Search Results

You are looking at 11 - 20 of 294 items for

  • Author or Editor: László Péter x
  • All content x
Clear All Modify Search

Abstract  

We investigate the repeated and sequential portfolio St. Petersburg games. For the repeated St. Petersburg game, we show an upper bound on the tail distribution, which implies a strong law for a truncation. Moreover, we consider the problem of limit distribution. For the sequential portfolio St. Petersburg game, we obtain tight asymptotic results for the growth rate of the game.

Restricted access

A beteg jólléte mindenekelőtt! – ezt az elvet sem a társadalmi, sem a politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem a kereskedelmi érdekek nem sérthetik az orvosi rendtartás előírása szerint. A mindennapi, repatriációval összefüggő orvosi és nem orvosi tevékenységek azonban ezt az elvet gyakran megszegik. A hazai gyakorlatban az utazási biztosítások alapján történő beteg-hazaszállításoknak komoly anomáliái vannak. Ha ezeknek az eredete a financiális szempontok felülkerekedése a beteg érdekének rovására, akkor ezt a motivációs tényezőt azonnal ki kell iktatni! A torz gyakorlatot (többek között) a hosszú távú, betegszállítással kapcsolatos szakmai szabályok hiánya teszi lehetővé. Elsősorban a repatriáció szakmai indikációinak hiánya, a szállíthatósággal kapcsolatos hiányos állásfoglalások, következésképpen a szakmai felelősség elmosása nyújt erre lehetőséget. A szakmai szabályok hiánya lehetetlenné teszi a hazaszállítással megbízott egészségügyi szolgáltató számára a szakmai szempontok betartását – és ezzel a beteg érdekeinek érvényesítését. A helyzetet rontja, hogy a klinikai szakmák képviselői és maguk az alapellátásban dolgozó orvosok is alig ismerik a beteg hazaszállításának szakmai kérdéseit, annak gyakorlati lebonyolítását. Jelen közleményben a szerzők összefoglalják a repatriáció indikációit és kontraindikációit, útmutatást adnak a szállíthatóság kérdésének eldöntéséhez. Részletesen ismertetik a hazaszállításra alkalmazható járműveket, azok használatának korlátait.

Restricted access

Közleményünk első részében a külföldön megbetegedettek hazatérésének (repatriáció) komplex orvosi feladatát, illetve annak legkritikusabb mozzanatát, a beteg hazaszállításának lehetőségeit tekintettük át. Összefoglaltuk a repatriáció indikációit, kontraindikációit, és ismertettük a hazaszállíthatóságnak a szakirodalomban megjelent minimumfeltételeit. Részletesen leírtuk a hazaszállításra alkalmazható járműveket, azok használatának korlátait is. Közleményünk második részében elemezni kívánjuk a repatriáció orvosszakmai szempontjait és annak legkritikusabb mozzanatát, a beteg hazaszállítását. Elemezzük az e téren előforduló hibás gyakorlatot. Az anomáliák kiküszöbölése érdekében a biztosító orvosának felelősségét is pontosan meg kell határozni. Az orvosi felelősség megállapításának alapja a szakma szabályainak megfelelően vezetett orvosi dokumentáció. A beteg hazaszállítása egészségügyi ténykedés, tehát annak szakmai szabályai szerint kell a szolgáltatónak eljárnia. Ezen szakmai szabályokat a biztosító munkatársainak is szükséges ismerni és alkalmazni.

Restricted access

A korosodással gyengülő izomerő, a járásgyorsaság, a mozgáskivitelezés és a kardiorespiratorikus teljesítőképesség prognosztikus jelentőséggel bír az életkilátásokra vonatkozóan. A jobb életminőség, az önálló életvitel lehetőségének fenntartása érdekében időskorban is használni, „edzeni” kell a testi (és szellemi) képességeket. Az összefoglaló közlemény a legfrissebb szakirodalmi adatokat tekinti át. Orv. Hetil., 2014, 155(21), 817–821.

Open access

A talajerózió becslésére világszerte leginkább elterjedt egyetemes talajvesztési egyenletről (USLE) több irodalmi forrás is megállapítja, hogy az USA-n kívüli területeken csak érvényesítés után használható sikeresen. Az USLE az erózió összetett folyamatát egyszerű képletben összegzi, amelyben a szorzótényezők függetlenek és az erózió éves összegként jelenik meg.  Az USLE módosítására és helyettesítésére több kísérlet történt. A fejlesztések során a vízgyűjtők területén lezajló egyszeri csapadékeseményre bekövetkező felszíni lefolyás és talajlehordás térbeli és időbeli előrejelzésére tettek kísérletet. Az empirikus USLE mellett a folyamat fizikai jellegét figyelembe vevő mechanisztikus modellek is megjelentek. A számítástechnika és a GIS rohamos fejlődésével lehetőség nyílt a talajerózió lejtő- vagy táblaszintű, illetve vízgyűjtő léptékű becslésére.  Hazánkban a talajerózió előrejelzésére - a klímaváltozás várható jellegzetességei miatt - az empirikus, táblaszintű, éves talajveszteséget becslő USLE modell helyett a fizikai törvényekre épített, csapadékeseményhez kötött modellek felhasználása ajánlható. Tekintettel arra, hogy a modellek érvényessége lokális a felhasználás előtt minden egyes modellt a helyi viszonyokra érvényesíteni szükséges.  Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága érdekében a talajerózió előrejelzésére új hazai rendszer kiépítése és érvényesítése szükséges.

Restricted access
Restricted access

Abstract  

The aim of this paper is to continue our investigations started in [15], where we studied the summability of weighted Lagrange interpolation on the roots of orthogonal polynomials with respect to a weight function w. Starting from the Lagrange interpolation polynomials we constructed a wide class of discrete processes which are uniformly convergent in a suitable Banach space (C ρ, ‖‖ρ) of continuous functions (ρ denotes (another) weight). In [15] we formulated several conditions with respect to w, ρ, (C ρ, ‖‖ρ) and to summation methods for which the uniform convergence holds. The goal of this part is to study the special case when w and ρ are Freud-type weights. We shall show that the conditions of results of [15] hold in this case. The order of convergence will also be considered.

Restricted access