Search Results

You are looking at 21 - 30 of 78 items for :

  • All content x
Clear All

. Fodor Gábor – Kern Tamás (2009): A rendszerváltás válsága . Századvég Kiadó, Budapest. Kornai János (2007): Mit jelent a „rendszerváltás”? Kísérlet a fogalom tisztázására. Közgazdasági Szemle, LIV. évf. április, 303

Restricted access

Családlátogatás evészavarban szenvedőknél

Környezetpszichológiai megfontolások

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferenc Túry, Andrea Dúll, Márta Wildmann, and Zsuzsa László

) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia , 22 , 57-106. Kísérlet egy tranzakcionális

Restricted access

Absztrakt

Károli Gáspár volt az első magyar nyelvű Biblia fordítója, akinek munkáját az utóbbi évszázadok újrafordítói is alapvető fordításként használják fel. Károli a fordításában a korabeli terminológiát használta, ami a természeti kép megrajzolásában is hatott fordítására. Olyan szófordulatokat, a népi terminológia elemeit használta, építette be fordításába, mint pl. a zsobrák szót, ami egyféle gyenge, pejoratív tulajdonság, állapot jelzésére szolgált. A zsobrák terminus Északkelet-Magyarországon általánosan ismert, különösen a szőlő- és bortermelésben, ahol a tokaj-hegyaljai szőlőkben közértelemben is használt fogalom pl. a zsobrák furmint. Ezt a szőlő- és bortermeléssel foglalkozó, gazdálkodó Károli is ismerhette, akinek az 1502 óta írásosan jegyzett híres dűlőben, a Hétszőlőben volt a szőleje és a pincéje.

Restricted access

Jelen dolgozat javaslatot tesz arra, hogy a tenzorok oktatását miként lehet könnyebbé tenni. Megmutatjuk, hogy a többváltozós függvények adott pontbeli lineáris homogén közelítésével és a derivált fogalom általánosításával hogyan lehet szemléletes hátteret biztosítani mérnökök számára a tenzoralgebra és -analízis megértéséhez. Ezen az úton többnyire ismert és képies fogalmakból lehet ugyanis kiindulni, és a továbbiak (a több koordináta-rendszer együttes használata, a reciprokrendszer, a ko-és kontravariáns rendezők, és az affin koordináták) ezután már szemlélettel követhető részletkérdésként kezelhetők, amelyek nem képezik jelen dolgozat tárgyát.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmányban egy európai kutatás (MYPLACE projekt) magyar adatbázisán (N = 1 200 fő), a 15–26 éves fiatalok vizsgálata alapján a következő kérdésre próbáltunk válaszolni: hogyan jellemezhető a fiatalok demokráciáról alkotott értelmezése, és milyen szocializációs tényezők befolyásolják leginkább a fogalom értelmezését. A vizsgálat koncepciója nem előzetes kutatói konstrukciók szerint, hanem a szociális reprezentáció elméletéhez és egyik módszertani lehetőségéhez (asszociációk) kapcsolódott. Az eredmények a demokrácia antiliberális és inkább negatív tartalmú reprezentációjára utalnak, melynek alakításában nem a nyílt politikai aktivitásnak, hanem a „rejtett” szocializációs hatásoknak van szerepük.

Restricted access

Timaios mítosza és a kozmológiai princípiumok

Megjegyzések Plótinos II. 9-hez

Antik Tanulmányok
Author: Endre Ádám Hamvas

Plótinos az Azok ellen, akik a világ teremtőjét rossznak, s a világot rútnak mondják című művében azt írja, hogy a gnóstikusok nem tesznek mást, mint Platón Timaios át magyarázzák félre. A cikkben ebből a kijelentésből kiindulva kísérlem meg felvázolni azokat a problémákat, amelyek a Timaios kozmológiai leírásának hatására jelentek meg a későbbi természetfilozófiai elképzelésekben a platonikus, továbbá a gnóstikus és hermetikus kozmológiákban. E kérdésben alapvető a Démiurgos alakjának szerepe, illetve a platóni befogadó fogalmának értelmezése. A kérdés vizsgálata során először a platóni szöveg kozmológiai fogalmait (az örök képmás-Démiurgos-befogadó) vizsgálom, majd vázolom, hogyan alakult át a befogadó fogalom a későbbi platóni gyökerű filozófiák anyag , illetve hely terminusaivá. E fogalmi keretben válik érthetővé és vizsgálhatóvá a plótinosi kijelentés. A gnóstikusokkal kapcsolatban annak a bemutatása a legfontosabb, hogy a Plótinos által kárhoztatott dualisztikus kozmológiájuk - ahogyan azt maga Plótinos erősíti meg - a platóni szöveg interpretációs lehetőségein nyugszik. Az Asclepius című hermetikus dialógus jó példája annak, hogyan jelenhet meg később az Isten mellett létező preegzisztens kozmológiai princípium egyszerre, mint anyag és hely , míg a CH VIII. szöveg szerinti párhuzamokat mutat a Timaios szal. Mindemellett természetesen nem zárhatjuk ki más (főképpen keleti) hatások lehetőségét, de a platóni filozófia fogalmainak vizsgálata jelentős szempontokat adhat annak vizsgálatához, hogy milyen hatások játszhattak szerepet a késő ókori dualista kozmológiák kialakulásában.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Zita Kőhegyi, Anett Freyler, and Ferenc Köteles

A modernkori egészségféltés (modern health worries, MHW) fogalma a technológiai változások és a modern élet jellegzetességeinek az egészségre gyakorolt káros hatásával kapcsolatos aggodalmakat takarja. A fogalom első, 2001-es megjelenése óta számos nemzetközi és hazai kutatás igazolta azt, hogy a modernkori egészségféltés kapcsolatban áll a szubjektív testi tünetek előfordulásával, az észlelt egészségi állapottal, az egészségügyi ellátás igénybevételének mértékével, valamint egyes vonásjellegű tulajdonságokkal (negatív affektivitás, szomatoszenzoros amplifikáció, egészségszorongás). A jelenség pontosabb megismerése, a vele kölcsönhatásban álló egyéb tényezők felderítése elengedhetetlen az általa okozott egyéni és társadalmi problémák megfelelő kezeléséhez. Cikkünk célja az eddigi kutatási eredmények összefoglalása és bemutatása.

Restricted access

A fenntarthatóság addig nem érhető el, amíg az emberiség nem veszi tudomásul a természettől való örök függését. A gazdasági jólét alapja a természeti tőke, „az élet természeti alapjai”, amelyeket az ember büntetlenül nem szabhat át. Számolni kell a természeti környezet biofizikai feneketlenségébe vetett tévhit és a gazdasági növekedés feltétel nélküli erőltetésének okozataival. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program a Jólét bolygónk felélése nélkül címet viseli, ami a „túllövés” (overshoot)1 állapotában ?nellentmondást rejt. A „növekedés” — tehetnek elé bármilyen jelzőt — biofizikai szempontból véges világban eleve nem lehet fenntartható. A „jólét” relatív szint, értékrendtől függően más-más tartalmat hordoz, válsághelyzetben pedig alaposan átértékelendő fogalom.

Restricted access

Bizánc bukásának „relatív” történelemfilozófiai értelmezése

Megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez

Antik Tanulmányok
Author: Tóth Iván

Konstantinápoly török bevétele egy lassan haldokló birodalom történetének utolsó felvonása volt. A kortárs bizánciak többsége az isteni gondviseléssel magyarázta a török hódítást. Voltak azonban néhányan, akik szakítottak a keresztény értelmezéssel, és más magyarázatot kerestek Bizánc bukására. Közéjük tartozott a Halósis egyik történetírója, az imbrosi Kritobulos. A tanulmány az ő történelemszemléletét vizsgálja. A korábbi elképzeléssel szemben, mely szerint Kritobulos művében a történelem menetét a kiszámíthatatlan τύχη irányítja, azt állítjuk, hogy a hellenisztikus fogalom csak az egyik – és nem is a legfontosabb – volt azon eszmék közül, amelyeket Kritobulos felhasznált a múlt értelmezésénél.

Restricted access

Tanulmányunkban a kollektív áldozati tudat nevű jelenség magyar nyelvű összefoglalóját kívánjuk nyújtani. Kollektív áldozati tudatról akkor beszélünk, ha egy csoport tagjai között nagyjából egybehangzóan osztott az a vélekedés, hogy a saját csoport egyszeri vagy akár sorozatos támadásoknak volt kitéve más csoportok által. Ezeket a támadásokat, amellett, hogy nem megérdemeltnek és igazságtalannak ítélik meg, olyan, a moralitás szabályait figyelmen kívül hagyó szándékos károkozásnak tartják, melyek bekövetkeztét a csoport nem volt képes megakadályozni, ezért kiszolgáltatottnak érzi magát. Ez a fajta identitáskonstruálás nemcsak a saját csoport belső működésére és jövőjére, hanem más csoportokkal való kapcsolataira nézve is jelentős hatással van.

A jelenség ismertetése során kitérünk a fogalom meghatározásával és operacionalizálásával kapcsolatos problémákra. Bemutatásra kerülnek a csoportszintű áldozattá válás tapasztalatát meghatározó dimenziók, a történelmi viktimizáció eredményeképpen létrejött kollektív áldozati identitás fenntartásának és továbbadásának módjai; emellett az áldozati identitáskonstruálás jelenségének funkciói, valamint destruktív és — lehetséges — konstruktív következményei is. Végezetül, a magyar történelmi pálya sajátosságaiból eredeztethető áldozati identitásállapot jellemzőit tárgyaljuk az elmúlt évek/évtizedek magyar társadalomtudományi kutatásai és elmélkedései alapján.

Open access