Search Results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 1956 . Juraksamojedisches Wörterbuch . (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIII) Helsinki. 12 Pusztay , J. 2001 . Kis finnugor államnyelvek . In: Andor , J. et al. (szerk

Restricted access

Irodalom 1. Csepregi M. 1998 . Szurguti osztják chrestomathia . Studia uralo-altaica. Supplementum 6. Szeged: JATE Finnugor Tanszék

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Miklós Szabó, László Borhy, László Kocsis, István Fodor, Siegmar von Schnurbein, Paula Zsidi, Pál Raczky, and Dénes Jankovich-Bésán

Szabó Miklós: Doktori képzés az ELTE Régészettudományi Intézetében; Borhy László: Válogatás a Régészeti Doktori Program doktori témáiból (ELTE BTK Régészettudományi Intézet); Kocsis László: ROMEC XV. világkonferencia Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban; Fodor István: A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Joskar-Ola, 2005. augusztus 15-21.); Siegmar von Schnurbein: A magyarországi régészeti kutatás és a Römisch-Germanische Kommission kapcsolata; Zsidi Paula: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának 2003-2005. évi tevékenységéről; Szabó Miklós, Raczky Pál, Zsidi Paula: Az MTA Régészeti Bizottságának szakmai javaslatai; Raczky Pál: A régészeti lelőhely fogalmának tudományfilozófiai alapon történő axiomatikus meghatározása; Jankovich-Bésán Dénes: Magyar Régész Szövetség alakult

Restricted access

I stván 1977 Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről . (Régészeti áttekintés.) A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei (Budapest) 26 , 279 – 302

Restricted access

“Flying half a metre above the ground”

Vodka in the culture of Vasyugan Khanty people

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Zoltán Nagy

ajnóczy 1993:11–12) References Cited C sepregi , Marta 1997 Az osztjakok [The Ostyaks (Khanty)]. In CSEPREGI, Marta (ed) Finnugor kalauz , 61 – 70 . Budapest : Panorama Kiado . D ouglas , Mary 1987 A Distinctive

Restricted access

= Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3 . Budapest : Akadémiai Kiadó , 1967–1978 . Miklosich 1872

Restricted access

khantov [Khanty Mythology]. Tomsk : Izdatel’stvo Tomskogo Universiteta . (Entsiklopediya ural’skikh mifologiy 3.) Rombangyejeva , E. I. 1975 Az asszonyi elet [The Woman’s Life]. In Gulya , Janos (ed) A vizimadarak nepe. Tanulmänyok a finnugor

Restricted access

) . Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100 , 32 – 41 . Fodor István 1975 A finnugor régészet fo kérdései . In: Hajdú P. (szerk

Restricted access

. – https://www.nyest.hu/renhirek/istenek-es-falovacskak K lima , L ászló 2016 Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének

Open access

: Studien Verlag . Pusztay , János 1977 Az ugor-török háború után [After the Ugric vs Turkic War] . Budapest : Magvető . Pusztay , János 1985 A hun mondától a finnugor rokonságig [From the Hunnish Myth to the Finno- Ugrian Kinship] . In

Restricted access