Search Results

You are looking at 71 - 80 of 569 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The determination of service life of concrete structural members is an important aspect of durability design. The scope of the paper is to present an effective and easy to use method for the estimation of service life of pre-cast concrete structural members. A stochastic approach using stochastic finite element method was applied during the analysis. The effect of creep, shrinkage, relaxation, carbonation induced corrosion and deterioration of cross-sectional sizes on the mean value and standard deviation of bending moment resistance, as well as the change of load effect in time were taken into account during the calculations. The results of probabilistic analysis were compared to results of bending tests that were carried out on pre-stressed concrete beams. The use of the introduced method for the purposes of service life estimation is also presented in case of a long-span, pre-cast, pre-stressed concrete beam. Initial stochastic parameters of material properties and structural geometry were derived from destructive material tests and geometry measurements on appropriate beams. Considering the same safety level and design-life as in Eurocode 2, the introduced probabilistic design method delivers about 10% higher load carrying capacity as the application of relevant Eurocode 2 standard in case of the presented beam.

Restricted access

Bevezetés: A szívkatéter olyan intravascularis katéter, amelyet a szívbe vezetnek vagy ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás közben megtörhetnek vagy eltörhetnek. Célkitűzés: A szerzők két azonos alapanyagú, de különböző átmérőjű katéter hajlékonyságának meghatározását tűzték ki célul a Food and Drug Administration ajánlása alapján. Módszer: Meghatározták a hajlítási pontokat, a pontokon az átmérőcsökkenést, az elhajlás változását, továbbá e két paraméter csúcstól mért távolságának függését, korrelációjukat és a katéter kezdeti átmérőjének hatását. A katétereket 9-9 ponton (120–280 mm-re a páciensbe bevezetett végtől 20 mm-ként), 16 különböző sugarú idomszeren hajlították meg, amelyek sugara 10 mm-től 2,5 mm-ig 0,5 mm-ként csökkent. Eredmények: Megállapították, hogy az átmérőcsökkenés és az elhajlás lineárisan korrelál egymással, és függetlenek a mérési pont helyétől mindkét katéter esetében. A nagyobb átmérőjű katéternél szignifikánsan (p = 0,05) nagyobb volt az átmérőcsökkenés, mint a kisebbnél, de az átmérőcsökkenés és az elhajlási görbék lefutása hasonló. Következtetések: Az alkalmazott módszer alkalmasnak tűnik az adott típusú katéterek lehetséges gyenge pontjainak vizsgálatára. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1544–1548.

Restricted access

A falazott szerkezetek alakváltozását általában nem szokták ellenőrizni. Zömmel azért, mert ezek a szerkezetek általában vaskosak, melyeknél a tapasztalat szerint az alakváltozás kicsiny. Viszont a mai épületszerkezeti kialakitások, például a megnövekedett hőszigetelési igények miatt a relatív külpontosságok számottevően megnőttek. Emellett a korábbiaknál karcsúbb falazatokat építünk, így az alakváltozások ellenőrzésére szükség lehet. Emiatt jelen dolgozatban meghatároztuk a húzószilárdság nélküli négyszög keresztmetszetű rudak görbületi és tengelyirányú merevségét, melyek segítségével a falazott szerkezetek alakváltozásai meghatározhatók. Négyszög keresztmetszetű, húzószilárdság nélküli rudakat vizsgálunk, melyek a végükön a szimmetriasíkban ható külpontos nyomóerővel vannak terhelve. Feltesszük, hogy a repedések olyan sűrűn keletkeznek, hogy minden keresztmetszet berepedtnek tekinthető. Rúdmodellünkben lineárisan rugalmas anyagmodellt alkalmazunk. Dolgozatunk első részében analitikusan levezettük a húzószilárdság nélküli rudak görbületi merevségét, melyre egy egyszerű közelítő képletet is meghatároztunk. Eredményeink alapján a húzószilárdság nélküli téglalap keresztmetszetű rúd merevsége szimmetriasíkban ható külpontos nyomás esetén csak a külpontosság mértékétől függ, a nyomóerő nagyságától nem. A repedések növekedésével rohamosan csökken a rúd merevsége, így a karcsú oszlopok kis alakváltozása is jelentősen befolyásolhatja stabilitásukat. A húzószilárdsággal nem rendelkező rúdkeresztmetszetek tengelyirányú merevsége a külpontosság mértékétől függ, sőt előjelet is vált. Nagy külpontosságnál a rúd tengelye a nyomóerő hatására megnyúlik. A vizsgálataink eredményét egy számpéldán keresztül is bemutattuk.

Restricted access

A repedések megjelenése jelentős mértékben befolyásolja a vasbeton gerendák dinamikai viselkedését. Ha rezgés közben a repedések kváziperiodikusan megnyílnak és záródnak, akkor a repedezett zónában a hajlítómerevség időben változik, a rezgés nemlineáris jelleget mutat még akkor is, ha a feszültségek az arányossági határon belül vannak. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy ez a jelenség milyen hatással van a rezgés spektrumára, hogyan alakulnak a domináns frekvenciák. A diszkrét Fourier-transzformáció mozgóablakos változata segítségével megmutattam, hogy amennyiben a rezgés kezdeti szakaszában a gerenda repedései kváziperiodikusan nyitódnak és záródnak, akkor a tranziens rezgés domináns frekvenciája fokozatosan csökken. Ha a repedések már nem záródnak, akkor ez a rezgési frekvencia eléri a berepedt gerendán csökkentett merevséggel – lineárisan – számítható értéket.

Restricted access

Five epoxy resins of different chemistry and functionality were cured with DDS (4,4′-diaminodiphenyl sulfone) using 2, 8 and 14 h curecycles. Both Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermomechanical Analysis (TMA) were used to characterize reaction behavior and cured properties of the resin systems. In addition, static mechanical tests and density measurements were integrated with the thermal characterization methods to correlate resin properties with process time. Flexural three-point bending experiments showed that the resins tended to have higher yield stress and toughness values at extended cure times. The improved mechanical properties could be attributed to the full development of the epoxy molecular structure, in the form of cross-linked networks and molecular rearrangement. These results suggest that extended cure times or high temperature post-curing may be required to obtain the resin's ultimate mechanical properties for high performance composites.

Restricted access

Summary The penetration of the phenanthroline ligand into the interlayer space of the Cu-bentonite results in the formation of Cu(Phen)3-bentonite composite. The expansion of the d 001 basal spacing of the Cu-Bent from 14.24 to 17.7 Å on intercalation and the colour change indicate the cation immobilized dimeric ligand species’ presence, which are thermally stable up to 315°C. The shift to higher frequency of the ring vibrations resulted from the π interactions is associated with the linkage of the tilted monomers to the smectite layers at elevated temperatures. The OH stretches and the bending peaks decrease in the intensity in parallel with an easy exchange between the water groups and the aromatic backboned ligands at room temperature.

Restricted access

Abstract  

Adsorption of supercritical fluids methane, nitrogen and argon by active carbons was studied up to a pressure of 500 bar. A three-parameter isothermal equation was used to represent the adsorption equilibrium. This isothermal equation is based on a physical model conception which had already been used for the modelling of adsorption processes with a pressure up to 150 bar. Beside the exact knowledge of the measurable parameters pressure, temperature and fluid composition, the density of the adsorbate are essential for the evaluation of the adsorption analysis. The fluid density can be determined either via equations of state, which is normally the most practicable and fastest way, or via lift measurements of a lowering body in the fluid based on the principle of Archimedes. This work represents and discusses the question of to what extent the fluid density determined under real conditions via equations of state, using, for example, equation of Bender, corresponds to the fluid density measured under high-pressure.

Restricted access

Abstract  

The influence of spent catalyst from catalytic cracking in fluidized bed on the hydration process of cement and the properties of cement mortars were studied. The spent catalyst was used as an additive to cement in the mortars (10 and 20% of cement). The samples of mortars kept in water for28 days, then they were placed in sulfate and chloride media for 2 months (the control samples were kept in water for 3 months). After this time they were subjected to bending strength and compressive strength determinations. Thermogravimetric and infrared absorption studies were performed and capillary elevation, capability of binding heavy metals, and changes in mass and apparent density were determined too. The studies disclosed the pozzolana nature of spent catalyst and its influence on cement mortars being in contact with corrosive media.

Restricted access

Notable clustering effects in seismic activity are observed at the sharp bend of the South-Eastern Carpathians both at subcrustal and crustal domains. The seismic energy release is strongly increasing with depth, where apparently the principal source controlling the geodynamics of the entire system is located. New developments of instrumental monitoring and relatively extended historical data spanning several seismic cycles in Vrancea allow refined analyses of earthquake patterns, outlining high-resolution images of specific alignments of seismicity in the Vrancea region. Refined joint locations are carried out for the most recent earthquakes, produced after 1995. In parallel, a new approach has been implemented to produce numerical simulations of the Vrancea seismic cycle and to reproduce its main characteristics: return period, main shock magnitude, depth location, non-linear frequency-magnitude distribution, aftershock activity and their variability from one cycle to other.

Restricted access

Abstract

Organobentonites were synthesized by treating Na-bentonites (Wyoming and Reşadiye) with cetylpyridinium chloride (CPC) using ion exchange method. The difference in the basal spacing by 0.65 Å and a higher mass loss by 13.32% of organobentonite (Wyoming) in the temperature range 200–550°C comparing with that of organobentonite (Reşadiye) were in conformity with the CEC values of organobentonites. The HOH stretching and bending peaks of bentonites became sharper following the treatment with the organo-cation. The intensity decrease of the Al–OH band for organobentonite (Reşadiye) and in particular, the significantly higher amount of m-cresol retained by the organobentonite of lower CEC than that by the organobentonite (Wyoming) indicate the influence of the CP cation on the adsorption process.

Restricted access