Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "nemzeti identitás" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Common fate of the Visegrád peoples.

Resemblances of tradition and mentality

Visegrádi sorsközösség.

Hasonló hagyományok és mentalitás
Scientia et Securitas
Author:
Gy. Csaba Kiss

Summary. The study is a comparative overview of the mental traditions of the Visegrad nations. Based on the circumstances of modern nationhood, there is a wide zone on our continent, roughly between the Baltic Sea, the Adriatic and the Black Sea, where this modernisation process has taken place in a similar way. Here, the goals of the nation-state could be formulated in terms of dynastic empires. Cultural nation-building played a particular role in our region. In an area made up of a colourful mosaic of languages and religions, the sense of threat was predominant, as can be seen from the national self-images expressed in the national anthems. The prejudice with which competing nationalisms viewed each other is instructive. In the 20th century, our region had to live through two periods of totalitarianism, which is a significant difference compared to the western countries of the continent.

Összefoglalás. 2021. február 15-én emlékezhettünk meg a visegrádi együttműködés 30. évfordulójáról. Azon a napon írták alá az egyezményt Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország vezetői az akkori három ország szorosabb kapcsolatáról. Azon a történelmi helyen, ahol 1335-ben a cseh, a lengyel és a magyar király egyeztette külpolitikai és gazdasági célkitűzéseit. A szovjet befolyási övezetből kikerülve a demokratikus átmenet során magától értetődő volt, hogy az új geopolitikai helyzetnek megfelelően országaink kísérletet tesznek politikájuk összehangolására. A tanulmány a visegrádi nemzetek mentális hagyományainak összehasonlító bemutatására tesz kísérletet. Sok évszázados tapasztalataink szerint ez az a térség, melyet a történelem a Nyugat keleti határvidékére helyezett. A modern nemzetté válás körülményeit figyelembe véve pedig létezik kontinensünkön egy széles zóna, nagyjából a Balti-tenger, az Adria és a Fekete-tenger között, ahol hasonló módon ment végbe ez a modernizációs folyamat. A nemzetállami célokat itt azonban állami függetlenség hiányában, dinasztikus birodalmak keretében lehetett megfogalmazni. Különös szerepe volt térségünkben a kulturális nemzetépítésnek. A nyelvek, felekezetek színes mozaikjaiból álló területen meghatározó volt a veszélyeztetettség tudata, jól láthatjuk ezt a himnuszokban megfogalmazott nemzeti önképekből. Tanulságos, hogy milyen előítéletekkel szemlélték egymást a vetélkedő nacionalizmusok. Ami a közösségi emlékezetet illeti, lényeges mozzanat, hogy a XX. században két totalitarizmust kellett térségünkben átélni, ez pedig jelentős különbség a kontinens nyugati országaihoz képest. Öt fejezetben kívánjuk bemutatni sorsközösségünk hagyományait, mentalitásunk hasonló vonásait. Először a himnuszok tükrében: érzékeltetve a nemzeti önképnek drámaira festett vonásait. Akkor érthető ez, ha ismerjük a nemzetté válás sajátos útjának közép-európai sajátosságait, hiszen a körülményeknek, a gyakran kedvezőtlen adottságoknak meghatározó szerepük volt a nemzeti identitás jellegének kialakításában. Miután egymással versengő nemzeti mozgalmakról volt szó, gyakran előítéletek is kialakultak közöttünk, ezek hátterét, fölépítésük logikáját föltétlenül érdemes megismerni, csak így lehet ugyanis fölszámolni az együttműködést akadályozó tényezőket. A négy visegrádi országban mindmáig jelentős a közösségi emlékezet szerepe, erősebb a történeti tudat, mint kontinensünk nyugati felén. Önazonosságunk fontos alapját jelenti a klasszikus (XIX. századi) nemzeti irodalom. Benne születtek meg a történeti események és személyek mítoszai, az irodalom alkotóinak nemegyszer meghatározó szerepük volt a történelemben, beleértve a kommunista korszakot, valamint az 1989–1990-es demokratikus átmenetet.

Open access

Sérülékeny identitás a kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai

Instable identity the psychological effects of collective victim consciousness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Noémi Zsuzsanna Mészáros
,
Eszter Vámos
, and
Zsolt Péter Szabó

Csepeli Gy. , Örkény A. , Székelyi M. , & Poór J. ( 2004 ). Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón . Társadalmi Riport , 8 ( 1 ), 471 – 483

Open access

Azonosság vagy különbözőség. Fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban

Identity or Diversity: The National Identity and Prejudices of Young People in Four Cities

Educatio
Author:
István Murányi

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

Open access

A szülői értékpreferenciák hatása a kollektív áldozati vélekedések transzgenerációs átadására

The influence of parental value preferences on the transgenerational transmission of collective victim beliefs

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Judith Gabriella Kengyel

és gyerekek nézetei között ( Dinas, 2014 ). A magyar nemzeti identitás jellemzői A nemzeti identitás az egyik legszéleskörűbben vizsgált, kutatott szociális identitás kategória, melynek definíciós keretei máig változatosak. Csepeli és Örkény (2017

Open access

. International Journal on Multicultural Societies (IJMS) Vol. 7. No. 2. pp. 119–132. 21 Hunyady Gy. (2011) A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. In

Open access

„…Úgy érzem, mintha kiesnék ebből a világból.” A lélektani krízis átmeneti tapasztalatának narratív sajátosságai

„…I feel as if i fell out of this world.” Narrative characteristics of the transitional experiences of psychological crisis

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Márta B. Erdős

. ( 2005 ). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába . Budapest : Új Mandátum . László J. , & Fülöp É. ( 2011 ). Nemzeti identitás és

Open access

Elkövetőből áldozat – a csoportközi konfliktusok narratív konstrukciójának percepciója

From Perpetrator to Victim – The Perception Of Intergroup Conflicts’ Narrative Construction

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dániel Ferenc Jenei
,
István Csertő
, and
Orsolya Vincze

. ( 2011 ). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep . Pszichológia , 31 ( 3 ), 295 – 315 . László , J ., Csertő , I ., Fülöp , É ., Ferenczhalmy , R ., Hargitai , R ., Lendvai , P ., et al ( 2013 ). Narrative Language as an

Open access

://verfassungsblog.de/memory-wars-the-polishukrainian-battle-about-history/ > accessed 1 November 2018 . 5. Cieger , András , ‘Alkotmányosság és nemzeti identitás – a magyar történelem kontextusában. Vázlat’ (Constitutionalism

Full access

, hogy milyen mechanizmusok tartják fenn a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Emellett több kutatás az idegenellenesség pszichológiai gyökereit vizsgálta, mégpedig a nemzeti identitás sajátosságaiban, a morális beállítódásban és a konvenciókhoz, meglévő

Open access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

Bevezetés / Introduction Célkitűzések / Goals A régészetnek mint történeti, társadalomtörténeti tudomány-ágnak alapvető szerepe van a kulturális örökség ápolásában, a nemzeti identitás erősítésében. Kiemelt cél a régészeti örökség feltárásának

Open access