Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • Arts and Humanities x
  • User-accessible content x
Clear All

recently explored sites it seems worthwhile to give a new assessment of the burial customs and chronological considerations of the funerary record ( Fig. 1 ). Fig. 1 Map of the sites and locations mentioned in the text. 1: Adaševci; 2: Alsónyék; 3: Atenica

Open access

Jelen tanulmány a Bonyhádtól (Tolna megye) északra fekvő Szöcske-szántók dűlőben talált kora avar korra keltezhető, viszonylag gazdag melléklettel bíró sírnak és mellékleteinek a leírását tartalmazza. A temetkezés idejét a sírból előkerült leletek alapján a kora avar korra, a 6. század végére – 7. század elejére lehet tenni. A leletegyüttesben a tarsolyzáróként szolgáló egykori bizánci füstölőhöz tartozó elem és az ezüstcsésze a Balkán bizánci térségéből, egy kirabolt templom felszereléséből származhat és egy olyan személy leletegyütteséhez tartozhatott, aki maga is részt vett az avarok balkáni hadjárataiban, vagy ilyen személyekkel kapcsolatban állt.

Presented and discussed here is a burial with a relatively rich array of grave goods dating from the Early Avar period found in an area known as Szöcske-szántók lying north of Bonyhád (County Tolna). On the testimony of the finds recovered from the burial, the grave can be assigned to the Early Avar period, to the late 6th–early 7th century. An element taken from a Byzantine censer that was repurposed to serve as a purse clasp and the silver bowl obviously originated from a looted church in Byzantium’s Balkanic province and were the possessions of a person who had participated in the Avars’ Balkanic campaigns or who had contact with these individuals.

Open access

numbered continuously, the numbers of the graves and the grave ditches are the numbers given to the features at the excavations. The graves were not given new numbers in the publication. Characters A-B-C are added to the numbers if the burials were in

Open access

Syro-Palestinian coast, suggesting that its production centre lay in this region, possibly on the southern Levantine coast, its core distribution. Very often, these pendants are recovered from burials. Although juglet pendants have a greater

Open access

Orthopterologie e.V . 15 ( 2000 ) 167 – 177 . K ulcsár 1998 V. K ulcsár : A Kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai (The burial rite

Open access

Crummy , Nina 2010 Bears and coins: the iconography of protection in Late Roman infant burials . Britannia ( Cambridge ) 41 , 37 – 93 . Doyen , Jean-Marc 2013 Entre amulettes et talismans, les monnaies trouées: ce qui se cache sous les

Open access

The burials in the churchyard of the medieval county centre at Zalavár yielded a total of 74 greyish-white and light or dark purple multi-faceted beads made from a mineral substance ( Fig. 1 ). According to Dr. Gábor Papp, director of the Department

Open access

V. B udinský-Kricka : Pohrebisko z neskorej doby avarskej v Źitavskej Tôni na Slovensku [Burial ground of late-period avar in Źitavskej Toni] . SlA 4 ( 1956 ) 5 – 131 . B udinský

Open access

Sarmatian costume and burial rite) . A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 44 , 95 – 112 . I stvánovits E szter – K ulcsár , V aérial 2006

Open access

lovassírjai (Horse burials of the Avar cemetery at Zamárdi) . In: Kovács L . – Révész L . (szerk.): Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére . Budapest , 2016 , 271 – 286 . Glaser , Franz 2002

Open access