Search Results

You are looking at 11 - 20 of 69 items for :

  • "filozófia" x
  • All content x
Clear All

Az igazságosság jól meghatározott elvei a modern politikai berendezkedés és a jóléti állam intézményes struktúrája legitimációjának feltételeit biztosítják, illetve biztosíthatják. Következésképpen az igazságosság valamely elvének megalapozása kitüntetett érdeklődésre tarthat számot a demokrácia gyakorlati működése és a politikai filozófia szempontjából egyaránt. Vizsgálódásunk célja, hogy az igazságosság elve megalapozásának az eddigi tiszta logikai kísérleteivel szemben egy társadalomelméleti megalapozás lehetőségét mutassuk be négy lépésben. Először az igazságosságprobléma általános struktúráját mutatjuk be. Második lépésben az igazságosság elvei megalapozásának néhány ismert stratégiáját elemezzük. Harmadszor, az igazságossági elv társadalomelméleti megalapozásának főbb kérdéseit vesszük szemügyre. Végül az igazságosság jelenlegi legfontosabb kérdésével, nevezetesen a felelős személy fejlődését szolgáló intézményes feltételekkel foglalkozunk.

Restricted access

BorosJános(szerk.): Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2004 Faragó-SzabóIstván: Az újkori szkepticizmus története. Áron Kiadó, Budapest, 2005 NyíriKristófés PallóGábor(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. Áron Kiadó, Budapest, 2005 LudassyMária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, Budapest, 2004 ImmanuelKant: Antropológiai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 KieferFerenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 BárdosJenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra, Pécs, 2004 BárdosJenő: Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 Minden filozófia „nyelvkritika”. I-II. NeumerKatalin(szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004; NeumerKatalinés LakiJános(szerk.): Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 BorosJánosés AndrásFerenc(szerk.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2005 WolfgangIser: Az értelmezés hatalma.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 HankissElemér: Az ezerarcú én. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 JeromeBruner: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 TimKasser: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, Budapest, 2005 LászlóJános: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 LányiGusztáv: Politikai pszichológia.Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005 CsermelyPéter: A rejtett hálózatok ereje. Vince Könyvkiadó, Budapest, 2005 NémediDénes: Klasszikus szociológia. 1890-1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005ZemplénA. Gábor: The history of vision, colour, and light theories. Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Bern, 2005

Restricted access

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access

Fehér Márta és Békés Vera (szerk.): Tudásszociológia szöveg­gyűjtemény. Typotex, Budapest, 2005 Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert. (Fordította: Bakács Tibor) Typotex, Budapest,  2004 Schiller Róbert: Egy kultúra között. Typotex, Budapest, 2004 Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudomány­filozófia történeti fordulata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2006 Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton (szerk.): A tudományon kívül és belül. Tanulmányok a társadalom és a tudomány kapcsolatáról. MTA KSZI, Budapest, 2005 Kertész András és Pelyvás Péter (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. XXI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005 James A. Anderson: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai. (Fordította: Wil­helm Gábor) Typotex, Budapest, 2005 Jean-François Rouet: Cent fenêtres sur l'internet. Atlantique, Poitier, 2005 Ivaskó Lívia (szerk.): Érthető kommunikáció. SZTE Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2005 Johan Goudsblom: Időrezsimek.Typotex, Budapest, 2005

Restricted access

Andrássy György (2008): A világ nyelvi sokfélesége és a gazdaságosság. In: Uő.: Filozófia és jogászi etika. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs. Ádám Antal (2002): Az

Restricted access

alakulása 1998 Boros I.: A filozófia klasszikusai. Fejezetek a filozófia történetéből. Tri-Mester, Tatabánya

Restricted access

Timaios mítosza és a kozmológiai princípiumok

Megjegyzések Plótinos II. 9-hez

Antik Tanulmányok
Author: Endre Ádám Hamvas

Plótinos az Azok ellen, akik a világ teremtőjét rossznak, s a világot rútnak mondják című művében azt írja, hogy a gnóstikusok nem tesznek mást, mint Platón Timaios át magyarázzák félre. A cikkben ebből a kijelentésből kiindulva kísérlem meg felvázolni azokat a problémákat, amelyek a Timaios kozmológiai leírásának hatására jelentek meg a későbbi természetfilozófiai elképzelésekben a platonikus, továbbá a gnóstikus és hermetikus kozmológiákban. E kérdésben alapvető a Démiurgos alakjának szerepe, illetve a platóni befogadó fogalmának értelmezése. A kérdés vizsgálata során először a platóni szöveg kozmológiai fogalmait (az örök képmás-Démiurgos-befogadó) vizsgálom, majd vázolom, hogyan alakult át a befogadó fogalom a későbbi platóni gyökerű filozófiák anyag , illetve hely terminusaivá. E fogalmi keretben válik érthetővé és vizsgálhatóvá a plótinosi kijelentés. A gnóstikusokkal kapcsolatban annak a bemutatása a legfontosabb, hogy a Plótinos által kárhoztatott dualisztikus kozmológiájuk - ahogyan azt maga Plótinos erősíti meg - a platóni szöveg interpretációs lehetőségein nyugszik. Az Asclepius című hermetikus dialógus jó példája annak, hogyan jelenhet meg később az Isten mellett létező preegzisztens kozmológiai princípium egyszerre, mint anyag és hely , míg a CH VIII. szöveg szerinti párhuzamokat mutat a Timaios szal. Mindemellett természetesen nem zárhatjuk ki más (főképpen keleti) hatások lehetőségét, de a platóni filozófia fogalmainak vizsgálata jelentős szempontokat adhat annak vizsgálatához, hogy milyen hatások játszhattak szerepet a késő ókori dualista kozmológiák kialakulásában.

Restricted access

A szeptember 11-i terrortámadás a XXI. század kezdetének és remélhetoleg nem az egész századnak a szimbólumává vált. A sajtó, az elektronikus média, az egész világ közvéleménye nap mint nap foglalkozik e szörnyuséggel, azonban valódi elemzés (nem állásfoglalás!), amely az ilyen típusú cselekmények elokészületeihez szükséges titkos kommunikációról a továbbiakra nézve tanulságokkal szolgálhat, W. Diffie amerikai mérnök-kriptográfus (Diffie-Landau 2002) cikkét kivéve, eddig nem látott napvilágot. A szeptember 11-i események dupla felkiáltójellel vetették fel a globális e-kommunikáció, a globális e-társadalom kockázatának kérdését, melynek lényege a nyílt globalizáció ellen rejtett háború paradoxonban foglalható össze. Jelen dolgozatomban eme paradoxonhoz vezeto gondolatokat adom közre, továbbgondolva és a jövo biztonságos információs társadalmának problematikájába helyezve e kérdéskört. Ugyanakkor nem titkolt célom, hogy bemutassam a kriptográfia jelentos szerepét és talán a paradoxonhoz vezeto kettos természetét a napjainkban formálódó információs (infokommunikációs) társadalomban. Végül, még idoben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a modern, digitális sztegonográfia olyan titkosítási filozófia és eszközrendszer, amely rossz kezekbe kerülve valódi „csodafegyver" lehet, míg jó kezekben „csoda", azaz új lehetoség egy emberközpontú, biztonságos információs társadalom létrehozásához.

Restricted access

A tanulmány röviden összefoglalja a legfontosabb számítógépes világmodellek módszertanát, és vázolja a következő évek várható fejleményeit. Az ún. „integrált” világmodelleken kívül a makro-ökonometriai világelemzésekkel, az elsősorban a mesterséges intelligencia eszközeit használó szimulációs programcsomagokkal és a fejlesztések irányaival foglalkozik. Az elmúlt évtizedekben a világmodellezés két fő szakaszra volt bontható, míg a harmadiknak most tartunk az elején. Mindhárom fázist a számítógép-technológia változásai indították el. Az első hullám a 70-es évek elején a nagy IBM számítógépek használatával esik egybe, és az első mérföldkő a „Növekedés határai”-nak publikálása volt (Meadows et al. 1972). A második fázist az asztali számítógépek elterjedése indította, így a világmodellek már PC-n futhattak. A harmadik hullámot az Internet megjelenése és az adatfeldolgozási sebesség további gyorsulása idézte elő. A programcsomagok jelentős része letölthető lett, míg a párhuzamos műveletvégzés egy újfajta modellezési filozófia népszerűségét hozta, mely lehetővé tette a mikro- és makroszint összekapcsolását. Mindezek eredményeként a modellek alkalmassá váltak a dinamikus és emergens jelenségek vizsgálatára. A metodológiai trendek a világmodellezés új, elméleti és gyakorlati szintézisét jelzik.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors: Albina Auksoriūtė and Jolanta Gaivenytė-Butler

Summary

The biggest impact on the development of Lithuanian terminology was made by Stasys Šalkauskis' work Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija (Terminological theory and Lithuanian terminology of philosophy) published in parts between 1925 and 1934. In 1979, principles established by Šalkauskis were developed in Kazimieras Gaivenis' article Bendrieji lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai (General principles of creation and normalization of Lithuanian terminology) and his book Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys (Lithuanian terminology: an outline of theory and ordering) (2002). Ten principles of the creation and normalization of Lithuanian terminology suggested by Šalkauskis and Gaivenis essentially did not change – they still are applicable. More significant changes are noticeable in the scope and methods of practical terminology work.

Restricted access