Search Results

You are looking at 81 - 90 of 92 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Police ethnic profiling in Hungary — An empirical research

Ideals of systemicity and axiomatisability between Utopianism and Heuristic assertion

Acta Juridica Hungarica
Authors: András Kádár and András Pap

Profiling by law enforcement agencies has become one of the most widely researched and debated questions in legal discussions relating to ethnic and racial discrimination in the criminal justice system. This research report highlights the findings of a recent pilot research project organized by the Hungarian Helsinki Committee that focused on police stop and search practices and their discriminatory effects on Hungary’s largest ethnic minority, the Roma. As part of the research, for the first time in Hungary, broad-spectrum data collection on the ethnic aspects and general efficiency of ID checks has been conducted.

Full access

The paper introduces a simulation, which was developed by Michael Krassa to model the opinion contagion. Krassa developed his model by using the theory of the spiral of silence that says that the perception of the public opinion influences the opinion assertion of the people and the threshold models that show how much support one person needs for the public assertion of his opinion. With the help of these relationships Krassa integrated the social networks in his model. We applied Krassa's mathematical model to two cases, the parliamentary elections of 2002 and the EU-parliamentary elections of 2004 in Hungary. We used hypothetical thresholds to examine the data because the actual threshold values are not known. The results of the simulation show that it can happen that we measure the minority opinion to be higher than the real distribution of the opinions as a consequence of the different distribution of the threshold values of the opinion assertion. This can be one explanation of the wrong electoral forecast. The problem is that the model helps little to give a better forecast because we have no data about the threshold values and we do not know the point where the dynamics of the opinion contagion stands at the time of the survey.

Restricted access

The present paper deals with the debate about the fiercely disputed Hungarian Status Law and its amendments. The Law was destined to grant a special status to ethnic Hungarians living the beyond the borders of Hungary. The paper contains a brief comparison of the mainly Central and Eastern European laws, through which states grant special rights to their kinminorities. The international debate about the Hungarian Status Law is also covered by the paper. Even though several states grant special status to the members of their kin-minorities the enactment of the Hungarian Status Law triggered a surprisingly fierce debate. It is submitted that although in some details the law might have run counter certain public international law principles, the reaction to the law was mainly backed by emotional arguments and hence the whole controversy could not go beyond the level of symbols. The paper also deals with the 2003 amendment of the Law, which was enacted according to the objections raised by the neighbouring countries. The paper is an attempt to show the futility of the whole Status Law debate: it is submitted that although the 2003 amendment did not go into the very substance of the provisions of the Law at large, it did satisfy these claims by simply changing the phraseology of the Law.

Full access

This article analyses the way of the French Constitutional Council, starting with its famous Association decision in 1971, transformed a brief reference to historical declarations of rights in the thin Preamble of the current French constitution (adopted in 1958) into a wide-ranging judge-made catalogue of fundamental rights. This, combined with two important reforms of the procedure for submissions of statutes to the Constitutional Council for review (in 1974 and 2008), are gradually establishing the Constitutional Council as an important actor in the legislative process and a central body for the protection of human rights in France. The article also briefly explores the scope and limits of this protection. It then discusses recent proposals for amending the Preamble. It analyses the only amendment so far, namely the inclusion of a reference to the Charter for the Environment, which aimed at providing a constitutional basis for the protection of environment, as well as other controversial suggestions, such as those aiming at enabling positive discrimination measures towards minorities, the guarantee of media pluralism, the protection of privacy and personal data and the respect of human dignity. It concludes on the use and misuses of comparative law for constitutional reforms.

Full access

Egy korábbi kutatás megmutatta, hogy a magas minőségű formális intézményi háttérhez alacsony szintű társadalmi bizalom társul az Egyesült Királyságban. Jelen cikk célja ennek a paradoxonnak a feloldása, melyet a királyság heterogén társadalmi jellegében keresünk. Az elemzés az etnikai, vallási és jövedelmi alapú különbségekre összpontosít, amiket a közösségen kívüli hálózatnak, a közösségen belüli bizalomnak, a bizalom körének és a külső, formális kikényszeríthetőség szükségességének mátrixában vizsgál. Három tényező – koncentrált, nagyon diverz területek, korlátozott közösségen kívüli kapcsolattal rendelkező, szoros közösségek egymás mellett élése és a kisebbségi csoportok nélkülözésnek való nagy mértékű kitettsége – adja a puzzle megoldását. Mindezek tovagyűrűző, bizalomromboló hatását tovább erősíti az alacsony jövedelmű népességcsoport igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének korlátozottsága, aminek eredményeként olyan környezet jön érte, ahol a külső kikényszeríthetőség sem informális, sem formális intézményeken keresztül nem érhető el.

Restricted access

): Szegénység — etnicitás — egészség. [Poverty — Ethnicity — Health.] In Neményi M. and Szalai J. eds.: Kisebbségek kisebbsége . [Minority of Minorities.] Budapest: ’Uj Mandátum Kiadó, 152–193. Neményi M

Restricted access

Hamilton, F.E.I. and Iglicka, K. eds.: Homogeneity to Multiculturalism — Minorities Old and New in Poland . London, Macmillan. Stola D. Homogeneity to

Restricted access

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

. Csepeli, Gy. (2001): Social Psychological Roots of Discrimination against the Roma minority in Eastern Europe. Paper presented at the joint meeting of the Law and Society Association and Research Committee on Sociology of Law held in Budapest, July 4

Restricted access

Peasant ethnic migration from a post-communist society to another

The case of the Csángó migrants from Moldavia (Romania) to Hungary

Review of Sociology
Authors: Larissa Adler-Lomnitz and Asael González

1991 Isohookana-Asunmaa, T. (2001): Csángó Minority Culture in Romania. Report for the Council of Europe. Committee on Culture, Science and Education, http

Restricted access