Search Results

You are looking at 61 - 70 of 147 items for :

  • "regiszter" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
András Jánosi
,
Péter Ofner
,
János Tomcsányi
,
Gábor Müller
,
Richárd Hável
,
Asma Réka Soczó
,
Timea Váradi
, and
Tamás Ferenci

Szívinfarktus Regiszter.] Orv Hetil. 2013; 154: 1297–1302. [Hungarian] 8 Harrell FE Jr. Regression modeling strategies. With applications to linear models, logistic and ordinal regression

Restricted access

A szívinfarktus incidenciája, a betegek ellátásának és prognózisának összehasonlítása Magyarország különböző fejlettségű járásaiban

Comparison of the incidence, treatment and prognosis of myocardial infarction in Hungary’s differently developed districts

Orvosi Hetilap
Authors:
András Jánosi
,
Ferenc Péter Pach
,
Annamária Uzzoli
,
Péter Vajer
, and
Péter Andréka

Bevezetés: Az infarktusos betegek társadalmi-gazdasági helyzetének fontosságát – a betegellátás és a prognózis tekintetében – több nemzetközi tanulmány igazolta. Magyarországon ilyen jellegű országos vizsgálat – ismereteink szerint – még nem történt. A probléma tanulmányozását az tette lehetővé, hogy 2014. január 1-jétől az infarktusdiagnózissal kezelt betegek adatainak rögzítése kötelező minden ellátó számára a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatbázisában. Célkitűzés: A szerzők jelen tanulmányukban arra kerestek választ, hogy Magyarország 174 járásának és 23 fővárosi kerületének komplex fejlettségi indexe (KFI) befolyásolja-e az infarktusos betegek ellátását és prognózisát. Módszer: A szerzők a Központi Statisztikai Hivatal által kidolgozott KFI-k alapján a járásokat alacsony (KFI_A), közepes (KFI_K) és magas (KFI_M) KFI-jű csoportokba osztották. Vizsgálták ezen területi egységekben a szívinfarktus incidenciáját, a kórházi ellátást és a betegek prognózisát. A Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben (NSZR) 2015 és 2019 között 66 253 olyan, infarktus miatt kezelt beteg szerepelt, akinek lakóhelyét az irányítószám alapján egyértelműen sikerült azonosítani és meghatározni, hogy az melyik járásban van. A vizsgált populációban 29 101 beteg ST-elevációval járó (STEMI), 37 152 beteg ST-elevációval nem járó (NSTEMI) infarktus miatt kapott ellátást. Eredmények: A STEMI életkorral korrigált incidenciája – a 15 évnél idősebb népességben – a KFI_A csoportban 68,8/10 000 lakos/év, a KFI_M-csoportban 52,7/10 000 lakos/év volt. Az NSTEMI-betegcsoport mindhárom KFI-alcsoportban közel azonos incidenciaértékeket találtak (69,5, illetve 67/10 000 lakos/év). A percutan coronariaintervenció gyakorisága a STEMI-diagnózis esetén nagyobb volt, mint NSTEMI-ben, de a csoportokon belül a KFI nem befolyásolta e kezelés elvégzését. STEMI esetén a katéteres beavatkozás elvégzésének aránya a KFI_A, KFI_K és KFI_M alcsoportokban 83,5%, 83,7%, 83,5%, NSTEMI esetén 57,4%, 57,7%, 57,3% volt. A halálozás vizsgálatakor Cox többváltozós, regressziós elemzést végeztek. A KFI egyik infarktustípus esetén sem befolyásolta a 30 napon belül bekövetkezett halálozást: STEMI esetén a ’hazard ratio’ (HR) 0,906 és 0,914 (p = 0,04659; p = 0,04686), NSTEMI esetén 1,067, illetve 1,001 (p = 0,16520; p = 0,98933) volt. STEMI-diagnózis esetén a 30–364 napos, illetve az első éven túli időszakban bekövetkező halálozás tekintetében a KFI_M-régióban a halálozás kockázata szignifikánsan alacsonyabb volt (HR = 0,822 és 0,816), mint a KFI_A-járásokban (p = 0,00096 és p = 0,00001). NSTEMI-diagnózis mellett az 1 éven túli halálozás kockázata esetén találtak különbséget: a KFI_A- és a KFI_M-járások összehasonlításakor ez utóbbi területen a halálozás HR-értéke 0,876 volt, ami szignifikánsan (p = 0,00029) alacsonyabbnak bizonyult, mint a KFI_A-járásokban megfigyelt érték. Következtetés: A KFI önálló prognosztikai jelentőséggel bír az infarktus miatt kezelt betegek késői prognózisának meghatározásában. Orv Hetil. 2022; 163(47): 1862–1871.

Restricted access

Szűrő kolonoszkópos vizsgálatok hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban 2019 és 2022 között

Analysis of efficacy and safety of colonoscopic screening program at the University of Szeged and the Bács-Kiskun County Teaching Hospital between 2019 and 2022

Orvosi Hetilap
Authors:
Dániel Magyar
,
Anna Fábián
,
Béla Vasas
,
Krisztián Nacsev
,
Zsolt Dubravcsik
,
Zsófia Bősze
,
Tibor Tóth
,
Péter Bacsur
,
Anita Bálint
,
Klaudia Farkas
,
Tamás Molnár
,
Tamás Resál
,
Renáta Bor
, and
Zoltán Szepes

Bevezetés: Magyarországon 2019-ben indult az 50–70 éves populáció körében a kétlépcsős vastagbélszűrő program, melynek célja a colorectalis carcinoma kialakulásának megelőzése. Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban a szűrőprogram keretein belül végzett kolonoszkópiák minőségi mutatóinak és kimeneteli indikátorainak, valamint a betegbiztonságnak a vizsgálata a magyar szakmai ajánlás tükrében. Módszerek: Intervencióval nem járó, obszervációs kohorszvizsgálatunkban az adatgyűjtés során felhasználtuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által működtetett regiszter prospektív adatait, melyeket retrospektíven kiegészítettünk az egészségügyi nyilvántartási rendszer segítségével. Eredmények: Összesen 1739 szűrő kolonoszkópiára (átlagéletkor 62,36 ± 5,86 év, férfiarány 56,81%) került sor 97,07%-os coecumintubációs arány mellett. A béltisztaság az esetek 90,28%-ában megfelelő volt, ezen belül az esetek 63,31%-ában kiváló. Az eszközvisszahúzási időről 1397 komplett kolonoszkópia esetén volt adat, mely 96,35%-ban meghaladta az irányelv által javasolt 6 percet, átlagos hossza 9,51 ± 5,76 perc volt. Szedációt a páciensek 40,37%-a igényelt, melynek során 92,02%-ban midazolámot alkalmaztak. A kolonoszkópiák 62,51%-ában találtak neoplasztikus és 27,03%-ában csak nem neoplasztikus laesiót. Összesen 2879 polipot találtak 1064 páciensnél (polipfelismerési arány 61,18%), melyek közül a legrelevánsabbnak a mérete az esetek 39,38%-ában meghaladta az 1 cm-t, és 72,97%-a a bal colonfélben helyezkedett el. A páciensek 98,97%-a az index- és komplettáló kolonoszkópiák során polipmentessé vált. Adenoma 871 esetben igazolódott, ez 50,09%-os adenomafelismerési arányt jelent. Colorectalis carcinomát 80 páciensnél (4,60%) fedeztek fel. Szövődmény 10 főnél (0,58%) lépett fel, beavatkozással összefüggő halálozás nem következett be. Tisztázó gasztroszkópia a negatív eredményű kolonoszkópiák 24,08%-ában történt, ezek során 1 főnél nyelőcső-laphámcarcinoma igazolódott. Az utánkövetési időszakban 114 páciensnél (6,56%) történt ismételt kolonoszkópia, melynek során intervallum colorectalis carcinomát 1 esetben (0,06%) találtak. Következtetés: A kutatás során vizsgált két centrumban végzett szűrő kolonoszkópiák megfeleltek a magyar irányelvben meghatározott minőségi és kimeneteli mutatóknak, valamint betegbiztonsági szempontoknak. Ugyanakkor a regiszterbe történő adatbevitel és a negatív kolonoszkópiákat követő tisztázó gasztroszkópiák aránya korrekcióra szorul. Orv Hetil. 2024; 165(6): 221–231.

Open access

Transzvénás elektróda extrakció a Szegedi Tudományegyetemen: 10 év tapasztalata

Transvenous lead extraction at the University of Szeged: 10-year experience

Orvosi Hetilap
Authors:
László Sághy
,
Előd János Zsigmond
,
Attila Benák
,
Attila Makai
,
Marton Miklós
,
Gergely Klausz
, and
Máté Vámos

Bevezetés: A cardialis implantálható elektromos eszközökhöz kapcsolódó egyes komplikációk időnként részleges vagy teljes rendszereltávolítást, azaz transzvénás elektróda extrakciót igényelnek. A beavatkozások komplexitására és kimenetelére vonatkozó megfigyelések nemzetközi regiszterekből származnak, a kezelt betegcsoportok jellemzői azonban jelentős eltéréseket mutatnak. Célkitűzés: Az intézetünkben 2012 óta szisztematikusan működő extrakciós program eredményeinek összefoglalása és nemzetközi adatokkal való összehasonlítása. Módszerek: Retrospektív módon elemeztük a 2012 és 2022 között extrakcióban részesült betegek klinikai jellemzőit, a beavatkozások indikációit, technikáit és kimenetelét, összevetve ezeket a legnagyobb átfogó európai regiszter (ELECTRa) adataival. Vizsgáltuk továbbá a sikerarányt a „lépcsőzetes eszközbevetés” különböző szintjein. Eredmények: A vizsgálatba 200 beteget (65 ± 14,3 év, 74,5% férfi) vontunk be. Az extrakció indikációja dominálóan infekció volt, melynek aránya jóval meghaladta az ELECTRa-ban közöltet (87,5% vs. 52,8%, p<0,001). Az elektródák implantációs ideje szintén magasabb tendenciát mutatott tanulmányunkban (7,8 ± 6,2 vs. 6,4 ± 5,4 év), továbbá a passzív fixációs elektródák száma is szignifikánsan nagyobbnak bizonyult (62,2% vs. 46,6%, p<0,001). Betegeink egyötöde előzőleg már átesett egy sikertelen extrakciós kísérleten. A beavatkozások alatt nagyobb arányban volt szükség „locking styletek” (81,9% vs. 71,1%, p<0,001) és aktív extrakciós hüvelyek (71,8% vs. 27,1%, p<0,001) használatára. Major komplikáció 4,5%-ban, beavatkozáshoz köthető halál 4 esetben (2%) fordult elő. Procedurális sikert 88,2%-ban értünk el, mely alacsonyabbnak bizonyult az ELECTRa-ban közölt 95,7%-hoz képest. A lépcsőzetes eszközbevetés vizsgálata során a kumulatív klinikai sikerarány 24,8% volt „locki-ng stylettel” végzett húzással, 74,2% a primer aktív hüvellyel, 91,3% magas szintű extrakciós technikákkal (módozatváltás, femoralis extrakció), valamint 96,6%-ban nem sürgősségi szívsebészeti extrakcióval. Megbeszélés és következtetés: A Szegedi Tudományegyetem Elektrofiziológiai Részlegén sikeres, korszerű technikákon alapuló elektróda extrakciós program épült fel az elmúlt 10 évben. A kezelt betegek rizikóstatusa, valamint a beavatkozások komplexitása jóval meghaladja a nemzetközi regiszterek ilyen irányú jellemzőit. Az optimális sikerarány érdekében elengedhetetlen a különböző extrakciós technikák elérhetősége és az azokban való jártasság, valamint az implantálócentrumokkal folytatott szoros oktatási és referálási együttműködés. Orv Hetil. 2023; 164(49): 1954–1964.

Open access

Szaruhártya-átültetés a 21. század elején

Corneal transplantation at the beginning of the 21th century

Orvosi Hetilap
Authors:
László Módis
,
Miklós Lukács
, and
Sára Makhoul

Keratoplasty Registry (1992–2021). [Szaruhártya-átültetés Magyarországon – az Országos Keratoplastica Regiszter adatai (1992–2021).] Szemészet 2022; Supplementum I. 159: 24–25. [Hungarian

Open access

A műtétileg korrigált Fallot-tetralógiával élő felnőtt betegek multimodális képalkotó vizsgálata.

Eredmények a CSONGRAD Regiszterből

Multimodality imaging of adult patients with surgically corrected tetralogy of Fallot.

Results from the CSONGRAD Registry
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Rácz
,
Anna Zagyi
,
Attila Tóth
,
Árpád Kormányos
,
Kálmán Havasi
,
Tamás Forster
, and
Attila Nemes

szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban. A CSONGRAD Regiszter alapadatai.] Orv Hetil. 2015; 156: 794–800. [Hungarian] 7 Ambrus N, Havasi K

Open access

Veleszületett szívbetegségek 60 éves kor felett.

Eredmények a CSONGRAD Regiszterből

Congenital heart diseases in patients above the age of 60 years.

Results from the CSONGRAD Registry
Orvosi Hetilap
Authors:
Nóra Ambrus
,
Kálmán Havasi
,
Renáta Halcsik
,
Tamás Forster
, and
Attila Nemes

university hospital. The basics of the CSONGRAD Registry. [Több mint 50 év tapasztalat a congenitalis szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban. A CSONGRAD Regiszter alapadatai.] Orv Hetil. 2015; 156: 794

Open access

Colorectális polypok ellátása

Treatment of the colorectal polyps

Magyar Sebészet
Authors:
Szabolcs Ábrahám
,
Illés Tóth
,
Dániel Váczi
, and
György Lázár

( 3d ábra ) ( Forrás: Magyar Sebész Társaság Transanalis Munkacsoport TAM Regiszter). 3. a–d ábra. A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikán

Restricted access

Laboratóriumi paraméterek kódolása a LOINC-rendszer szerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában

Coding of laboratory parameters using the LOINC system at the Clinical Center of the University of Debrecen

Orvosi Hetilap
Authors:
Szilvia Rácz
,
Miklós Emri
,
Gábor Opposits
,
Ervin Berényi
,
Lajos Benczik
,
István Attila Ludman
,
János Kappelmayer
, and
Harjit Pal Bhattoa

adatainak minőségbiztosítása. Tapasztalatok a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter működtetése során, 2010–2020.] Orv Hetil. 2021; 162: 61–68. [Hungarian] 28

Open access

A hepatitis C-vírus szűrésének és kezelésének 10 éves tapasztalata a börtönökben

Screening and treatment of hepatitis C virus in prisons: 10 years of experience

Orvosi Hetilap
Authors:
Klára Werling
,
Mihály Makara
,
Krisztina Nemesi
,
Gábor Horváth
,
Ferenc Schneider
,
Ildikó Bali
,
Judit Enyedi
,
Viktor Jancsik
,
András Káfony
,
Miklós Lesch
,
Béla Lombay
,
Zsófia Müller
,
Zsófia Ozsvár
,
Árpád Patai
,
Zoltán Péterfi
,
Margit Pusztay
,
Olga Szabó
,
János Szlávik
,
Tamás Tóth
,
Márta Varga
,
Judit Gács
,
Eszter Újhelyi
, and
Anna Nemes Nagy

and Priority Index. [A krónikus vírushepatitisek hazai ellátási rendszerének sajátosságai: Hepatitis Regiszter és Prioritási Index.] Orv Hetil. 2013; 154: 1151–1155. [Hungarian

Open access