Search Results

You are looking at 11 - 20 of 79 items for :

  • "language teaching" x
  • All content x
Clear All

Árvay, Anett - Gyula Tankó 2004. A contrastive analysis of English and Hungarian theoretical research article introductions. In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 42 : 71

Full access

The paper intends to present communication if foreign languages in the perspective of “everyday creativity”. It tries to define the role of creativity training in certain aspects and at certain stages of the education of foreign language students. The reflection is fostered by the opinions sustaining that creativity may be a factor at play in the communication in foreign languages. It is rooted in the principles of glottodidactics, its aims and scope of research, as formulated by researchers from Polish school of applied linguistics. Moreover, it takes into account trends and tendencies showing new directions in thinking about foreign language acquisition, in particular those outlining the role of the student. The approach adopted relates also to the role played in psychoeducation by didactic and creativity research (both pure and applied), which may pave the way for research on creativity training and its role in foreign language teaching and learning.

Restricted access

1997 Malmkjaer, K. 1998. Introduction. In: Malmkjaer, K. (ed.) Translation and Language Teaching. Language Teaching and Translation . Manchester: St

Restricted access

Az egységes terminushasználat rendkívüli jelentősséggel bír a szakmai nyelvhasználatban, mivel megkönnyíti a szakemberek közötti kommunikációt. Tapasztalatunk szerint a szaknyelvoktatásban és a szakfordító képzésben a terminológiai problémák egyik fő oka, hogy az oktatók, illetve a hallgatók ugyanarra a fogalomra eltérő terminusokat használnak. Ez különösen igaz a marketing szaknyelvre. Tanulmányunk célja, hogy ismertessük a consumer goods (fogyasztási cikkek) és hiponimáinak használatáról végzett vizsgálat eredményeit. Hipotézisünk szerint ezen terminusok használata mindmáig nem egységes az angolról magyarra fordított marketing tankönyvekben, valamint az angol–magyar szakszótárakban. Elemzésünket autentikus angol és magyar nyelvű szakkönyvek, fordítások, illetve szakszótárak alapján végeztük el. A tanulmányban rámutatunk arra, hogy míg az angol nyelvű terminológia egységes, addig a magyar fordítók és szerzők számos esetben ad hoc jelleggel használják a terminusokat, ami terminológiai problémákhoz vezethet mind a szaknyelvoktatásban, mind pedig a fordítóképzésben.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Koppán, Katalin Eklicsné Lepenye, Renáta Halász, Judit Sebők, Eszter Szemán, Zsuzsanna Németh, and Szilárd Rendeki

Absztrakt:

Bevezetés: A XXI. századi orvosképzés kihívásaira adott egyik válasz a szimulációs oktatás, amely hozzájárul az orvostanhallgatók klinikai készségeinek hatékony fejlesztéséhez, csökkentve a klinikusok és a kórházi betegek terheit. Célkitűzés: A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán létrehoztunk egy szimulációs oktatási programot a MediSkillsLab intézményén belül, ahol célul tűztük ki az orvostanhallgatók anamnézisfelvételi és szakmai kommunikációs készségeinek interdiszciplináris formában történő hatékony fejlesztését. Módszer: A kurzust a korábbi évek magyar orvosi szaknyelvi oktatása során szerzett tapasztalataink mellett nemzetközi példák felhasználásával hívtuk életre. Módszerül az Amerikában már az 1960-as években elterjedt Standardized Patient Programot választottuk. Eredmények: Az újdonság egyrészt a program hazai, elsőkénti bevezetésében, másrészt interdiszciplinárissá tételében rejlik. Az órákon szakorvosok, nyelvészek, színész-páciensek és orvostanhallgatók együttműködésével fejlődik a hallgatók szakmai, szaknyelvi és kommunikációs kompetenciája. Következtetés: A kurzust teljesítő diákokkal készített interjúk megerősítik a módszer létjogosultságát, amelynek eredményeként a betegekkel eredményesebben kommunikáló orvosok kezdhetik meg klinikai munkájukat. Orv Hetil. 2017; 158(26): 1022–1027.

Restricted access
Educatio
Authors: Judit Török, András Kétyi, Szilvia Hukné Kiss, Viktória Koltányiné Vadász, Zsuzsanna Ugrai, and Ferenc Kósik

McDouall, A. & Seidel, M. (2017) Blended Learning + : Combining Project-based Language Teaching with the Team Protocol Method. https://www.academia.edu/32911871/Blended_Learning_Combining_Project-based_Language_Teaching

Open access

Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics . Harlow : Longman . Roach , P. 1998 . Some Languages are Spoken More Quickly than Others . In: Bauer , L

Restricted access

Society Vol. 6 . No. 3 . 313 – 322 . Crystal , D. 2002 . The Cambridge Encyclopedia of Language . Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press

Restricted access

Álvarez, R. & Carmen-Áferica Vidal, M. 1996/2007. Translation, Power, Subversion , Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. Carmen-Áferica Vidal M

Restricted access

Introduction Foreign language teaching in Hungary has been in the centre of interest for a long time. In today's Hungarian education system, foreign language teaching plays a key role in its multidimensional utilization. It has significance in the

Open access