Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 1956 . Juraksamojedisches Wörterbuch . (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIII) Helsinki. 12 Pusztay , J. 2001 . Kis finnugor államnyelvek . In: Andor , J. et al. (szerk

Restricted access

Egy modern finnugor építészet felé •

Vargha László Finnországgal kapcsolatos munkássága

Toward a Finno-Ugric Architecture •

László Vargha’s Scholarly Activities Related to Finland
Építés - Építészettudomány
Author: Laczó Dániel

Vargha Lászlóban (1904–1984) az utókor elsősorban a néprajztudóst tiszteli, jóllehet szakmai pályája kiterjedt a muzeológiára és az építészettörténetre is. E három tudományterülettel életszakaszonként eltérő mértékben foglalkozott. Tevékenységét mindhárom diszciplína esetében áthatotta a finnek építészete iránti érdeklődés. Cikkemben életútját e szempontból vizsgálom, felhasználva a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban őrzött archívumát.

Fiatalkorának meghatározó élmenyei kötődnek a finnekhez. Személyes visszaemlékezése alapján Vargha a finn építészettel és művészettel gyermekkorában ismerkedett meg egy magyar folyóiratban. Pályakezdőként csereprogrammal jut el Finnországba és köt barátságot finnekkel. A második világháború idején közreműködik egy finnugor kiállítás összeállításában Budapesten és Kolozsvárott. Mindeközben gyűjti és jegyzeteli a finn néprajzi szakirodalmat.

A háborút követően a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségei szűkülnek, Vargha is csak később tér viszsza a finn kultúrához. A hatvanas években a helyszínen tanulmányozza a szabadtéri néprajzi gyűjteményeket – köztük számos északit –, melynek tanulságaival hozzájárul a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – svéd szóval: a skanzen – létrejöttéhez. Oktatóként az egyetemi órákon is tanítja a kortárs finn építészetet. Előadásokon, kiállításokon mutatja be itthon Finnország építészetével kapcsolatos ismereteit. Emellett szakmailag legkiemelkedőbb fellépései a finnugor kongresszusokhoz köthetők, melyekben visszatér egy őt korábban is foglalkoztató témakörhöz; melynek értelmében a magyar népi építészetnek létezik egy ősi, finnugor rétege. Sikereit árnyalja, hogy pályája végén több jelentős publikációs lehetőséggel nem élt.

Egyéb érdemei mellett Vargha László kiemelkedő alakja a finn–magyar kulturális kapcsolatoknak, a finnekkel kapcsolatos kiemelkedő munkássága pedig önálló fejezettel gazdagíthatja pályája értékelését.

László Vargha (1904–1984) is considered a prominent ethnographer in Hungary, albeit he was active in museology and history of architecture as well. During his career he had shifted between these topics. His contribution to all three disciplines was affected with a profound interest in Finnish art and architecture. My article investigates his professional career in the light of his appeal, using the sources preserved in his personal archive in the Hungarian Open-Air Museum.

Vargha had determinative experience related to Finland during his youth. His first encounter with Finnish art was in the pages of a Hungarian periodical in his childhood. In an exchange programme he visited Finland and made friends with his peers. During the Second World War he contributed to an exhibition on Finno-Ugric peoples. The archives reveal that he had studied Finnish ethnographic literature in this period.

Possibilities for maintaining international relationships were reduced after the fall of the Iron Curtain. Vargha returned to Finnish culture only after a significant interval. In the sixties he conducted a study trip to various open-air museums. Many of those destinations were in Sweden and Finland. The study trip contributed to the foundation of the Hungarian Open-Air Museum, which still borrows its name in Hungarian from the Nordic Museum: skanzen. As a university lecturer he introduced Finnish architecture to the curriculum.

Vargha presented Finnish architecture in lectures and exhibitions across Hungary. He also participated in the International Congress for Finno-Ugric Studies, where he revisited the concept that an archaic Finno-Ugric layer is present in Hungarian vernacular architecture. Despite the possibilities offered and his thorough knowledge he failed to publish significant publications at the end of his career.

Apart from his other achievements László Vargha was also an important character in the relationship of Finnish and Hungarian architecture, and his outstanding oeuvre related to Finland could enrich his professional evaluation.

Open access

Irodalom 1. Csepregi M. 1998 . Szurguti osztják chrestomathia . Studia uralo-altaica. Supplementum 6. Szeged: JATE Finnugor Tanszék

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Miklós Szabó, László Borhy, László Kocsis, István Fodor, Siegmar von Schnurbein, Paula Zsidi, Pál Raczky, and Dénes Jankovich-Bésán

Szabó Miklós: Doktori képzés az ELTE Régészettudományi Intézetében; Borhy László: Válogatás a Régészeti Doktori Program doktori témáiból (ELTE BTK Régészettudományi Intézet); Kocsis László: ROMEC XV. világkonferencia Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban; Fodor István: A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Joskar-Ola, 2005. augusztus 15-21.); Siegmar von Schnurbein: A magyarországi régészeti kutatás és a Römisch-Germanische Kommission kapcsolata; Zsidi Paula: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának 2003-2005. évi tevékenységéről; Szabó Miklós, Raczky Pál, Zsidi Paula: Az MTA Régészeti Bizottságának szakmai javaslatai; Raczky Pál: A régészeti lelőhely fogalmának tudományfilozófiai alapon történő axiomatikus meghatározása; Jankovich-Bésán Dénes: Magyar Régész Szövetség alakult

Restricted access

–1997. Miklosich 1871 = Miklosich Franz: Die slavischen Elemente im Magyarischen . Wien, 1871; Wien–Teschen, 2 1884. MSzFgrE = Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I–III. Budapest, 1967

Restricted access

I stván 1977 Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről . (Régészeti áttekintés.) A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei (Budapest) 26 , 279 – 302

Restricted access

Balassa, József 1902. Fonétikus írás a finn-ugor nyelvek számára. I. [Phonetic transcription for Finno-Ugric languages. Part One] In: Nyelvtudományi Közlemények 32: 82

Full access

: Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Budapest. 105–140. Lázár , Katalin 2006 A finnugor nyelvű népek zenéje [Music of the Finno-Ugric-speaking peoples] . In: Finnugrisztikai alapismeretek. Ed. Klima, László. With 11 audio

Restricted access

“Flying half a metre above the ground”

Vodka in the culture of Vasyugan Khanty people

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Zoltán Nagy

ajnóczy 1993:11–12) References Cited C sepregi , Marta 1997 Az osztjakok [The Ostyaks (Khanty)]. In CSEPREGI, Marta (ed) Finnugor kalauz , 61 – 70 . Budapest : Panorama Kiado . D ouglas , Mary 1987 A Distinctive

Restricted access

etymologisches Wörterbuch. Budapest. VASMER, M. 1971: Újabb adatok a finnugor és magyar ôstörténethez. Néprajzi értesítô. Köt. 53 . Budapest. 1991: A finnugor ôshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján

Restricted access