Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian] Zinnecker J. Ifjúság szociológia 2006

Open access

Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban

Learning Paths in Public Education and Higher Education in Hungary

Educatio
Authors: Anikó Fehérvári and Marianna Szemerszki

korszakváltás. Ifjúság az új évezredben . Szeged, Belvedere. pp. 28–72. 3 Gábor K. (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok . Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó

Open access

A Janus-arcú 1968

The Janus-Faced ’68

Educatio
Author: Erzsébet Szalai

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

Az iskolai végzettség hatása a felnőttek televíziós dokumentumfilmekből történő tanulási aktivitására

Impacts of Education Attainment on the Learning Activity of Adults from Television Documentaries

Educatio
Author: Attila Zoltán Kenyeres

tervek és tevékenységek. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet . Budapest, Kutatópont. pp. 211–228. http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet

Open access

Ha elvész a bizalom

When Trust Is Lost: Student Distrust and Academic Failure

Educatio
Author: Gabriella Pusztai

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

Open access
Educatio
Authors: Csilla Czeglédi and Tímea Juhász

Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft. – Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft. 6 Tari A. (2010) Y

Open access

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Krámer V. & Szotyori N. V. (2005) Intézményben élő gyerekek: megelőzés és alternatív gondoskodás. Család, Gyermek, Ifjúság, Vol. 14. No. 5. pp. 8–12. 7

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay, and András Falus

Youth 2012. [Fiatalok kockázati magatartása. In: Székely, L. (szerk.): Magyar Ifjúság, 2012.] Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 3 Németh

Open access

Sine morbo személyek álláskeresés léthelyzetéből következő személyiségi, képesség- és állapotváltozásainak feltárása Rorschach-próbával

Applying the rorschach test to analyse the personality, capacity and status of “sine morbo” individuals following unemployment-induced changes in their existential situation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Nagy Zsófia, Lovas Éva, Takács Szabolcs, and Császár-Nagy Noémi

. ( 2012 ). Krízislélektan . Budapest : ELTE Eötvös Kiadó . Karácsony S . ( 1991 ). Ifjúság és hivatás . Budapest : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya . Karácsony S . ( 2003 ). Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok Budapest: Áron

Open access

Középiskolások nyelvtanulásának eredményessége az anyagi, kulturális és társadalmi tőke tükrében

The Language Learning Effectiveness of Secondary School Students in the Light of Economic, Cultural and Social Capital

Educatio
Author: Ildikó Novák

Bocsi V. (2018) (Kárpát-medencei) Erőforrástérkép – magyar fiatalok az oktatás világában. In: Székely L. (ed.) Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016 . Budapest

Open access