Search Results

You are looking at 1 - 10 of 29 items for :

  • "motivation" x
  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

sports facilities in public and private fitness clubs in Athens based on the differences in sex, age and motivation [ 7 ]. According to their hypothesis athletes have similar expectations of the quality of fitness clubs despite the differences in

Open access

. ( 1990 ), Corporate Culture and Organizational Effectiveness . New York : John Wiley & Sons [16] Lai E. R. ( 2011 ), Motivation: A

Open access

Abstract

In recent years, managers of both private and public organizations in developing countries have been struggling to double production and improve service delivery in their organizations. Successful organizations in the western world were, however, identified with the use of Information Technology (IT). The paper examined the magnitude of IT and its application in human resource management. Four organizations from private and public sectors were selected from all. Two organizations from each sector, members of staff, Human Resource (HR) professionals and managers of these organizations were targeted. A structured questionnaire was used to collect data from the staff and unstructured interviews were designed to gather data from the HR practitioners and managers of these organizations. A statistical package for social sciences (SPSS) was used to analyse the data. In general, about 76.9% of the participants said that IT application in HR functions enhances organizational productivity. The selected organizations could boast of basic IT facilities, but their numerical strength still remains a challenge especially among organizations in the public sector. Organizations in both sectors must invest more in IT and its related accessories as a means of solving problem of inadequacy. Internet connectivity and company website were lacking in some organizations across both sectors and should be considered so as to improve upon the human resource functions and quality service delivery in the deprived regions of Ghana. Staff motivation, wage and salaries, strategic management and organizational leadership were mentioned as factors when put together with IT would augment productivity in any given economy.

Open access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsanna Emília Kiss
,
Gergő Máté Kovács
, and
Martin Pilsitz

Transferring a building type from its original context (in the sense of genius loci) into a foreign environment for which it was not intended, is equivalent to transplantation. As the case studies show, the evoked response does not necessarily have to be negative. Rather, this phenomenon is to be understood as an external impulse that influences regional architectural development.

This paper examines the principle of the architectural-historical process in the territory of the Carpathian Basin in three periods. The case studies of the article are derived from the architecture of the Roman era (1st–5th centuries CE), the Ottoman era (16th–17th centuries CE) and the historical industrial architecture of the era of Austro-Hungarian Monarchy (19th–20th centuries CE), since the Carpathian Basin, the interference territory of Western and Eastern Europe, Northern Europe and the Balkans, was under the influence of states with centres in a different area. These being the Roman Empire, the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Monarchy, all having a determinative influence on the following period’s architecture.

Consequently, the influence of a relatively different culture with global dimensions can be examined within a regional context. This perspective leads to the actual question of architectural history: how the interaction of local and global architectural tendencies and features, the relationship between the centre, semi-periphery and periphery influence the examination of architectural processes and preservation of unique values. By examining the case studies, the paper establishes the categories of architectural transfer and architectural export. The aim of the paper is to stimulate discussions through further examples.

Az olyan eset, amikor egy épülettípus eredeti kontextusából (a genius loci értelmében) átkerül egy, a kialakulási helyéhez képest idegen környezetbe, megegyezik az áttelepítés jelenségével. Amint azt az esettanulmányok mutatják, a kiváltott hatás nem feltétlen negatív, így a jelenséget sokkal inkább egy olyan külső impulzusként lehet értelmezni, amely befolyásolhatja a regionális építészeti fejlődést.

A tanulmány három szakaszban vizsgálja az alapvető építészettörténeti folyamatokat a Kárpátmedence területén. Az írás esettanulmányai a római kor építészetéből (Kr. u. 1–5. század), az oszmán hódoltság korszakából (Kr. u. 16–17. század) és az Osztrák-Magyar Monarchia-korabeli történeti ipari építészet (Kr.u. 19–20. század) témaköreiből származnak. A Kárpát-medence Nyugat- és Kelet-Európa, valamint Észak-Európa és a Balkán-félsziget találkozási pontjában fekszik, és számos olyan államalakulat hatása érte, melynek központja e területen kívülre esett. A Római Birodalom, az Oszmán Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia jelentős befolyást gyakorolt a vizsgált korszakok és terület építészetére.

Következésképp a területen a tárgyalt időszakokban a helyitől viszonylag eltérő, globális léptékű kultúra hatása vizsgálható, regionális összefüggésben. Ez az aspektus az építészettörténet aktuális kérdéseihez vezet: miként befolyásolja a regionális és globális építészeti tendenciák és tulajdonságok kölcsönhatása, valamint a központ, a félperiféria és a periféria kapcsolata az építészeti folyamatok vizsgálatát és az egyedi értékek megőrzését. Az esettanulmányok vizsgálatával a tanulmány az építészeti transzfer és az építészeti export kategóriáit vezeti be. A szerzők szándéka, hogy írásukkal további példákat bemutató diskurzust ösztönözzenek.

Was wir heute Architekturgeschichte nennen, ist die bauliche Manifestation einer Vielzahl von Faktoren, die auf den vielschichtigen Entstehungsprozess von historischen Gebäuden Einfluss genommen haben. Einer dieser Einflussfaktoren ist der Architekturtransfer, im Sinne eines Austausches von Wissen über das Bauen, der zwischen Regionen, Ländern und Kontinenten wirksam war. Durch diese Erweiterung des Aktionsradius wurde die Wirksamkeit von Architektur in der Baugeschichte vom Regionalen zum Überregionalen vergrößert, ab dem 17. Jh. gar zum Globalen expandiert. Im Rahmen des vorgelegten Artikels kann das Thema nicht umfassend und abschließend aufgearbeitet werden. Vielmehr soll das Phänomen an Fallstudien aus drei verschiedenen Zeitepochen (Römische Bauten 1–5. Jh., Osmanische Bauten 16–17 Jh. und Industriegebäude 19–20. Jh.) des geografisch klar umgrenzten Gebietes der Pannonischen Tiefebene angesprochen und zur Diskussion gestellt werden. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Frage, ob der Architekturtransfer hinsichtlich seiner Motivation und seines Mechanismus vom Architekturexport zu unterscheiden ist, oder dieser lediglich eine Variation des Transfers darstellt.

Open access

Típus-lakóépületek Magyarországon

Standardised Residential Buildings in Hungary

Építés - Építészettudomány
Author:
Réka Mándoki

Az elmúlt ötven év során sok iparágban, például a ruha- és a bútoriparban, az egyedileg tervezett és gyártott, kisszériás áruk helyét egyre inkább a sorozatgyártott tömegtermékek vették át a fejlett országokban. Mivel a sorozatgyártás lehetőséget biztosít a termékek optimalizálására, azok sok esetben olcsóbbak és kiszámíthatóbb minőségűek lehetnek, mint az egyedi termékek. Ez pedig egy megfelelően széles választék fenntartása mellett kifejezetten vonzó a vásárlók többsége számára.

Bár az építőipar más iparágakhoz képest lassan fejlődik, az épületelemek előregyártása egyre jellemzőbbé válik Európában a szakképzett munkaerő hiánya és a helyszíni kivitelezés kockázatai miatt. Egyelőre ugyan a legtöbb épület még egyedi tervek alapján születik, de az előregyártás terjedésével, a nagy fejlesztő cégek térnyerésével és a lakáspiac drágulásával kérdéses, hogy a lakóépületek meddig lesznek képesek megőrizni az egyediségüket vagy egy hasonló folyamatnak leszünk hamarosan a szemtanúi, mint ami a ruha- és a bútoriparban lejátszódott.

Mivel az épített környezettől elvárt egyediség összefügg az ember megélt tapasztalataival, a felvázolt jelenség apropóján a jelen cikk azt vizsgálja, hogy Magyarországon milyen motivációk álltak a formai szempontból egynemű lakókörnyezetek létrejöttének hátterében. A példák felsorolása mellett a cikk felvázol egy keretrendszert, amin belül értelmezhetővé válnak azok a társadalmi folyamatok, amik megmagyarázzák, hogy miért és miként építünk típusépületeket. A javasolt rendszerezés szempontként vonja be a típusépületek elemzésébe, hogy ezek az épületek fentről lefelé vagy alulról felfelé építkező folyamat eredményei-e, elterjedésük projektspecifikus-e, és hogy maguk az épületelemek szabványosítottak-e.

A jelen cikk a körülöttünk lezajló folyamatok értelmezésén felül egyfelől bemutat példákat arra, amikor a típusépületek használatával harmonikus épített környezet jön létre, másfelől pedig bemutatja azt is, hogy milyen okok állhatnak amögött, amikor a típusépületek nem válnak be. Mindez segíthet abban, hogy elkerüljük a jövőben az olyan épületek sorozatgyártását, amelyek borítékolhatóan nem lesznek képesek hosszú távon is megőrizni társadalmi elfogadottságukat.

Open access

), Customers expectations of service in greek fitness centers. Gender, age, type of sport center and motivation differences . Managing Service Quality , 15 ( 3 ), 245 – 258 . [24

Open access

main effects of rework in construction projects are: loss of future business for the firms, reduction in labor motivation and profit reduction. Rework is concluded as a main source of major obstacles in construction projects such as poor productivity

Open access

, bidding strategy, poor contract management, lack of management and motivation system for labors, and poor procurement management. While the lowest affecting managerial factors are: bad relation between managers and labors, increased number and size of

Open access

business overall goals. Motivation and trust in management and in enterprise – employee motivation is all about how engaged an employee is toward companies goals. The motivated employee is an asset for the company, therefore in achieving overall OHS

Open access

owner has negative effects on work progress because it affects the ability of the contractor to meet the financial requirements of the project. In addition, the payment delay by contractors affects labors' motivation, labor productivity, and material

Open access