Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "Vegetation type" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

., Bellingeri D., Fasolini D., Marino C.M. Retrieval of leaf area index in different vegetation types using high-resolution satellite data 2003 238 7. Meyer G.E., Neto J.C. Verification of color vegetation indices for automated crop imaging applications 2008 233

Open access

The objective of the work reported is the development of red-edge methodology in order to characterize agricultural vegetation types and the determination of relationships between different vegetation (high biomass, low biomass) and thermal images. Therefore, the aim was to calculate red-edge position (REP) values and compare them to traditional vegetation indices (NDVI) and thermal images. Images were taken by a DAIS 7915 airborne imaging spectrometer that was equipped with an additional thermal imaging system. An exponential relationship was found between the on-curve-evaluation based (REP) and the broad band vegetation indices (NDVI). A linear relationship was determined between surface temperature differences ( ΔT s ) of the vegetation and NDVI values. A logarithmic relationship was found between surface temperature differences ( ΔT s ) of the vegetation of the canopy and red-edge position (REP). NDVI and REP are suitable vegetation indices when there are several bands available in the spectral range of 600-800 nm. REP was found to be a suitable method for analyzing and characterizing vegetated surfaces.

Restricted access

A talajok hazai és nemzetközi kutatásában egyre nagyobb szerepet kap a talajok mikrobiótájának vizsgálata. Hazai viszonylatban szikes talajokon eddig kevés ilyen irányú kutatás történt. Kutatásunkban kiskunsági szikes talajok mikrobaközösségeinek katabolikus aktivitás mintázatát vizsgáltuk Apajpusztáról származó mintákon. A mintavételhez négy, a szikesedés különböző fázisaira jellemző növényzettel rendelkező területet választottunk ki (szoloncsák vaksziknövényzet, kiskunsági szikfoknövényzet, ürmös szikespuszta és füves szikespuszta), ezek területéről a talaj mikrobiológiai szempontból legaktívabbnak tekintett 0-10 cm-es rétegét mintáztuk.

A minták néhány fontosabb talajtani paraméterét meghatároztuk (szemcseösszetétel, pH, só-, humusz- és mésztartalom, valamint néhány fontosabb tápelem mennyisége). A négy eltérő növényzetű terület között a talajtani paramétereik alapján is jelentős különbségeket tapasztaltunk.

A minták mikrobiológiai aktivitását az itthon még kevéssé ismert mikrorespirációs (MicroRespTM) módszerrel vizsgáltuk. Ennek során a talajmintákhoz 23 különböző szerves szubsztrátot adtunk, és az általuk indukált légzési válaszon keresztül mértük, hogy az egyes talajminták mikrobaközösségei milyen mértékben képesek hasznosítani az egyes szubsztrátokat. Az így kapott, közösségre jellemző katabolikus aktivitás mintázatokat főkomponens elemzéssel és kanonikus korreszpondancia elemzéssel értékeltük.

Eredményeink alapján a mikrorespirációs módszer egyértelműen alkalmas az általunk vizsgált talajok mikrobiótájának elkülönítésére. Az egyes minták katabolikus aktivitás mintázatai közötti különbségek egybevágtak a minták közötti, talajfizikai és —kémiai tulajdonságban megfigyelt eltérésekkel.

A kutatást az OTKA (K 108572) támogatta.

Restricted access

. Changes in soil phosphorus fractions following positive and negative phosphorus balances for long periods. Plant and Soil. 254. 245–261. Chaminade, R., 1960. Experimentation en petit vases de végétation types d

Restricted access