Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "eszközök" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

IKT-eszközök szerepe az angol nyelv oktatásában

The Roles of ICT in Teaching English in the Classroom

Educatio
Author: Nóra Barnucz

–18. 5 Barnucz N. & Labancz I. (2017) Az IKT eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban. Educatio , Vol. 26. No. 2. pp. 283–290. 6 Borszéki J. (2013) A

Open access

Hatottak-e az IKT-eszközök a pedagógusok munkájára?

Have ICT Devices Had an Impact on the Work of Teachers?

Educatio
Author: András Buda

. 117–131. 7 Czédliné Bárkányi É. (2013) IKT eszközök használata az oktatásban. In: Karlovitz, J. T. & Torgyik J. (eds): Vzdelávanie, výskum a metodológia. Komárno

Open access

Az IKT-eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban

The Differences in the Use of ICT in Higher Education

Educatio
Authors: Nóra Barnucz and Imre Labancz
Open access

Digitális eszközök használata az osztálytermekben. Egy BBC micro:bites projekt tapasztalatai

The Usage of Digital Devices in the Classroom: The Experiences of a Micro:bit Project

Educatio
Authors: Balázs Czékmán and József Kiss

Absztrakt:

A BBC micro:bit oktatási célra kifejlesztett lapkát különböző életkorú tanulók kezdték el használni világszerte. Segítségével különböző oktatási szinteken tevékenykedő pedagógusok kezdtek el algoritmikus készségeket fejleszteni és programozást oktatni. Kutatásunk célja (N = 170) ezek alapján a BBC micro:bit használatához és programozásához való viszonyulás, valamint az alkalmazhatóság vizsgálata volt, különböző életkorú tanulók esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a programozási feladatokra kapott százalékpontok növekedtek, azonban az évfolyamok közötti különbség minimális volt. 11 osztály eredményei alapján láthatóvá vált, hogy nem volt szignifikáns különbség a fiúk és a lányok eredményei között. A tanulóknak a BBC micro:bithez és programozásához való viszonyulása pozitív volt.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány egy, a magyarországi pedagógusok internetezési szokásait, az új infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatait, továbbá a modern infokommunikációs technológiákkal és eszközökkel, illetve azok tanórai alkalmazásával kapcsolatos vélekedéseit vizsgáló empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás a magyarországi közoktatási intézmények, illetve az intézményekben fő munkaviszony keretében alkalmazott pedagógusok országos reprezentatív mintáján (132 intézmény, 962 pedagógus) készült, személyes megkereséssel, kevert kérdezési technikával. A tanulmány a magyarországi pedagógusok körében kapott eredmények bemutatása mellett kitér azok hazai általános populációs és nemzetközi kontextusban való értelmezésére is, valamint arra, hogy az eredmények alapján az oktatási intézmények és a pedagógustársadalom mennyiben jelentik az infokommunikációs fejlesztések bázisát, illetve szűk keresztmetszeteit.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az uniós források felhasználásának eredményességét vizsgálja a magyar közoktatás terén, és annak okát kutatja, hogy mi állhat a kudarcok mögött. A külföldi és hazai fejlesztéspolitikai szakirodalom alapján sorra veszi a lehetséges okokat, valamint a tipikus hibákat. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jut, hogy nem pusztán a nem megfelelő célkitűzésekkel, eszközök kiválasztásával, az implementáció nehézségeivel és az értékelés elmaradásával magyarázhatjuk az eredmények elmaradását. Eleve a kiindulás tűnik elhibázottnak, hiszen a közoktatás, ami egy diszkrecionális döntésekkel teli, tranzakcióintenzív terület, eredendően nem illik bele a nagy volumenű, rutinizált adminisztratív úton ellenőrzött projektek logikájába. Az Európai Unió fejlesztéspolitikáját újra kellene gombolni.

Open access
Educatio
Authors: Lajos Kis-Tóth, Enikő Gulyás, and Réka Racsko

eszközök bevezetése és alkalmazása az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet. 2015. 273 p. 4 BYOD: Eszterházy Károly Főiskola: IKT Kutatócsoport

Open access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

vagyona védelmének érdekében a jogszabályokkal összhangban, a tulajdonában, illetve használatában, valamint használati szerződéssel átadott eszközök tekintetében a feleslegesnek bizonyult vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével

Restricted access

: Aknai D. O. & Fehér P. (eds) Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 38

Open access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

helyébe a következő szöveg lép: „ 1. § Jelen szabályzat az MTA Titkársága köztestületi költségvetési szerv által használt eszközök és források számbavételéről és a valóságban meglévő állomány megállapításáról rendelkezik.” 2. § A Határozat mellékletének 4

Restricted access