Search Results

You are looking at 61 - 70 of 781 items for :

  • "terminology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A terminológia Romániában

Terminology in Romania

Magyar Terminológia
Authors:
Georgeta Ciobanu
and
Eszter B. Papp

Irodalom 1. Aurite T. (ed.) [folyamatban] Tezaur pentru domeniul mecanic. [Thesaurus of Mechanical Terminology.] Terminological database at

Restricted access

Samu Czambel established his theoretical knowledge while studying with the most famous contemporary Slavists. He attended O. Asbóth’s lectures at the university in Pest, F. Mikosich’s and V. Jagić’s readings in Vienna, and M. Hattala’s lectures in Prague. After graduating he got work as a legal translator at the Hungarian Ministry of Home Affairs. He became perfectly bilingual and gained a practical attitude during his work that he went deeply into when collecting Slovak dialects in the country. In the centre of his interest was to define the place of the Slovak language within the Slavic language group. He considered important to research the Slovak–Hungarian as well as Hungarian–Slovak language contacts, especially the borrowing of words but – while studying phraseology – he also dealt with morphological and syntactic phenomena. He approached the phenomenon of bilingualism in a sensitive way, and he raised several problems when referring to the Middle Slovak language area and Palots dialects. These problems are to be cleared even today. Considering the importance of Slovak–Hungarian and Hungarian–Slovak language contacts, Samu Czambel formulated the need for a relatively big bilingual dictionary.

Restricted access

Sebészeti varrógépek: definíciók és fogalomtár

Surgical staplers: definitions and functions

Magyar Sebészet
Authors:
Tamás Molnár F.
,
Péter Zsoldos
, and
Attila Oláh

Összefoglaló. A szerzők a sebészeti varrógépekkel kapcsolatos technikai fogalmak rendszerezett definícióját végzik el. Nem titkolt céljuk a sebészeti eszközök közbeszerzése során észlelhető félreértések elkerülése, a kettős vagy még többes értelmezések tisztázása, a fogalmak egyértelműsítése.

Summary. Definition and systemic review of the different surgical staplers are offered in a comprehensive manner. Improved efficacy in tender decisions, better understanding and usage of clear categories are the main targets of the present overview.

Open access

Az életvégi orvosi döntéseknek csak egyike az eutanázia javallata. E kérdéskörnek a betegágy melletti klinikai történésekkel összefüggő szabatos meghatározása az etikai, a jogi és az orvosi szakirodalomban nem teljes körű. A különböző életvégi események csoportosítására tett kísérlet ez az írás, amelynek célja annak tisztázása, hogy közülük melyek nem sorolhatók a passzív eutanázia fogalomkörébe. Az eutanázia nem jogi kategória. A közkeletűen használt két kifejezés az aktív és a passzív eutanázia, egyszerűsítések, amelyek különböző célú cselekményt takarnak, amelyeknek a szakmai szakszövegekben történő használata zavaró is lehet és félreértésekre adhat okot. Az életvégi terápiás döntéseket a céljukra tekintettel különböztetjük meg. A MOK meghatározásából kiindulva és gyűjtőfogalmat használva, csak az a cselekmény eutanázia, amikor a cselekvésnek vagy nem cselekvésnek célja, kegyelemből, szenvedő embertárs érdekében, életének a megrövidítése vagy kioltása. Ismertetjük az aktív, a passzív és a kényszereutanázia fogalmait. Az indirekt és az intermedier eutanázia fogalmait, mint félremagyarázásokra okot adókat, nem használjuk. Nem tartjuk egyértelmű kizáró oknak az eutanázia fogalomköréből a laikusok segítségét és részvételét a kivitelezésben, és nem tartjuk csak orvoshoz köthető fogalomnak. Ismertetjük azokat az életvégi orvosi döntéseket, amelyeket nem sorolunk a passzív eutanázia fogalomkörébe, ezek: a hasztalanná vált kezelés és életfenntartó eljárások visszavonása, a beteg elengedése, a terápia eszkalációjának ellenjavallata, a palliatív terápia alkalmazása, a szenvedés csillapítását szolgáló kezelés, a kompromisszumos medicina, az újjáélesztés javallatának mérlegelése és a költséghatékony terápia választása. Érintjük az élő végrendelet kérdéskörét, működésképtelenségének okát és viszonyát az aktív és passzív eutanáziához. Az életmentő és életfenntartó kezelés jogi szabályozásának a kérdése kapcsán foglalkozunk az egészségügyi jogalkotástól elvárható szellemiséggel. Orv. Hetil., 2010, 43, 1769–1775.

Restricted access

Terminológia-fejlesztés Írországban

Terminology development in Ireland

Magyar Terminológia
Author:
Dóra Pődör

. The Death of the Irish Language . London and New York : Routledge . 3. NíGhallchobhair , F. 2007 . Terminology work and corpora in Irish . 2007. november 21. http

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Marie-Pierre Mayar
and
Enikő Sepsi
Restricted access

Absztrakt

Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia első revíziója 1990-ben készült el. Az elmúlt 20 évben változatlan utánnyomással jelent meg ez a bibliafordítás, amely a magyarországi protestáns felekezetek körében időközben a revideált Károlyi Biblia (1908) mellett a legnépszerűbb bibliafordítássá vált. A 2006-ban elindult új revíziós munkafolyamat célja, hogy a 2013-ban tervezett megjelenést követően egy mind szövegezésében, mind külsőségeiben megújult bibliafordítás szolgálhassa tovább a protestáns felekezeteket és a bibliaolvasókat. A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága felügyelete mellett folyó érdemi revíziós munkát egy ötfős munkacsoport végzi. A Szöveggondozó Bizottság által kimunkált és jóváhagyott revíziós szempontrendszer, amelyet a munkacsoport követ, a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) ajánlásait követi, kiegészülve olyan sajátos szempontokkal, amelyek a magyar bibliafordítói hagyományban és a magyar nyelv sajátosságaiban gyökereznek. Tanulmányomban ezeket az elvi szempontokat szeretném bemutatni és gyakorlati példákkal illusztrálni.

Restricted access

Summary

Jelen írás a kétféle magyar igaragozás terminusainak problémáival foglalkozik. Az első rész áttekinti a különböző nyelvészeti elméletek igeragozással kapcsolatos álláspontját. A hagyományos leíró nyelvtanok a tárgy határozottságát emelik ki döntő kritériumként annak ellenére, hogy ezzel nem minden nyelvi tényt lehet megmagyarázni. Nem csak a nyelvi jelenség, hanem maga az elnevezés is problematikus, hiszen mind az alanyi–tárgyas ragozás mind az általános (határozatlan)–határozott ragozás használatban van. A tanulmány második részében hat általános iskolai nyelvtankönyv elemzésére kerül sor. A szakirodalom ellentmondásai ezekben a tankönyvekben is tükröződnek: az igeragozás definíciói gyakran pontatlanok, félreérthetők. Ez is igazolja, hogy az anyanyelvi nevelésben is szükség lenne a terminológiai elemzésekre.

Restricted access

Enseignement des techniques d'enquête et formation à la qualité des étudiants en terminologie

Vizsgálati módszerek és minőségügyi kérdések tanítása hallgatóknak a terminológia részterületein

Magyar Terminológia
Author:
Marie-Pierre Mayar

. Wake up to terminology management . Communicator (Spring) 14–16. http://www.sdl.com/en/Images/Communicator_Spring_2009_p14-17_v3_tcm16-19101.pdf . 4. Mayar , M.-P. – Tsihlis , K

Restricted access

A fogyasztási cikk terminus és hiponimái az angol és a magyar szakmai nyelvhasználatban

The term consumer goods and its hyponyms in the language of marketing in English and Hungarian

Magyar Terminológia
Author:
Károly Polcz

. 15 Sager , J. C. 1998a . Terminology and Application . In: Baker, M. (ed.) 251 – 255 . 16 Sager , J. C. 1998b . Terminology and

Restricted access