Search Results

You are looking at 1 - 10 of 69 items for :

  • "filozófia" x
  • All content x
Clear All

. (1979) Az elmaradt reneszánsz. A marxista filozófia Magyarországon . Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern. 3 Hanák T. (1981) Az elfelejtett reneszánsz. A magyar

Open access

A közelmúlt építészeti gondolkodásában fontos helyet foglal el az a – nevezzük így – fenomenológiai irányzat, amely az egzisztenciálfilozófia hatására a megélt tapasztalatot állítja a figyelem középpontjába. Kevéssé ismert azonban, hogy ezek a gondolatok nem a nyolcvanas években merültek föl először, és nem a posztmodernnel, illetve a dekonstrukció autonóm építészet fogalmával való szembenállásként fogalmazódtak meg, hanem az internacionális modern ellenében, közvetlenül a második világháború után. Az előadás az anyaghoz fűződő viszony megváltozását vizsgálja az ötvenes-hatvanas évek építészetében, Alison és Peter Smithson példáján, különös tekintettel arra, milyen szerepet játszott a filozófia ebben a változásban. Olyan kérdésekre keres választ, hogy az anyagi minőség felértékelődése valóban csak a hagyományos, természetes anyagokra vonatkozott-e, vagy kiterjedhetett a technikai értelemben korszerű építőanyagokra is. Nosztalgiáról, egyfajta konzervativizmusról van itt szó vagy a modernitás másfajta, alternatív felfogásáról? Ezzel szoros összefüggésben: mennyire korhoz kötött gondolatok ezek, és van-e aktualitása ma az efféle magatartásnak?

Restricted access

A fejedelemtükör jellegzetesen kora középkori születésű irodalmi műfajnak számított. Azóta bebizonyították, hogy az európai irodalmi kultúra egyik legősibb formája, amelynek gyökerei az ókori Kelet bölcsességirodalmába nyúlnak vissza, ahol korai időtől ismert az uralkodónak fiához intézett személyes tanítása. Ennek a formának azonban a görög irodalomban sokáig nem volt meg a helye, mert az eleutheria fogalma ellentmondott a monarchikus hatalom apáról fiúra való hagyományozásának. Némileg hasonló a helyzet a korai Rómában is, ahol az arisztokratikus társadalomban elegendő bizonyos megfellebbezhetetlennek tartott erkölcsi fogalmak hangoztatása. Változás a Mediterráneum meghódításának szakaszában következik majd be, amikor a régi társadalmi keretek megrendülnek, s fontossá válik a civis bonus eszményének körvonalazása, amely szülői vagy rokoni tanításként jelenik meg (Cato, Sempronia, Q. és M. Cicero). Az új monarchikus rendszer megteremtője Augustus maga is mint parens patriae fekteti le a jó kormányzás alapelveit „fiainak”, a római polgároknak. Igazi fordulat ezután következik be, amikor az uralkodói ideál a görögökhöz hasonlóan egy általánosabb műveltség: a filozófia és a történetírás része lesz. A latin nyelvű hagyományban később is megmarad a bölcs számára a tanácsadás az uralkodónak, s ez érvényes a keresztény monarchia megszületésének időszakára is. A monarcha személyének felmagasztalása a költők, a grammaticusok és a rhetorok, az egyházatyák feladata lesz, akiknek az Istenhez hasonlóan kell dicsőiteniük a földi helytartót. A Frank Birodalomban ez a hagyomány éled újjá, ami érvényes Nagy Károly idejére is. Később, amikor felerősödik a gelasiusi kettős hatalom késő antik felfogása, teljesen egyértelművé válik, hogy az egyháznak kell elvégeznie az uralkodó tanítását. A Német-Római Szent Birodalom theokratikus hatalmával azonban egy új uralkodói tükör alakul ki, amely valójában Szent István Intelmeivel következik be, aki személyes királyi tanításával valóban vicarius Deiként jelenik meg, s átveszi az Egyház szerepét az utód felkészítésében.

Restricted access

Admonishments of Bao Shuya and Xi Peng

Translation with commentaries and remarks

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Márk Szekeres András

In this paper I will offer an English translation of a bamboo manuscript. This manuscript is composed of two texts published in the fifth volume of the Shanghai Museum’s Collection of Bamboo Slips from Chu: ‘Jing Jian Zei zhi’ and the ‘Admonishments of Bao Shuya and Xi Peng’. Based on he previous scholarship of these texts and my own observations, I will explain why I choose to read the bamboo slips in the order I read them. This includes the question of treating the two manuscripts as a single one. The central point of this paper is the translation of the text itself. I will also discuss where this text fits into the development of political and omenological thought.

Restricted access

The domination of the news media by the political sphere in Hungary is continuously debated in public and scientific discourses. The issue of migration has resurfaced on the Hungarian political and media agenda following the refugee crisis of 2015. The first part of the paper offers a theoretical overview of frame analysis. Framing refers to making an aspect of an issue salient, thus suggesting a certain interpretation and evaluation of the issue. In the second part, the methodology of frame analysis is used to explore representations of refugees and migrants in two parliamentary speeches of the Hungarian Prime Minister and three online media outlets of different political orientations (Híradó, Index, Origo) in September and November 2015. The results show that the PM framed the issue as a symbolic threat and political conflict, while the media emphasized realistic threats, the politically divided and humanitarian aspect of migration. The article highlights some of the instances where the media does not follow the political discourse.

Restricted access

The paper seeks to show that the theory of strategic maneuvering, the most recent version of the pragma-dialectical approach to argumentation, can make vital contribution to understanding how commercials are designed and defended against legal challenges. If commercials can be subjected to argumentation-theoretic analysis, that would also show that the idea that commercials never constitute genuine arguments is mistaken. We will begin by sketching the pragma-dialectical approach and the theory of strategic maneuvering, then we apply the latter to two cases: the argument in a commercial aiming to persuade customers that Dove Intensive Cream moisturizes better than Nivea’s similar product, and the argument given by Dove’s manufacturer, Unilever, during the proceedings conducted by the Hungarian Competition Authority, which is intended to convince the Authority that the commercial is not deceptive.

Restricted access

A kutatást régóta foglalkoztatja a tévesen Aristotelésnek tulajdonított De mundo szerzősége. A cikk amellett érvel, hogy téves kiindulópont az anonim szerzőt valamelyik filozófiai iskolában keresni, mivel a mű csakis egy rétoriskolában jöhetett létre. Nem filozófiai, hanem retorikai mű. A későbbi korokból ismert nézet, miszerint Aristotelés írt ezoterikus és exoterikus műveket, a rétoriskolai hagyomány fényében átértelmezendő: a későbbi hagyományban exoterikus műveknek tartott könyvek a retorikai hagyományban keletkeztek, de az utókor Aristotelésnek tulajdonította őket. Ilyen művek a De mundo, a Secreta secretorum stb.

Restricted access

Irodalom A LEXANDER , B. ( 1915 ). Magyar filozófia . Athenaeum (új folyam) , 1 ( 1–2 ), 1 – 21

Restricted access
Across Languages and Cultures
Authors: Andrea Kenesei, Zsuzsa N. Tóth, Elisa Perego, and Ágnes Godó

Anthony Pym: The Moving Text Localization, Translation, and Distribution. Benjamins Translation Library 49 Amsterdam: John Benjamins. 2004, 223 pp. ISBN 902721655X; Sándor Albert: Fordítás és filozófia [Translation and Philosophy]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2003, 154 pp. ISBN 963 9372 39 0; The translator. Studies in intercultural communication. Special Issue: Screen translation, Guest Editor: Yves Gambier, Volume 9, Number 2, 2003. Manchester: St. Jerome Publishing. ISBN 1-900650-71-1; Barbara Kroll (ed.) Exploring the Dynamics of Second Language Writing. Cambridge: CUP. 2003, 342 pp. ISBN 0-521-52983-2;

Restricted access

A zsidóság Nagy Sándor idejében került a görög világ látóterébe, amely először a „barbár filozófia" képzetkörébe illesztette bele az újonnan felfedezett népet. A Ptolemaios-kori Egyiptomban a zsidóság és görögség egymás mellett élése még problémamentesnek nevezhető; a kor irodalmában néhány közhelyet leszámítva nem beszélhetünk antiszemitizmusról. A „görög antiszemita irodalom" kezdetei jórészt egyiptomi papi körökhöz köthetők; az innen kikerülő hellénizált szerzők műveiben egy ősi egyiptomi—zsidó vallási ellentétről szóló hagyomány motívumai jelennek meg. Apión kezében futnak végül össze a görög „barbár-diskurzus", az egyiptomi Antiexodusnarratíva és az aktuális zsidó—görög politikai feszültségek szálai.

Restricted access