Search Results

You are looking at 61 - 70 of 910 items for :

  • "motivation" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

enhance motivation more generally, which has improved progress in cognitive-behavioral interventions ( Keeley at al., 2016 ). Note that this approach would underscore the import of effort outside of session, potentially challenging simpler desires for the

Open access

as motivation ( Marinova-Todd, Marshall, & Snow, 2000 ); therefore, in the present research paper, the focus will be on a cognitive construct that may significantly contribute to language achievement and success in SLA. Additionally, in their

Open access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Veronika Bocsi
,
Tímea Ceglédi
,
Zsófia Kocsis
,
Karolina Eszter Kovács
,
Klára Kovács
,
Anetta Müller
,
Katalin Pallay
,
Barbara Éva Szabó
,
Fruzsina Szigeti
, and
Dorina Anna Tóth

, although some factors have appeared repeatedly. It is necessary to draw attention to an individual’s psychological characteristics, such as personality, motivation (both internal and external), personal development, health status, and health

Open access

-efficacy beliefs of the participating students and (b) their FL learning motivation. Self-efficacy In the research project cited above, self-efficacy beliefs were defined as the language learners’ beliefs about their own

Open access

VEs also negatively impacted the general motivation of students in terms of attending the classes and participating in the discussions. The interviewees reported to be lazier in the online environment (F1), less assertive and proactive in discussions

Open access

Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés

Work motivation and satisfaction – A person-centered approach

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Éva Fényszárosi
,
Viola Sallay
,
Balázs Matuszka
, and
Tamás Martos

_01 Deci , E. L. , & Ryan , R. M. ( 2008 ). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health . Canadian Psychology/Psychologie Canadienne , 49 ( 3 ), 182 – 185 . https://doi.org/10.1037/a0012801

Restricted access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

Summary

A jelen vizsgálat magyar és francia közgazdász és bölcsész egyetemisták versengéssel kapcsolatos szociális reprezentációinak feltárását és összehasonlítását tűzte ki céljául. A magyar mintába 196-an (107 közgazdász- és 89 bölcsészhallgató) tartoztak, a francia minta 194 (104 közgazdŕ_

Restricted access

A fejődési szakaszok két elfogadott rendszere a tanulmány kiindulópontja. Piaget kognitív fejlődési szakaszai és Erikson nyolc életkori fázisa a pszichoszociális krízisek változása szerint. Mindkét rendszerben kiemelt jelentősége van az egyedfejlődés során bekövetkezett változások tartalmi leírásának és ugyanakkor a változások mélyén rejlő állandó tulajdonságok kimutatásának. A valódi kérdés a fejlődés mechanizmusainak különböző - motivációs, affektív, kognitív - részletezése alapján egy szintézis kézzelfogható megragadása. Ennek érdekében a pszichológiai gondolkodás logikáját és a valóság törvényei alapján kidolgozott logikai rendszerek alapvető ismeretelméleti problémáit egy geometriai modell segítségével hidalom át.A modellben Erikson nyolc fejlődési fázisát a gömbnyolcad nyolc darab 90 fokos forgása reprezentálja, amely integrálja a személyiségfejlődés kognitív és motivációs tényezőit. A modellt négy geneti­kai bázis határozza meg a Descartes-féle koordináta-rendszerben. A felületen szemléltethető Erikson pszichoszociális kríziseinek sikeres és sikertelen megoldása. A három dimenzió megfelel Piaget INRC-rendszerében az N, R, C elemeknek, de nem három művelet, hanem nyolc művelet adja vissza a kiinduló forgást mint identitásműveletet. A három dimenzió pszichológiai értelme Lersch integráló személyiségelmélete szerint a „létezés”-hez az „én”-hez és a „szociális”-hoz kötött tematikus élményvilág

Restricted access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Csaba Kálmán
,
Kata Csizér
,
János Gordon Győri
,
László Horváth
, and
Gábor Halász

Motivation Quality Management in Higher Education Teacher Training and Development Teachers' Beliefs

Open access