Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "polymer bonded explosives" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Lin-Quan Liao, Hong-Jian Wei, Ji-Zhen Li, Xue-Zhong Fan, Ya Zheng, Yue-Ping Ji, Xiao-Long Fu, Ya-Jun Zhang, and Fang-Li Liu

vulnerability gun propellants, high impulse rocket propellants, elastomer modified double-base propellants, and high energy polymer-bonded explosives [ 2 – 7 ]. Scheme 1 Molecular structure of PNIMMO

Open access