Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "ifjúság" x
  • User-accessible content x
Clear All

. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian] Zinnecker J. Ifjúság szociológia 2006

Open access

korszakváltás. Ifjúság az új évezredben . Szeged, Belvedere. pp. 28–72. 3 Gábor K. (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok . Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó

Open access

tervek és tevékenységek. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet . Budapest, Kutatópont. pp. 211–228. http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet

Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay, and András Falus

Youth 2012. [Fiatalok kockázati magatartása. In: Székely, L. (szerk.): Magyar Ifjúság, 2012.] Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 3 Németh

Open access
Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Krámer V. & Szotyori N. V. (2005) Intézményben élő gyerekek: megelőzés és alternatív gondoskodás. Család, Gyermek, Ifjúság, Vol. 14. No. 5. pp. 8–12. 7

Open access

Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft. – Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft. 6 Tari A. (2010) Y

Open access

. ( 2012 ). Krízislélektan . Budapest : ELTE Eötvös Kiadó . Karácsony S . ( 1991 ). Ifjúság és hivatás . Budapest : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya . Karácsony S . ( 2003 ). Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok Budapest: Áron

Open access

.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet . Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. pp. 127–152. 9 Jancsák Cs. & Polgár Zs. (2010) Középiskolások továbbtanulási motivációi és

Open access