Search Results

You are looking at 11 - 20 of 80 items for :

  • "ifjúság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. B. Aczél Anna (2000):Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság. 2 , 15-32. Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság. 2

Restricted access

A nyolcvanas évek ifjúsági mozgalmai

The political activity of young people in the eighties

Educatio
Author: László Boros

) Struktúraváltás és ifjúsági foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 2. pp. 52–58. 6 Boros L. (1988b) Az ifjúság értékvilágának dilemmái. Értékorientációk – értékrendek – intézmények

Restricted access

Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban

Learning Paths in Public Education and Higher Education in Hungary

Educatio
Authors: Anikó Fehérvári and Marianna Szemerszki

korszakváltás. Ifjúság az új évezredben . Szeged, Belvedere. pp. 28–72. 3 Gábor K. (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok . Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó

Open access

A Janus-arcú 1968

The Janus-Faced ’68

Educatio
Author: Erzsébet Szalai

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

Egy autentikus diákmozgalom

An authentic student movement

Educatio
Authors: Mihály Csákó and Annamária Sebestyén

–2014. Statisztikai Szemle, 92/6. pp. 513–540. 5 Oross D. (2013) Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. pp

Restricted access

Anna (2000): Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság , 2: 15-32. Rákospalotai körkép Család, Gyermek, Ifjúság 2 15

Restricted access

Az iskolai végzettség hatása a felnőttek televíziós dokumentumfilmekből történő tanulási aktivitására

Impacts of Education Attainment on the Learning Activity of Adults from Television Documentaries

Educatio
Author: Attila Zoltán Kenyeres

tervek és tevékenységek. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet . Budapest, Kutatópont. pp. 211–228. http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet

Open access

eleme. In: Bauer Béla, Szabó Andrea, Laki László (szerk.): Ifjúság 2000 Tanulmányok I . Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. 159–171. Fábri I Ifjúság

Restricted access

-STUMPF, István (eds), Rend-szerváltás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 97-108. 1995: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák [Youth marginalisation, youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Vesztesek. Ifjúság

Restricted access

A modern társadalomban a vallás jelentősen átalakult; nem csak a vallás intézményes háttere, hanem a hittartalmak, a valláshoz való viszonyulás, a vallásgyakorlás formái is. Míg korábban a vallás fogalma mindenki számára egyértelmű volt, manapság a hit, a spiritualitás és a vallásosság már nem fonódnak olyan szorosan össze. Serdülőkorban az egyéni életút és életcélok vonatkozásában, a világkép megalapozásában, az értékek és erkölcsi elvek integrálásában egyfajta útkeresés zajlik. Az identitáskeresés pedig szorosan összefügg a spirituális fejlődéssel. Tanulmányunk célja a vallásgyakorlás, a valláshoz való viszonyulás feltérképezése a szegedi középiskolás ifjúság körében, beleértve a vallási hovatartozást, a vallási aktivitást, a spirituális és vallási hittartalmak elfogadását, a vallás fontosságát életükben, valamint a spirituális jóllétet. Az elemzéshez a Szegedi Ifjúságkutatás 2010-es adatbázisát használtuk fel (N = 656). Saját mintánk vallási aktivitása nem tér el jelentősen sem az országos reprezentatív vizsgálatok eredményeitől, sem más hazai kutatások eredményeitől, ellenben jóval elmarad az amerikai fiatalok értékeitől. Klaszteranalízis segítségével a fiatalok négy csoportját sikerült elkülöníteni a valláshoz/spiritualitáshoz való viszonyulásuk alapján: vallást elutasító nem hívők; vallásra/spiritualitásra nyitottak; vallásos/spirituális hívők; misztika és vallás híján boldogulók – ezek nagyjából lefedik a Lambert által leírt csoportokat. A középiskolások vallásossága/spiritualitása tehát sokszínű, és összefügg lelki egészségükkel, egészség-magatartásukkal.

Restricted access