Search Results

You are looking at 21 - 30 of 65 items for :

  • "Disturbance" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

Fuzzy inference approach was applied to select the control input for the precision water bath of the heat exchange calorimeter used at a non-air-conditioned laboratory. The thermal fluctuation of the bath water was necessary to be kept within a narrow range. The cooling water or coolant kept at a temperature lower than the set temperature was circulated in the bath. The deviation corresponding to the difference between the set temperature and the observed temperature was observed as the input signal. The output or control input to be given to the heather element in the water bath was calculated by the fuzzy modus. The output function was simplified by means of circulating the cooling water. The contribution of each membership function was changed according to the thermal progress of the observed temperature of the water. The whole system including the control programs was examined by a practical water bath, and fairly good results were obtained. Reasonable recoveries were also shown for external thermal disturbances given to the controlled system.

Restricted access

A talajok aggregátum-stabilitásának ismerete kulcsfontosságú a talajtermékenység fenntartásának és növelésének hatékony kivitelezése, valamint a talajok védelme szempontjából.

A talajaggregátumok kialakulása és végső soron a stabilitása is jórészt a szerves anyagok mennyiségének és minőségének függvénye. Találunk közöttük állandó, cementáló jellegű anyagokat, ill. átmeneti jellegű kötőanyagokat is. Mivel a talajok különböző mértékben tartalmazzák ezen anyagokat, és azok különböző ideig hatnak az aggregátumok szerkezetének stabilitására, indokolt lehet különböző szervesanyag-kiegészítésű hosszú távú tartamkísérletek mintázása az aggregátum-stabilitás értékek meghatározására.A tartamkísérletek bázisán már korábban is végeztünk a talaj agronómiai szerkezetére és szerkezeti stabilitásra irányuló vizsgálatokat. Ezekre alapozottan új tartamkísérleti parcellák vizsgálatával folytattuk aggregátum stabilitás vizsgálatainkat a növekvő adagú műtrágyázás és a különböző formájú szerves anyag visszapótlású kezelésekben.

Vizsgálatainkban a vízálló aggregátumok százalékos arányát határoztuk meg (Water-stable aggregates, WSA) egy Eijkelkamp (Hollandia) nedves szita segítségével. Vizsgálatainkhoz az 1–2 mm közötti talajfrakciót használtuk. A méréseket 250 mikronos szitákon végeztük.

A mintavétel után két héttel végzett vizsgálatok eredményeiből megállapítottuk, hogy a szervestrágya-kiegészítések közül a szár+zöldtrágya leszántás adta a legnagyobb stabilitás értéket. A N-adagok közül pedig a 140 kg·ha−1 kezelésben mértük a legnagyobb értéket. Utóbbi szignifikánsan nagyobbnak bizonyult minden más N-kezelésénél. A kombinációs hatások vizsgálatánál a szárleszántásos változat 140 kg·ha−1-os nitrogénadag melletti stabilitás értéke több mint kétszerese volt a nem szervestrágya-kiegészítésű kontroll N-parcellákénak.

A mintavétel után három hónappal végzett stabilitásvizsgálat eredményei alap-ján a trágyázási változatok makroaggregátum-stabilitás értékei kiegyenlítődtek. Az N-adagok hatását vizsgálva azonban a korábban legnagyobb stabilitású 140 kg·ha−1-os N-kezelés adta a legkisebb értéket. A két időpont eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy a stabilitás értékek minden trágyázási változatban és a 140·kg ha−1-os N-adag kivételével minden N-kezelésben jelentősen növekedtek.

Restricted access

A kunhalmok az eurázsiai sztyeppe öv síkvidéki tájának emberalkotta formakincsei. A halmok építésekor az azt létrehozó ember eltemette és ezáltal konzerválta a korabeli táj egyik legfontosabb “olvasókönyvét”, a járószint talajtakaróját. Az egykori tudatos emberi cselekvés — azaz különböző céllal létesített halmok megépítésének — kiemelten fontos mellékterméke, hogy a halmok alatti terület korabeli talajtakarója izolálódott a környezeti hatásoktól és ezáltal megőrződött.

Tanulmányunkban a Szolnok-Túri-síkon található Bán-halmon végzett geomorfológiai, botanikai, talaj- és rétegtani eredményeket foglaljuk össze, illetve egészítjük ki az eltemetett paleotalaj mintáin végzett fitolitelemzés eredményeivel. A növényi opálszemcsék ellenálló képessége — egyéb mikro- és makroszkopikus, szervesanyagú növényi eredetű maradvánnyal szemben — lehetőséget ad a fitolitelemzés módszerének széleskörű paleoökológiai alkalmazására. A növényi szövetből történő feltáródásukat követően még hosszú ideig extrém körülmények között is fennmaradnak a befoglaló közegükben: megőrzik a képződési körülményeikre jellemző formájukat, anatómiai származásukra vonatkozó tulajdonságukat, textúrájukat. Ezzel megteremtik a lehetőségét, hogy a fitolitkutatás a paleoökológia és paleotalajtan tudományában, mint önálló kutatási irányzat szerepet kapjon. A növényi opálszemcsék a talajok fejlődéstörténetének hírmondói is egyben, így a megfelelő peremfeltételek teljesülése esetén egy-egy talajszelvény képződését is jellemezhetjük a módszer felhasználásával.

A Bán-halom rétegtani vizsgálatát a halmon végzett sekélyföldtani fúrás által szolgáltatott fúrómagok morfológiai, illetve alapvető laboratóriumi vizsgálatai alapján lehet felvázolni. Eszerint a halom palástját adó recens talajképződmény alatt legalább négy, morfológiailag jól elkülönülő kultúrréteg helyezkedik el, amely alatt 470 cm-es relatív mélységben található az építés előtti járószint, azaz az eltemetett paleotalaj felszíne.

Az eltemetett talaj Ap- és részben Bp-szintjéből, valamint a paleotalaj és — kronológiai értelemben — az első kultúrréteg (K1) határrétegéből 10 cm-es mintázási intervallummal gyűjtött talajminták fitolitelemzése szerint a Bán-halom építése előtti környezetet erős felszínbolygatás érthette. Ellentétben a temetkezési dombokon (kurgánokon) végzett — hasonló metodikájú — vizsgálatokkal, jelen esetben feltételezzük a halom alatti terület korábbi használatba vételét, a megtelepedést. Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka a gabonák egykori jelenlétére utaló fitolit morfotípusok megjelenése a mintákban. Mindemellett az eltemetett paleotalaj morfotípus spektruma azt támasztja alá, hogy a halom építési pontjának környezetében a természetes vegetációt a környező homokbuckák sztyeppei, félszáraz vegetációja uralta, amelyben fás szárú fajok egykori megjelenése, illetve dominanciája nem rekonstruálható.

Restricted access

device and perform the experiment design. The external light needed for the photography brings disturbances to the calorimetric measurement, because the light produces heat. A low power LED light was used in our experiment since it produces much

Restricted access

. , Kassai K. , Percze A. , Birkás M. , 2017 . The effects of tillage-induced soil disturbance on weed infestation of winter wheat . Pol. J. Environ. Stud . 26 . 11131 – 1138

Restricted access

viscoelasticity has not been successfully incorporated into any of these mathematical treatments [ 12 ]. Regardless of the form of the constitutive equation, linear stability analysis predicts that an axisymmetric disturbance will grow faster on a

Restricted access

Soil biological properties and CO 2 emission were compared in undisturbed grass and regularly disked rows of a peach plantation. Higher nutrient content and biological activity were found in the undisturbed, grass-covered rows. Significantly higher CO 2 fluxes were measured in this treatment at almost all the measurement times, in all the soil water content ranges, except the one in which the volumetric soil water content was higher than 45%. The obtained results indicated that in addition to the favourable effect of soil tillage on soil aeration, regular soil disturbance reduces soil microbial activity and soil CO 2 emission.

Restricted access

in the scope of this study has a limited sensitivity and provides inconsistent data for oxygen concentration measurements throughout the culture. Fluctuations due to noise disturbances can be observed in capacitance and heat flow measurements

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Barbara Marciniec, Katarzyna Dettlaff, Marek Naskrent, Zuzanna Pietralik, and Maciej Kozak

well-known therapeutic drug applied in treatment of alcoholism to prevent drinking alcohol by producing unpleasant side effects, such as headaches, disturbances of the circulatory system performance, disturbances of the alimentary tract performance

Open access

Instrumentation and calibration of the Calvet calorimeter

Enthalpy of solution of PrBr3 at standard conditions

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Beata Salamon, Jan Kapała, and Marcelle Gaune-Escard

overcooling the compound and kinetic disturbances of process at low temperature. The enthalpy of solution for the Rb 3 PrBr 6 at standard conditions has not been obtained, but the results of experiment leads to unexpected conclusion that this compound does

Open access