Search Results

You are looking at 71 - 80 of 1,222 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A szervezetszociológia a szervezeteket általában célokat kitűző rendszerként határozza meg. Számomra ez a fogalom sok szervezet esetében gyakorlatilag értelmezhetetlen, hiszen számos bürokratikus szervezetnek sem az érdekeit, sem a céljait nem lehet látni, de ugyanígy nehezen lehet meghatározni a célját sokszor olyan szervezeteknek is, mint a fogyasztóvédelem, a polgármesteri hivatal, az ügyészség vagy a bíróság. Egy azonban biztos, és megközelítésemben alapvető: a szervezetek embereket irányítanak, kontroleálnak. Ez pedig nem más, mint a hatalom kérdése. A tanulmány a szervezeteket mint hatalmi gépezeteket fogja fel. Amelyik szervezetben a hatalom nem működik, nem stabil, az maga is krízisben van. Vagyis minden működés alapja a hatalom és ezáltal mindent át is itat a hatalom problémája. - Vagyis a szervezeti struktúra és működés minden eleme része és egésze csak a hatalmi megközelítés alapján elemezhető.  A hatalom azonban sajátságos működési logikát is hordoz, másként működik mint az erkölcs, a gazdaság, vagy a csoportkapcsolatok. Ez a hatalom működési és egyben értelmezési logikája is.  A hatalomelmélet felépítése részben szervezetszociológiai alapokon nyugszik, habár az itteni megközelítések csak korlátozottan voltak beépíthetők az elméletbe. Másrészt sok elemet vettem át bizonyos filozófiákból, habár sokszor eltérő értelmezéssel, mint azt a filozófiai elméletek és elemzések tárgyalják. Sokat jelentett filozófiai szempontból számomra a Biblia, Ciceró, Berkeley, Hegel, Marx, Kierkegaard, Hobbes, Sellars, W. James, Ducasse, illetve Tordai Zádor. Az ő munkáik illetve bizonyos értelmezéseik jól felhasználhatók voltak a szervezeti hatalom elméletéhez. Számomra talán a legfontosabb az, hogy a hatalom nézőpontjából minden másképpen látszik, mindennek más az értelme, és talán a valóságban is minden más, mint ahogyan azt látni véljük - más megközelítésekből. Más lesz az igazság és igazságosság, az erkölcs, a felelősség tartalma éppúgy mint a megismerés, a tény, a bizonyíték, ok és okozat is, ahogy az társadalmi élettérből hatalmi erőtér lesz stb.

Restricted access

kapcsolata más kórképekkel. Gastro Update kiadvány, 2007. Andersson, J., Sihto, H., Meis-Kindblom, J. M. és mtsai: NF1-associated gastrointestinal stromal tumors have unique clinical, phenotypic and

Restricted access

Közlemények 1959 48 52 67 Priszter, Sz. (ed.) (1990) European cornel. Cornus mas L. Magyarország kultúrflórája

Restricted access

Itáliai és német építőmesterek tevékenysége a budai polgárvárosban a török kiűzése után

Activities of Italian and German Master Builders in Buda After the Expulsion of the Turks

Építés - Építészettudomány
Author:
Ágnes Gyetvainé Balogh

egész területén építkezni. E helybeli mesterek elnevezésükben csak a puritán hangzású polgári kőművesmester (Bürgerl. Maurer Meister) címet viselték. De e cím ekkor még más értelemmel bírt, ugyanis a középkortól kezdve egészen az 1820-as

Open access

A Pharsalia szövegszerű utalásait a kutatás abból az előfeltevésből kiindulva értelmezi, hogy az eposz egyfelől Vergilius Aeneisét (esetenként Georgicáját és eclogáit is), másfelől Ovidiust (különösen Ovidius Metamorphosesét) akarja felülmúlni és átértelmezni (antivergiliánus és antiovidiánus). A költeményben utalások tárhatók fel a magasabb szerkezeti egységek és a szavak szintjén egyaránt. Az első csoport allúziói úgy is felhívhatják a figyelmet az Aeneis előszövegére, hogy ugyanabban a sorszámú Pharsalia-könyvben kerülnek elhelyezésre. Az előszövegek ugyanakkor maguk is utalhatnak más szövegekre, s felvetik a problémát, hogy a költő csak egyik vagy másik, esetleg mindkét előszövegre akart-e utalni, s ha igen, miben látta a két előszöveg viszonyát. A dolgozat a Pharsalia 9, 1—108. sorokban lévő Vergilius-allúziókat tárja fel és kommentálja, a vizsgálódásba bevonva más feltételezhető előképeket is.

Restricted access

Az ember a szűkösségek lénye, mivel mindig kevesebbel rendelkezik, mint amennyit akar – írásom ezen általános szociológiai távlata egészségszociológiai vizsgálódásra különösen alkalmas. Az emberek így ugyanis három alapvető kategóriába sorolhatók: A mindennapok emberein túl, akik „csupán” a szűkösségek lényei, ott van az ezeken túlmenően gyengeséggel vagy betegséggel sújtottak, továbbá a fogyatékosak nagy csoportja. Mindhárom csoport tagjai más módon terheltek szűkösséggel, és emiatt más módon is küzdenek vele. Másként alakulnak társas viszonyaik is, mind a szűkösséget illető en általában, mind különféle dimenzióiban (pl. antropológiai, anyagi szűkösség stb.). Viszont a szűkösség – egyedül az embernek – esélyt is jelent. Kizárólag övé az a képesség, hogy szükségleteit kiterjeszteni és változtatni is képes, és hogy a szükséges javakat különféle módokon tudja megszerezni embertársaitól, illetve azoktól függetlenül. Lásd a társadalmi cselekvés – kizárólag az emberre jellemz ő – szociológiai ideáltípusait és ezek egészségügyi variánsait, melyek legfontosabbja az ingyenes segítségnyújtás.

Restricted access

A talaj kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározására többféle módszert használnak a gyakorlatban. A módszerek többek között abban különböznek egymástól, hogy az ioncserét más-más kémhatású közegben vizsgálják. Mivel a kationcserélő-képesség kémhatástól függő tulajdonság, így a vizsgálatok eredményeit csak akkor lehet közvetlenül összehasonlítani egymással, ha azt azonos módszerrel végezték. Magyarországon a Mehlich-módszerként ismert vizsgálati eljárás terjedt el a kationcsere-kapacitás meghatározására. A nemzetközi gyakorlatban viszont - többek között - egy másik, az úgynevezett Grove-módszer használatos. Vizsgálataink igazolták, hogy a két módszer eredményei azonos talajok esetén eltérnek egymástól. Az eltérések összefüggésben vannak a talajkolloidok mennyiségével és minőségével. Az eltérések nagysága elsősorban a minták szervesanyag-tartalmának növekedésével nőtt, az agyagtartalom által befolyásolt különbség a módszerek között, nem volt szignifikáns. A T-érték a különböző talajosztályozási rendszerekben fontos diagnosztikai paraméter, melynek meghatározására nemzetközileg a Grove-módszert használják. Ezek alapján indokolt lenne egy átszámítási módszer kidolgozása, amellyel a két eljárás eredménye átszámítható egymásba. Ezen kívül szintén indokolt az eredeti Grove-módszer elterjedésének szorgalmazása hazánkban.

Restricted access

A tanulmány a Frostig-féle vizuális észlelési képességfejlesztő program hatásvizsgálatának eredményeit ismerteti. Bemutatja, hogyan módosul a képességstruktúra héthónapos fejlesztési időszakot követően olyan 4-8 éves gyermekeknél, akiknél a tanulási zavar tünetei a nyelvfejlődés és a vizuoperceptív organizáció zavaraival társulnak. A vizsgálat 120 fős mintán készült. Az eredményeket a 60 fős kísérleti és 60 fős kontrollcsoportba, illetve az életkor és az intézményi háttér alapján 3-3 további alcsoportba sorolt gyermekek esetében a Snijders-Oomen-, a Frostig-, a Bender- és Goodenough-tesztek mutatóinak alapján elemezzük. Az eredmények ismeretében elmondható, hogy a multiszenzoros fejlesztőprogram óvodás- és kisiskoláskorban más-más módon, de jó hatásfokkal segíti elő az intraindividuális különbségek csökkenését. Hatékonyan befolyásolja a képességek fejlődését, s ez a kísérleti csoport előnyére a mentális és vizuális teljesítmények értékeinek statisztikailag is értékelhető változásában jelenik meg.

Restricted access

A mai nyolcvan évesek hatvan évvel ezelőtt, a II. világháború idején, igen mostoha körülmények között végezték egyetemi tanulmányaikat. A műegyetem építészmérnök hallgatóinak helyzete sem volt más. Régen elhunyt, neves tanáraikról ma már csak azok művei, egy-egy szobor vagy megemlékezés útján lehet képet kapni. A részletes szakmai méltatás helyett az alábbiakban, a diákmemóriában megmaradt egy-egy olyan mozzanat olvasható, amilyenre azon tanítványok emlékeznek, akik szerették, tisztelték őket.

Restricted access

A talaj mikrobiális biomassza mennyiségének ismerete a növényi tápelemek transzformációja, és a talajállapot minőségének jellemzése miatt fontos. Meghatározását leggyakrabban kloroform fumigációs módszerrel végzik. A kloroformkezelés hatására bekövetkező tömeges mikrobapusztulás arányos az összes biomassza mennyiségével, amely a többlet CO 2 -képződés, vagy a talajból kivonható megnövekedett szerves anyag alapján mérhető. Tárgyaljuk az inkubációs és extrakciós módszereket, összehasonlítva más eljárásokkal. A méréseket befolyásoló tényezőket és a különböző sterilizálási eljárásokat is összehasonlítjuk.

Restricted access