methods introduced under the state of emergency conditions, and to further develop them – considering the long term – for integration into future practices. This research approach is connected to the subject that has been highlighted in recent years, the matter of modernizing learning and teaching, but points even beyond that. The question of the existence of higher education (and mostly universities) in the European and global arena sharply rises again.

Open access

Az egyetem válsága és megújulása. 1968 mint szakaszhatár

The Crisis and Revival of the University. 1968 as the Phase Boundary

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

Absztrakt:

A tanulmány az összetett tartalmú 68-as események azon vonulatával foglalkozik, amely közvetlenül az egyetem intézményrendszerét érintette. Áttekinti a diákság elégedetlenségének hátterében álló, az egyetem szinte minden elemét érintő általános folyamatokat és az egyetemi polgárok fő követeléseit. Három város – Oslo, Tokió és Párizs – diáklázadásait mutatja be, érzékeltetve, hogy az alapvetően közös vonásokat felmutató események milyen különböző jellemzőkkel bírtak. Az események hatására több tekintetben gyökeresen megváltozott a felsőoktatás intézményrendszere. Létrejött az ún. nem egyetemi szektor, elterjedt a képviseleti jellegű intézményi kormányzási rendszer, és mintegy mellékhatásként megindultak az ifjúságra irányuló kutatások.

Open access

Mit adhatnak a társadalmi vállalkozások a felsőoktatásnak? – Perspektívák és kapcsolódások

What Can Social Enterprises Give to Higher Education? – Perspectives and Connections

Educatio
Authors:
Réka Matolay
and
Éva Erika Révész

Absztrakt:

Cikkünkben a társadalmi vállalkozások és a felsőoktatás lehetséges kapcsolatát, kapcsolódásait járjuk körül elsősorban abból a szempontból, hogy a társadalmi vállalkozás viszonylag új koncepciója miképp hathat a felsőoktatási intézmények működésére. Ezt a kérdést – a társadalmi vállalkozás fogalmának körbejárását követően – három irányból látjuk izgalmasnak vizsgálni: elsőként bemutatjuk a társadalmi vállalkozás koncepció néhány lehetséges hatását a felsőoktatási intézmények működésére; ezt követően a tématerület megjelenését tekintjük át a felsőoktatásban, fókuszálva a gazdálkodástudományok területére; végezetül elemezzük a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódást egy úgynevezett science shop tapasztalatai alapján, amelyet a felsőoktatási intézmények harmadik missziójának egyik megvalósítási módjaként tartanak számon.

Open access

Úton a kreatív transzfor mációs vezetés felé a felsőoktatásban: kihívások és lehetőségek

Towards Creative Transformational Leadership in Higher Education: Challenges and Opportunities

Educatio
Authors:
Melanie K. Smith
,
Árpád Papp-Váry
, and
Vilmos Vass

Absztrakt:

A tanulmány célja az, hogy a nemzetköziesedő, a globális piacon versengő intézményekben dolgozó oktatási vezetők kihívásainak és lehetőségeinek elemzését felhasználva meghatározza, mit jelent a kreatív transzformációs vezetés a felsőoktatás kontextusában. A tanulmány azt elemzi, hogy a felsőoktatási vezetők szempontjából mi minősül kreatív transzformációs vezetésnek, valamint elektronikus mélyinterjúk (e-interjúk) segítségével azt is vizsgálja, hogy a vezetők hogyan vélekednek a fenti megközelítésekről. A mintát a szerzők online szakmai kapcsolatrendszerén keresztül megkeresett külföldi felsőoktatási szakemberek képezték. Az eredmények azt mutatják, hogy a vezetés kontextuális dimenziója jelentős szerepet játszik a felsőoktatásban, különös tekintettel a gyorsan változó társadalmi és technológiai környezetre, amely mind a dolgozók teljesítményét, mind a hallgatók igényeit befolyásolja.

Open access

Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya

High School Students Attitudes to Work and Further Education

Educatio
Author:
Zsófia Kocsis

Irodalom/References 1 Bocsi V. (2013) Munkaértékek a felsőoktatásban. In: Darvai T. (ed.) Felsőoktatás és munkaerőpiac – eszményektől a kompetenciák felé

Open access

. - Timár, J. - Varga, J. (2000): Jelentés az állami felsőoktatás nappali tagozatán 1998- ban végzett fiatal diplomások munkaerő-piaci életpálya-vizsgálatának eredményiről. Budapest: BKE Emberi Erőforrások Tanszék, FIDÉV Kutatócsoport

Restricted access

Egyetemi tanári pályázatok minimális publikációs követelményeinek változása és várható hatása a társadalomtudományok területén

Changes in the Minimum Publication Requirements of Applying for Positions of University Full Professor and Their Expected Impact in the Field of Social Sciences

Educatio
Authors:
Péter Sasvári
and
Brigitta Ludányi

. 594–606. 2 Csóka I., Neszveda G. & Sebestyén G. (2019) Tudományos teljesítmény mérése a magyar felsőoktatás gazdasági képzéseiben. Közgazdasági

Open access

://www.c3.hu/~magyarnyelv/07-1/foris.pdf . 2 Kis , Á. 1980 . Szaknyelv és terminológia . In: Gárdus , J. – Sipos , G. – Sipőczy , Gy. (szerk.) Tanulmányok a felsőoktatás

Restricted access