Search Results

You are looking at 11 - 20 of 148 items for :

  • "eszközök" x
  • All content x
Clear All

A világon az egészségügyi technológiai ipar évente több ezer új eszközt hoz forgalomba. Ugyanakkor nagy szakadék van az egészségügyi műszerek elfogadásának folyamatában és a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésben. Bár a gyógyszerek ezrei csak akkor használhatók a klinikumban, ha randomizált, kontrollált vizsgálaton esnek át, világviszonylatban viszonylag kevés eszköznél, új eljárásnál történik hasonló vizsgálat. A sebészet veszélyes üzem, az új technológiáknak komoly betegbiztonsági kockázatuk lehet. Orv. Hetil., 2011, 152, 2091–2095.

Restricted access

. Geofizikai módszerek és eszközök lehetőségei a talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer kutatásában és az agrár-környezetvédelemben. Agrokémia és Talajtan. 44 . 317–325. Simon A Geofizikai

Restricted access

robot assisted minimally invasive surgery. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Nice, 2008, 1186–1192. Haidegger T., Benyó Z.: Robotikai eszközök az idegsebészet

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dorner László, Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Soltész Péter, Estefánné Varga Magdolna, and Dávid Mária

), 514 – . KSH ( 2014 ). Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013 . Megjelenés dátuma: Budapest, 2014. szeptember. URL: http

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Tamás Molnár F., Péter Zsoldos, and Attila Oláh

Összefoglaló. A szerzők a sebészeti varrógépekkel kapcsolatos technikai fogalmak rendszerezett definícióját végzik el. Nem titkolt céljuk a sebészeti eszközök közbeszerzése során észlelhető félreértések elkerülése, a kettős vagy még többes értelmezések tisztázása, a fogalmak egyértelműsítése.

Summary. Definition and systemic review of the different surgical staplers are offered in a comprehensive manner. Improved efficacy in tender decisions, better understanding and usage of clear categories are the main targets of the present overview.

Open access

A pszichológia számos aspektusból vizsgálja az IKT- (információs és kommunikációtechnikai) eszközök hatását; például pozitív vagy negatív következményeit kapcsolati hálóinkra, motivációra és olyan kognitív folyamatokra gyakorolt befolyását, mint a figyelem vagy az emlékezet. Ez az áttekintő dolgozat e változások kereteit foglalja össze. A pszichológia az ember IKT-használatának jellemzőit próbálja feltárni, figyelembe véve az IKT által prezentált információ feldolgozásában az emberi észlelés korlátait is. A figyelemmel kapcsolatban fontos kiemelni a megosztott figyelem hatását, amely bizonyos körülmények között elősegíti, más esetben korlátozza az információ megfelelő feldolgozását, és a multitasking jelenséggel kapcsolatban is előtérbe kerül, csakúgy, mint a figyelem automatikusságának kérdése, amely az IKT-eszközök gyakori használatával kapcsolatban is releváns kérdés lehet. Az IKT-eszközök használata az emberi emlékezet számos összetevőjét (procedurális, prospekív, szemantikus stb.) befolyásolja, és hatására megjelenik a referenciális információelsajátítási mód, vagyis az információhoz való hozzáférés módjának eltárolása magának az információnak a tárolása helyett. Emellett az IKT-eszközök hozzáférést biztosítanak egyfajta kiterjesztett memóriához, az ebben való eligazodáshoz viszont az embernek ki kell fejlesztenie egy sajátos készséget, a keresést és az azzal kapcsolatos deklaratív tudást. Ezen eszközök használatának extrinzik és intrinzik motiváló erői meghatározhatók, amelyek jutalomként jelennek meg az IKT-használat következtében. Végül az IKT-eszközökkel kapcsolatosan nem megkerülhetőek a szociokognitív vonatkozások, hiszen ezen eszközök visszahatnak az emberi közösségre, további fejlődésre sarkallják az egyént, társadalmi változások indikátorai lehetnek.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A helyes kézhigiéné jelentőségét nem lehet vitatni. Semmelweis óta tudjuk, hogy a kézhigiéné a kórházi fertőzések megelőzésének egyik leghatékonyabb módja, amelynek fejlesztésére az oktatás, az ellenőrzés és a visszacsatolás módszere javasolt. Célkitűzés: A modern oktatási eszközök, digitális demonstráló és ellenőrző eszközök hatékonyságának felmérése a széles körű alkalmazásuk során. Módszer: Az általunk szervezett kézhigiénés továbbképzéseken 1269 egészségügyi szakdolgozó vett részt, amelynek keretében a résztvevők kézhigiénés technikáját is vizsgáltuk, felmérve a kézhigiéné során leggyakrabban kimaradó területeket. A kézhigiénés technikát digitális berendezés segítségével vizsgáltuk. Eredmények: A felmérésben részt vevők 33%-a nem megfelelően fertőtlenítette a kezét. A leggyakrabban kihagyott területek az ujjvégek (bal kézen 33%, jobb kézen 37%) és a hüvelykujjak (bal kézen 42%, jobb kézen 32%) voltak. Következtetés: A visszajelzésnek alapvető szerepe van a helyes kézhigiénés technika oktatásában és fejlesztésében, az elektronikus eszközök segítségével ez gyorsan és egyszerűen kivitelezhető, ezáltal pedig a képzés hatékonysága növelhető. Orv Hetil. 2017; 158(29): 1143–1148.

Open access

2013. október 3-án az Európai Unió Bírósága az orvostechnikai eszközök (93/42/EGK irányelv) és a gyógyszerek minősítése (2001/83/EK rendelet) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek értelmezésével kapcsolatban – az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában – döntést hozott. Orv. Hetil., 2014, 155(11), 429–433.

Restricted access

A XIX. század második felétől Magyarországon is elterjedő telepes lakóterületeken épült házak nem csak egyedi építészeti értékeikkel jelenthetnek védendő értéket: a jó minőségű, magas színvonalú telepek olyan városléptékű többletértéket adnak hozzá a településképhez, melyet a szakmai közmegegyezés védelmi eszközök segítségével kíván megőrizni. Cikkünkben azt a hipotézist kívánjuk igazolni és mérhető indikátorokkal alátámasztani, hogy ezek az eszközök (védelmi eszköztár, településrendezési eszközök, közös tulajdon/kezelés, felújításhoz nyújtott anyagi támogatás és társadalmi szemléletformálás) csak akkor lehetnek sikeresek és eredményesek, ha nem állnak feloldhatatlan ellentétben a lakók részéről a lakásokkal, házakkal és együttesekkel szemben támasztott kortárs funkcionális, műszaki és erkölcsi követelményrendszerrel. A vizsgálathoz 5-5 városépítészeti és épületléptékű indikátort vezettünk be, melyekkel leírható a lakások és a nekik helyet adó házak és telepek műszaki és morális időtállósága, illetve a kortárs követelményekhez való adaptálhatósága. A bevezetett indikátorrendszert három magyarországi, alacsony-intenzív telepes lakóegyüttes példáján keresztül teszteljük, melyek eltérő korúak, léptékűek és más-más társadalmi csoportot céloztak meg felépítésük idején, eltérő eszközrendszer védi őket, így viszonylag széles spektrumot képviselnek a hasonló telepek között.

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

vagyona védelmének érdekében a jogszabályokkal összhangban, a tulajdonában, illetve használatában, valamint használati szerződéssel átadott eszközök tekintetében a feleslegesnek bizonyult vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével

Restricted access