Search Results

You are looking at 61 - 70 of 280 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

There Is no Mercy

In memoriam Sándor Loss

Acta Juridica Hungarica
Author: István H. Szilágyi

. Szilágyi , I. H. and Loss , S. , ‘Opening Scissors. The Legal Status of the Gypsy Minority in the Nowadays Hungary’ ( 2002 ) 33 / 2–4 Rechtstheorie 483 – 494 . Szilágyi , I. H

Full access

A magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek 20-25%-ánál fordul elő társbetegségként diabetes mellitus. Az együttes megjelenés a cardiovascularis kockázat jelentős növekedésével jár, így a különféle szakmai ajánlások különösen nagy figyelmet fordítanak a diabeteses betegek antihipertenzív kezelésére. A cukorbeteg esetében ajánlott <140/85 Hgmm-es vérnyomáscélérték eléréséhez általában gyógyszeres kombinációs terápia szükséges, amelynek alapját angiotenzinkonvertálóenzim-gátlónak vagy angiotenzinreceptor-blokkolónak kell képeznie. Ezeket lehet/kell kombinálni neutrális anyagcserehatással rendelkező kis dózisú, elsősorban tiazidszerű diuretikummal, kalciumcsatorna-blokkolóval, vagy tovább lehet bővíteni béta-blokkolóval, imidazolin-I1-receptor-agonistával, illetve az alfa-1-adrenoceptor-blokkolóval. A hazai gyakorlatban egyértelműen megmutatkoznak az evidenciákon alapuló ajánlások iránymutatásai, hiszen a betegek jelentősebb része kedvező anyagcserehatásokkal rendelkező angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+indapamid, valamint angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+kalciumcsatorna-blokkoló kombinációs terápiában részesül, azonban a diabetogén potenciállal bíró hidroklorotiazidot tartalmazó angiotenzinkonvertálóenzim-gátló, valamint angiotenzinreceptor-blokkoló fix kombinációk alkalmazása is még mindig elterjedt. Hasonlóképpen érdekes gyakorlati terápiás szokások figyelhetők meg a kevésbé differenciált béta-blokkolók alkalmazásánál, ahol a harmadik generációs carvedilol és nebivolol még mindig kisebbségben vannak. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1695–1700.

Open access

Prostorne modulacije i dezeni materija •

Prilozi za tumačenje poezije Janoša Siverija

Studia Slavica
Author: Zoltán Virág

In this paper, János Sziveri’s poetry is studied from the perspective of associative plays based on matter-grouping and landscape visions. There was a productive correspondence, as the poet himself underlined it, between him and Vasko Popa’s works. The consonance between the book plans and the cycles of poems by Vasko Popa dedicated to the decom- position and recomposition of different matters and remains and the series of Sziveri’s texts are secured by the stock of biological limitations and tactile sensations. The processes of focusing on different bodies and moving from body to body and the excess of neuro- transmission as well as the desire for gratification are most efficiently distributed by the singular or plural first person. The Vasko Popa-esque radiation of life conditions extending beyond instrumentalized functioning and existence based on imitation echoes in Sziveri’s landscape descriptions by intensifying the creative potential of fixed stance and mobility.

The antipoetics and the cyclical planning of the texts of the Serbian author with some Ro- manian ancestors in his family tree were properly cultivated and elevated by his Hungarian- speaking companion.

Francis Ponge’s art can be considered as their literary precursor. Almost anything that can be told about water, fauna, flora, and the natural cycle, about the sea, shells, snails, pebbles, bones, and oranges, is told in Le parti pris des choses (1942), Ponge’s prose-poem cycle, which prevailed in the works of the well-informed Vasko Popa and, through Popa, in Sziveri’s texts as well.

Sziveri’s criticism of targeting the patterns of social viability of South-Eastern Euro- pean repressive practices and collective false consciousness drowning in platitudes is ac- companied by topographic scenery and ethnic diversity which accumulated landscape sur- faces, fragments, and neighbourhoods framed by the Danube, Tisza, and Bega rivers as the scenes of geospecific identity. Comparing existential calculations, describing the shrinking of an ill body – these can be considered as a perceptual Pannonism of a subject observing and recording its direct impressions precisely and accurately.

Clinging onto the love of life, self-defence supplied by background knowledge about the countryside – as if all these were representing the escapist way of hiding, disguise, and diversion. Being doomed to live as an outcast, as a result of the status quo of regional co- existence officially prescribing homogeneity and of institutionalized incitement of feud, seems to be a dead certain conditioning of life. His attitude against any kind of quailing, his manner of shrugging off or making fun of regional fixed ideas and minority melodramas, bodily and linguistic ‘Babylonization’ coalesce into a polyphonic credo of a poet standing in the shade of wrecking and falling apart.

Open access

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

Open access

Globális tendenciák a tehetségnevelésben - Tehetséggondozó programok

Global Tendencies in Gifted Education: Gifted Development Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Gordon Győri János

A tehetségnevelés mára univerzálisan elterjedt eszközei a tehetséggondozó programok, illetve a vegyes tehetséggondozó tevékenységek (Gagné, 2018). Míg az előbbiek hosszú távú, a tanulók fejlesztését akár több életkori és fejlettségi szakaszon keresztül komplexen támogató tehetségnevelési tevékenységek, amelyek jellegzetesen egy vagy néhány alapvető tehetségpedagógiai alapkoncepció köré szerveződnek, az utóbbiak rövid távú, egy-egy kisebb téma vagy tevékenységelem köré épülő fejlesztések, amelyeket a tanulók tipikusan mozaikosan válogatnak össze maguknak. Jelen tanulmány a tehetséggondozó programokra fókuszál. A szerző négy területen mutat be két-két tehetséggondozó programot, a vezetői tehetség fejlesztésére, a közoktatási és felsőoktatási tehetségnevelésre, az offline és online tehetséggondozásra, valamint a kisebbségi tanulók tehetséggondozására hozva példákat. Noha a cikk egyik példája azt mutatja meg, milyen változások történnek a tehetséggondozásban a globalizáció hatására, ahogyan azt manapság értjük, általában is az mondható, hogy a mai tehetséggondozás nemzetközi szinten az egyre globálisabbá válás irányába igyekszik haladni: arra törekszik, hogy egyetlen potenciális tehetségterület, egyetlen megfelelő tehetségazonosítási lehetőség, egyetlen oda való személy, egyetlen társadalmi csoport, egyetlen képzési lehetőség se maradjon ki a tehetséggondozás lehetőségeiből, elvetve a korábbi, nem kevéssé elitista irányvonalak számos jellemzőjét. Az új fejleményeket elemezve a tanulmány végén a szerző megfogalmazza azt a véleményét, miszerint a tehetséggondozás terén lezajló jelenlegi gyors fejlődés után a mesterséges intelligencia megjelenése hoz majd igazán kopernikuszi fordulatot a tehetséggondozásban.

According to Gagné (2018), talent development programs and mixed talent development activities (provisions) are universally used tools in talent education. While the former are long-term talent development activities that comprehensively support the development of learners through several age and developmental stages, typically organized around one or a few basic concepts in talent development, the latter are short-term developmental activities, based on a smaller theme or activity element, and they are mosaically selected by the students. The present study focuses on talent development programs. The author presents two-two talent development programs in each of four areas, giving examples of leadership talent development, public and higher education talent education, offline and online talent management, and talent management for minority students. Although one example of the article shows the changes that are taking place in talent management as a result of globalization, as we understand it today, it can be said in general that today’s talent management is moving towards becoming increasingly global at the international level: no suitable opportunity for talent identification, no person there, no social group, no training opportunity should be left out of the possibilities of talent management, rejecting many features of the previous, rather elitist lines. Analyzing the new developments, at the end of the study, the author formulates his opinion that after the current rapid development in the field of talent management, the emergence of artificial intelligence will bring a truly Copernican turn in talent management.

Open access

a:86–87), and on the other, by the processes of minority and ethnic policies at different levels. After the regime change, changes affecting minority rights included the incorporation of the right of national and ethnic minorities to self- governance

Open access

, income and other factors’ ( Guerin, 2013 , 3). All European countries have multiple disadvantaged groups with educational deprivation, such as children of migrants and of the Roma minority ( European Commission, 2019 ). A multiple disadvantaged learning

Open access

of all depends on the different contexts of the countries ( Seale, 2013 ). It is especially visible when analyzing the accessibility of the disadvantaged groups (people with disabilities, women, and ethnic minorities). Thus far, the

Open access

. 9 Connor, H., Tyers, C., Modood, T. & Hillage, J. (2004) Why the Difference? A Closer Look at Higher Education Minority Ethnic Students and Graduates . Research Report No. 552. London

Open access

opportunities. In the corner of the exhibition is a story about the revival of the village of Louna. Louna, an ancient Buyi minority village of 16 villages, has long sunk on the edge of China’s urbanization [ 2 ]. Among them is a deserted village called

Open access