Search Results

You are looking at 1 - 10 of 58 items for :

  • "internationalization" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Global processes and local dilemmas When taking stock of the processes and results of internationalization in Hungarian higher education, it is expedient to look at the internationalization processes taking place at different levels. Besides the

Open access

internationalization: Moving from theory to practice . Dialogues on Global Dimensions of Education , 2 ( 2 ), 5 – 21 . Retrieved from http://preserve.lehigh.edu/fire/vol2/iss2/2 . Wihlborg , M. , & Robson , S. ( 2017 ). Internationalisation of higher

Open access

Utak a globális felsőoktatási térség felé

Pathways toward the Global Higher Education Area

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

. https://www.iau-aiu.net/Internationalization [Letöltve: 2022. 08. 18.] 8 Kan, Y. & Bingua, Xu (2019) The Third Road Beyond Nationalism and Globalization? China’s Belt and Road Initiative and its Implications for

Open access

Kvalitatív longitudinális vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak elégedettségéről és lojalitásáról

Longitudinal Qualitative Study of Foreign Students’ Satisfaction and Loyalty at the University of Szeged

Educatio
Author:
Anita Kéri

Összefoglaló. A felsőoktatás nemzetköziesedése régóta foglalkoztatja a hazai kutatókat, így a külföldi hallgatók véleményének és a magyar felsőoktatás által nyújtott képzésminőségnek a vizsgálata igencsak kiterjedt. Jelen tanulmány célja, hogy a külföldi hallgatók elvárásainak és elégedettségének változásait, valamint lojalitását vizsgálja egy három éven keresztül tartó longitudinális mélyinterjúsorozat segítségével. A paneles kvalitatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált hallgatók elvárásai és elégedettsége is változik az idő előrehaladtával és a képzés végének közeledtével, lojalitásuk pedig nem csupán az egyetemmel kapcsolatosan, de a külföldi tanulási élménnyel kapcsolatosan is kialakulhat.

Summary. The internationalization of higher education has long been at the centre of research interest. Therefore, the opinion of foreign students and the study of Hungarian higher education institutions’ service quality are researched widely. The aim of the current study is to shed light on the changes in foreign student expectations and satisfaction and to examine their loyalty with a longitudinal panel interview series over three years. Research results show that foreign student expectations and satisfaction change with time and loyalty can appear towards the institution and the foreign study experience, too.

Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors:
Gergő Háló
,
Andrea Rajkó
, and
Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access

Erasmus+ program mint változásokat indukáló európai uniós pályázati lehetőség

Erasmus+ Is the European Union Grant Opportunity that Induces Changes

Educatio
Author:
Zita Kaszalik

A tanulmány célja a 2014-ben létrehozott Erasmus+ programra történő pályázási aktivitás vizsgálata. A tanulmány kiemelten vizsgálja a program szakképzési területének 2014 és 2019 közötti magyarországi pályázatait, a pályázati aktivitás területi, kereskedelmi, hálózati összefüggéseit. Az eredmények rámutatnak a pályázók területi koncentrálódásának tényére, amely összefügg az adott terület gazdasági fejlettségével, feladatot adva a következő pályázatok esélyegyenlőséget kínáló, új digitalizációs törekvései számára.

Open access

approach ( Gibbs & Coffey, 2004 ; Nyquist & Sprague, 1998 ). Moreover, academic development programs are particularly important in the context of enhanced faculty mobility and internationalization, which propelled the ever-increasing need for

Open access

only due to the demographic decline but also the internationalisation of migration. Global migration processes have an impact on the primary roles of contemporary education. Education systems can only attain new functions through a consistent education

Open access

propelled her towards a career as a senior UX designer. Anita Kéri, assistant professor at the University of Szeged, researches internationalisation, higher education, and student satisfaction. Her side projects explore co-creation, gamification, and

Open access

,000 students in each. 3 In Finland, the Universities Act of 2009 was a radical reform of university governance. The reforms aimed to improving higher education performance, developing high-quality research, strengthening the internationalisation of higher

Open access