Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "life goals" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Az életcélok szerepe a szociális szférában dolgozó nők tápláltsági, fittségi és életminőségi mutatóiban

The role of purpose in life as reflected in the indicators of body composition, fitness and quality of life in women working in the social sector

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Szakály
,
József Bognár
,
Zoltán Tánczos
, and
Csaba András Dézsi

Összefoglaló. Bevezetés: A szociális szférában dolgozók túlterheltsége jelentős, és munkakörülményeik többnyire kedvezőtlenek. Bizonyított, hogy az életcélok meghatározzák a karrier, az egészségtudatosság és az életminőség területeit, de ez utóbbi a szociális dolgozók mintáján még nem került bizonyításra. Célkitűzés: A kutatás célja, hogy bemutassa egy szociális és egészségügyi szolgáltatóintézmény női dolgozóinak (n = 127) tápláltsági és fittségi állapotát és életminőségét, valamint az életcélok meghatározó szerepét ezekre a mutatókra. Módszer: Kérdőív, teszt, testösszetétel-vizsgálat és fittségiállapot-felmérés segítségével gyűjtöttünk adatokat, amelyeket különbözőségvizsgálattal és regresszióelemzéssel elemeztünk. Eredmények: A minta tápláltsági mutatója túlsúlyra utal, míg a fittségi állapot, az életminőség és az életcélok még elfogadható tartományban vannak, de a szélsőértékek jelentősek. A magasabb életcélokkal rendelkezők jobb fittségi mutatókkal és életminőséggel jellemezhetők. Az ülőmunkát és a fizikai munkát végzők között minimális különbség volt kimutatható a tápláltsági mutatók, a fittség és az életminőség tekintetében. A táppénzt igénybe vevők gyengébb fittségi és életminőség-mutatókkal rendelkeznek, mint akik nem voltak betegszabadságon. Az életkor előrehaladtával romló testösszetételt és fittségi állapotot detektáltunk. Következtetés: A korábbi kutatási eredményeket megerősíthetjük abban, hogy a szociális dolgozók tápláltsági és fittségi mutatói, valamint életminőségszintje nem optimális. Az életcélok meghatározó szerepe a vizsgált területek számottevő részében bizonyítást nyert. A dolgozói életcélok megerősítésének egyik fontos színtere a munkahely, ahol számos pozitív hatás érhető el a testi-lelki egészség, a jóllét és a munkateljesítmény területein is. Orv Heti. 2021; 162(27): 1089–1098.

Summary. Introduction: Professionals working in the social sector typically do significant overwork in rather unfavourable working conditions. Although the purpose in life is proved to determine the areas of career, health awareness, and the quality of life, the latter has not yet been confirmed among social workers. Objective: The purpose of this research is to demonstrate body composition and fitness status as well as the quality of life of female employees (n = 127) at a social institution, furthermore the decisive role purpose of life plays in these indicators. Method: Data were collected through questionnaires, tests, body composition analyses, and fitness status tests, and were assessed by t-test, analysis of variance and regression analysis. Results: Body composition of the participants indicates a generally overweight status, while fitness status, quality of life, and purpose of life are within the acceptable range, however, all with notable range values. Those with a higher-level purpose of life demonstrate better fitness indicators and higher quality of life. In terms of body composition, fitness, and quality of life, only a minor difference was found between those who do intellectual and physical type of work. Those who took sick leave demonstrated a lower level of fitness and quality of life compared to those who did not take any sick leave. Body composition and fitness status have proven to deteriorate with age. Conclusion: Previous research findings can be confirmed by stating that neither the body composition and fitness indicators, nor the quality-of-life level of social workers are optimal. The determining role of purpose in life has been proven in substantial aspects in this study. One of the focus areas of enhancing purpose in life is the workplace, where major positive impacts can be achieved in terms of the physical and mental health, well-being, and work performance. Orv Hetil. 2021; 162(27): 1089–1098.

Open access

A vallásos attitűdök klasszifikációja az értelemmegélés és az aspirációk tükrében

Classification of religious attitudes in connection with the meaning of life and aspirations

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Bence Gergely
,
Virág Zábó
,
Tamás Martos
, and
András Vargha

. Zábó , V. , Faragó , L. , Vargha , A. , & Wooley , L. ( 2020 ). The Differing Effects of Symbolic Interpretation and Inclusion of Transcendence on Life Goals and Mental Health in Hungarian Adults . Central European Journal of Educational

Open access

A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény kapcsolata a boldogságorientációkkal

Flow in social interactions and its relationship with the orientations to happiness

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Tímea Magyaródi

Irodalom Anić , P. , & Tončić , M. ( 2013 ). Orientations to Happiness, Subjective Well-being and Life Goals . Psihologijske Teme , 22 ( 1 ), 135 – 153

Open access

A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény kapcsolata az élettel való elégedettséggel és a pszichológiai jólléttel, fiatal felnőtteknél

Experiencing flow in social activities and its relationship with satisfaction with life and psychological wellbeing, in the sample of young adults

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Magyaródi Tímea
and
Oláh Attila

, Subjective Well-being and Life Goals . Psihologijske Teme , 22 ( 1 ), 135 – 153 . Bakker , A.B. ( 2005 ). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak

Open access

the quality of life, the greater the academic choice of students. Academic choice factors – realism, materialism, and future life goals The academic reasons for choosing the field of study

Open access

focused on other activities to replace smartphone use; the seventh session discussed setting life goals and rules; and the eighth session was spent reviewing the program. The participants were asked to do homework, which included reviewing the contents of

Open access

domains and interferes both with wide-ranging life goals and with specific daily chores or tasks (impairment); the extent to which one finds oneself engaging in physical movement associated with daydreaming such as accompanying facial expressions, mouthing

Open access

.” “I recalled a Hindu man sitting cross-legged with multiple hands, and in his hands, he held life goals, such as optimism” 7. Elaboration of symbols

Open access

, and rather fulfilling self- and other-guided integration experiences, as well as many privileged opportunities, such as the ability to peruse my own life goals. As such, I am cognizant that my particular combination of minority stressors and personal

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Thaddeus James Camlin
,
Donald Eulert
,
Arthur Thomas Horvath
,
Steven F. Bucky
,
Joseph P. Barsuglia
, and
Martin Polanco

changed over the years? c. Who are you still close to? Why/Why not? d. Family traditions? Views on substances? 2. What is important to you? a. Morals? b. Beliefs? c. Values? d. Life goals

Open access