Search Results

You are looking at 1 - 10 of 122 items for :

  • "internationalization" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Internationalization Process . Journal of International Entrepreneurship 1 ( 1 ): 83 – 101 . Johanson , J. – Vahlne , J. E. ( 2009 ): The Uppsala Internationalisation Process Model Revisited

Open access

, A. – Pellegrini , M. – Dabic , M. – Dana , L. P ( 2016 ): Internationalization of Firms from Central and Eastern Europe: A Systematic Literature Review . European Business Review 28 ( 6 ): 630 – 651

Open access

Global processes and local dilemmas When taking stock of the processes and results of internationalization in Hungarian higher education, it is expedient to look at the internationalization processes taking place at different levels. Besides the

Open access

production capacity, in other words foreign capital investment ( Johanson – Vahle 1977 ). The authors identified and then studied two mechanisms that influence the internationalization process of a firm. On the one hand, they found that internationalising

Open access

internationalization: Moving from theory to practice . Dialogues on Global Dimensions of Education , 2 ( 2 ), 5 – 21 . Retrieved from http://preserve.lehigh.edu/fire/vol2/iss2/2 . Wihlborg , M. , & Robson , S. ( 2017 ). Internationalisation of higher

Open access

. – Munro , H. ( 1997 ): Network Relationships and the Internationalisation Process of Small Software Firms . International Business Review 6 ( 4 ): 361 – 386 . Cumming , D. – Johan

Open access

Utak a globális felsőoktatási térség felé

Pathways toward the Global Higher Education Area

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

. https://www.iau-aiu.net/Internationalization [Letöltve: 2022. 08. 18.] 8 Kan, Y. & Bingua, Xu (2019) The Third Road Beyond Nationalism and Globalization? China’s Belt and Road Initiative and its Implications for

Open access

Kvalitatív longitudinális vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak elégedettségéről és lojalitásáról

Longitudinal Qualitative Study of Foreign Students’ Satisfaction and Loyalty at the University of Szeged

Educatio
Author:
Anita Kéri

Összefoglaló. A felsőoktatás nemzetköziesedése régóta foglalkoztatja a hazai kutatókat, így a külföldi hallgatók véleményének és a magyar felsőoktatás által nyújtott képzésminőségnek a vizsgálata igencsak kiterjedt. Jelen tanulmány célja, hogy a külföldi hallgatók elvárásainak és elégedettségének változásait, valamint lojalitását vizsgálja egy három éven keresztül tartó longitudinális mélyinterjúsorozat segítségével. A paneles kvalitatív kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált hallgatók elvárásai és elégedettsége is változik az idő előrehaladtával és a képzés végének közeledtével, lojalitásuk pedig nem csupán az egyetemmel kapcsolatosan, de a külföldi tanulási élménnyel kapcsolatosan is kialakulhat.

Summary. The internationalization of higher education has long been at the centre of research interest. Therefore, the opinion of foreign students and the study of Hungarian higher education institutions’ service quality are researched widely. The aim of the current study is to shed light on the changes in foreign student expectations and satisfaction and to examine their loyalty with a longitudinal panel interview series over three years. Research results show that foreign student expectations and satisfaction change with time and loyalty can appear towards the institution and the foreign study experience, too.

Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors:
Gergő Háló
,
Andrea Rajkó
, and
Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access

nemzetköziesedése – indítékok, hatások, problémák. (The Internationalization of Hungarian Firms – Motives, Impact, Problems) . Közgazdasdgi Szemle , 49 ( 2 ): 158 – 172 . Antalóczy , K

Open access