Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "reziliencia" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

szolgáltatások tárházában ( Rácz A. , szerk.). Budapest : Rubeus Egyesület . Homoki , A. , Czinderi , K. , Segal , H. , Sándor , Z. , & Fodorné Vidó , R. ( 2016 ). A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának

Open access

–Davidson Reziliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői . Alkalmazott Pszichológia , 15 ( 1 ), 129 – 136 . Klohnen , E. C. ( 1996 ). Conceptual analysis and measurement of the construct of ego-resiliency . Journal of Personality and Social Psychology , 70

Open access

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Irodalom/References 1 Békés V. (2002) A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In

Open access

: issues, models, and linkages. J Soc Issues 1998; 54: 245–266. 15 Szabó DF. Possibilities of interpretation of resilience: challenges and difficulties. [A reziliencia

Open access

. , & Nagy L. ( 2015 ). A 25-itemes Connor –Davidson Reziliencia Skala (CD-RISC) magyar adaptacioja . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 1 , 93 – 113 . DOI: 10.1556/Mental.16.2015.1.4 . Lebeaut , A. , Tran , J. K. , Vujanovic , A. A. ( 2020

Open access

Mobilitási szándékok és reziliencia

Mobility Intentions and Resilience

Educatio
Author: Balázs Hörich

. Iskolavezetők a méltányos oktatásért . Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 10–29. 8 Székely, I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig

Open access

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben

‘The School is not an Island’ Focuses on Disadvantaged Schools in Multi-ethnic Communities

Educatio
Authors: Ágnes Patakfalvi-Czirják, Attila Papp Z., and Eszter Neumann

Irodalom/References 1 Berszán L. (2015) Megküzdés és Reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 9–19. 2

Open access

Elméleti háttér

A reziliencia azon tényezőket foglalja magában, amelyek a potenciálisan traumatizáló, veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást elősegítik, a stressz negatív hatásait enyhítik, és a változásokkal szembeni adaptív megküzdést lehetővé teszik. A Szülői Reziliencia Skála (Parenting Resilience Elements Questionnaire – PREQ) a szülők lelki ellenálló képességének mérésére kidolgozott eszköz.

Célkitűzések

A kutatás célja a 16 itemes PREQ magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt.

Módszerek

Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban összesen 249 szülő vett részt – 65 fős vulnerábilis csoport (átlagéletkor:42,3 év; szórás: 5,66 év) és 184 fős kontrollcsoport (átlagéletkor: 40,7 év; szórás: 6,01 év) – , akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: 16 itemes Szülői Reziliencia Kérdőív (PREQ16), a Connor–Davidson Reziliencia Skála 10 itemes változata (CD-RISC 10), General Health Questionnaire 12itemes változata (GHQ12), Beck Depresszió Kérdőív 21 itemes változata (BDI21), Szülői Stressz Kérdőív (PASS), Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ).

Eredmények

A konfirmatív faktorelemzés igazolta magyar mintán az eredeti Szülői Reziliencia Kérdőív 3 faktoros struktúráját, a kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,842) volt. A kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú együtt járást mutatott a validáláshoz alkalmazott konstruktumokkal, a konvergens, divergens, diszkrimináló és inkrementális validitás egyaránt megegyezett a nemzetközi irodalomban tapasztaltakkal.

Következtetések

Összességében elmondhatjuk, hogy a 16 itemes PREQ magyar változatának (PREQ-H) pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul a szülői reziliencia mérésére.

Open access

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja

The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

Educatio
Author: Aranka Varga

–181. 19 Rayman J. & Varga A. (2015) Reziliencia vagy inklúzió. Romológia, Vol. 3. No. 10. pp. 12–24. 20 Rayman J. & Varga A. (2017a) Iskolai esélyek a

Open access

COVID–19 járvány hatása a pszichiátriai megbetegedések gyakoriságára – PTSD

Effects of the COVID-19 pandemic on the incidence of psychiatric illnesses – PTSD

Scientia et Securitas
Authors: Mária Zsóka Bellavics, Zsombor Hermann, and József Haller

Psychiatrica Scandinavica, Vol. 109. No. s4420. pp. 21–27. 57 Urbán N. & Kovács L. (2016) A pszichológiai reziliencia, mint integrált alkalmazkodó rendszer

Open access