Search Results

You are looking at 11 - 20 of 78 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

. B. Aczél Anna (2000):Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság. 2 , 15-32. Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság. 2

Restricted access

) Struktúraváltás és ifjúsági foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 2. pp. 52–58. 6 Boros L. (1988b) Az ifjúság értékvilágának dilemmái. Értékorientációk – értékrendek – intézmények

Restricted access

korszakváltás. Ifjúság az új évezredben . Szeged, Belvedere. pp. 28–72. 3 Gábor K. (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok . Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó

Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

tervek és tevékenységek. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet . Budapest, Kutatópont. pp. 211–228. http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet

Open access

Anna (2000): Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság , 2: 15-32. Rákospalotai körkép Család, Gyermek, Ifjúság 2 15

Restricted access
Educatio
Authors: Mihály Csákó and Annamária Sebestyén

–2014. Statisztikai Szemle, 92/6. pp. 513–540. 5 Oross D. (2013) Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. pp

Restricted access

eleme. In: Bauer Béla, Szabó Andrea, Laki László (szerk.): Ifjúság 2000 Tanulmányok I . Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. 159–171. Fábri I Ifjúság

Restricted access

-STUMPF, István (eds), Rend-szerváltás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 97-108. 1995: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák [Youth marginalisation, youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Vesztesek. Ifjúság

Restricted access

Szentkirályi Zoltán 1980-ban kapott meghívást oktatóként a Mesteriskolába többek kívánságára, de Szendrői Jenő akarata és döntése révén. Tanulmányai 1963-tól jelentek meg, de a leírt szövegek továbbgondolására kiváló terep volt a Mesteriskola, hallgatóival, tanáraival, mestereivel.A hallgatók új iránti vágyát építészettörténeti korok példáival elégítette ki, okosan és meggyőzően bemutatva a barokk kor modernségét. Római és ausztriai útjaik alkalmat adtak az ifjúság számára a történeti korok építészetének tágabb megítélésére. Szentkirályi Zoltán sokszínűsége újdonság volt az építészeti múlt oktatásának akkori mindennapjaiban, nála a tanított történeti anyag sajátosan komplexszé vált. E közös utakon ez a spontaneitás, az improvizálás a lényeghez tartozott, a szavakban leírt szabatos bonyolultság a helyszínen egyszerűvé vált. „Szentkirályi és a Mesteriskola” között ez maga volt az életkapcsolat.Szentkirályi Zoltán pontos és alapos volt a tárgyra vonatkozó egzakt mondataival, de kitágult mélységében, a téma mikrovilágába belebújva. Nyitott volt, nemcsak az építészettörténeti múlt különböző fázisaira, hanem a közelmúltra, a XX. század építészeti elméleteire is. Megértő, kereső, az emberi szellem szinte valamennyi megjelenésére fogékony, életszerető ember volt, aki egész életében tanult és tanított.

Restricted access