Search Results

You are looking at 21 - 22 of 22 items for

  • Author or Editor: Vilmos Voigt x
  • All content x
Clear All Modify Search
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Vilmos Voigt, Mária Flórián, László Lukács, Kornélia Buday, Terézia Nagy, and Erzsébet Kámán

Vered AMIT(ed.): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London and New York: Routledge 2004; Mihály MÁTÉ: Tematikus bibliográfiák 1. Cigány tanulók oktatása-nevelése [Thematic Bibliographies 1. Teaching and education of Gypsy students]. (Cigány tanulmányok 11 [Gypsy Studies 11]). Pécs 2003; Katalin SZENDE: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [Zu Hause in der Stadt. Gesellschaft und materielle Kultur im spätmittelalterlichen Ödenburg, Preßburg und Eperies]. (Társadalom- és Muvelodéstörténeti Tanulmányok 32.) Budapest: MTA Történettudományi Intézete 2004; Margit MÉRY: Szlovákiai magyar parasztviseletek (Bauerntrachten von Ungarn in der Slowakei). Bratislava [Pozsony/Preßburg]: Clara Design Studio 2002; József LISZKA: Zwischen den Karpeten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. (Passauer Studien zur Volkskunde 22.) Passau 2003; Lauren DUNDES(ed.): The Manner Born. Birth Rites in Cross-Cultural Perspective. Oxford: Altamira Press 2003; László KÜRTI: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class. London-Sterling, VA: Pluto Press 2002; VerboteneLektüre in Rußland im 17.-18. Jahrhundert. Textpublikationen. Zusammengestelltvon A.A.TOPORKOVund A. A. TURILOV. Moskau: Buchverlag Indrik 2002; Der unbekannte V. J. PROPP. Von A.MARTYNOVA und N. PROZOROVAzusammengestellt bzw. mit Vorwort und Kommentaren ergänzt. St. Petersburg: Buchverlag Aleteja 2002;Schemen des slawischen Heidentums.Zusammengestellt von Svetlana Tolstaja. Moskau: Buchverlag Indrik 2003

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Katalin VARGHA, István KINDA, Éva DEMETER, András SIMON, László MÓD, Dániel BÁRTH, Vilmos VOIGT, Ildikó KRÍZA, Dóra CSISZÉR, Mária BIHAR KEPE, and Dávid SOMFAI KARA

Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004; Wolfgang Mieder-Anna T. Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs-Szek-szárd 2000; Eniko Szocsné Gazda: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII-XIX. században [Moral und Gemeinschaft.Moralanleitung im Orbai-Stuhl im 17.-19. Jh.]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2001;Réka Kiss-Attila Paládi-Kovács (eds): Times - Places - Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Plenary papers. Budapest 2001; János Tari: Néprajzi filmezés Magyarországon [Ethnographisches Filmen in Ungarn]. Budapest: Európai Folklór Intézet 2002; Erno Kunt: Az antropológia keresése. Válogatott tanulmányok [The search of anthropology. Selected essays]. Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet [Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences] 2003; Vilmos Voigt: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba [The history of religious experience. Introduction to the study of religion]. Budapest: Timp Kiadó 2004; Imola Küllos: Közköltészet és népköltészet [Popular poetry and folk poetry]. A comparative study of the genre, subject and motive history of 17th-18th century Hungarian secular popular poetry. (Szóhagyomány [Word tradition] - series editor: Ilona Nagy.) Budapest: L'Harmattan 2004; A pityke és a kökény [Das Küken und der Schlehdorn]. Auserwählte Volks-märchen von Ráfael Dékány aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Edition, Auswahl der Bilder und Nachwort von József Kriston Vízi. Budapest: Argumentum 2004; Éva Pócs (ed.): Mikrokozmosz - makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Micro-cosm - Macrocosm. Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2002; Éva Pócs (ed.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Blessing and Curse, Miracle and Witchcraft.Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2004; Gabriela Kiliánová-Eva Riecanská (eds): Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. (Etnologické Štúdie 7.) Bratislava: Institute of Ethnology of SASc 2000;Ortsbezüge. Deutsche in und aus dem mittleren Donauraum. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 25. bis 27. Oktober 2000. (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts Band 5, Ed.: Hans-Werner Retterath.) Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde 2001; Valeri A. Tiskov:Ðåêâèåì ïî åòíîøó,Èññëåäîâàíèÿ ïî ñîöèàëüíî-êóëòóð-íîé àíòðîïîëîãèè[Requiem for the Ethnos, Cultural and Social Anthropological Research]. Moscow: Nauka 2003

Restricted access