Search Results

You are looking at 21 - 30 of 78 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

A modern társadalomban a vallás jelentősen átalakult; nem csak a vallás intézményes háttere, hanem a hittartalmak, a valláshoz való viszonyulás, a vallásgyakorlás formái is. Míg korábban a vallás fogalma mindenki számára egyértelmű volt, manapság a hit, a spiritualitás és a vallásosság már nem fonódnak olyan szorosan össze. Serdülőkorban az egyéni életút és életcélok vonatkozásában, a világkép megalapozásában, az értékek és erkölcsi elvek integrálásában egyfajta útkeresés zajlik. Az identitáskeresés pedig szorosan összefügg a spirituális fejlődéssel. Tanulmányunk célja a vallásgyakorlás, a valláshoz való viszonyulás feltérképezése a szegedi középiskolás ifjúság körében, beleértve a vallási hovatartozást, a vallási aktivitást, a spirituális és vallási hittartalmak elfogadását, a vallás fontosságát életükben, valamint a spirituális jóllétet. Az elemzéshez a Szegedi Ifjúságkutatás 2010-es adatbázisát használtuk fel (N = 656). Saját mintánk vallási aktivitása nem tér el jelentősen sem az országos reprezentatív vizsgálatok eredményeitől, sem más hazai kutatások eredményeitől, ellenben jóval elmarad az amerikai fiatalok értékeitől. Klaszteranalízis segítségével a fiatalok négy csoportját sikerült elkülöníteni a valláshoz/spiritualitáshoz való viszonyulásuk alapján: vallást elutasító nem hívők; vallásra/spiritualitásra nyitottak; vallásos/spirituális hívők; misztika és vallás híján boldogulók – ezek nagyjából lefedik a Lambert által leírt csoportokat. A középiskolások vallásossága/spiritualitása tehát sokszínű, és összefügg lelki egészségükkel, egészség-magatartásukkal.

Restricted access

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay, and András Falus

Youth 2012. [Fiatalok kockázati magatartása. In: Székely, L. (szerk.): Magyar Ifjúság, 2012.] Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 3 Németh

Open access

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Krámer V. & Szotyori N. V. (2005) Intézményben élő gyerekek: megelőzés és alternatív gondoskodás. Család, Gyermek, Ifjúság, Vol. 14. No. 5. pp. 8–12. 7

Open access

Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft. – Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft. 6 Tari A. (2010) Y

Open access

román ifjúság falumunkája”, EF 2/5–6 (1931): 100–102. Demeter B. A román ifjúság falumunkája EF 1931

Restricted access

., Aguilar, J. (2008): Changes in Youth Smoking, 1976—2002: A Time-Series Analysis. Youth & Society, 39: 453—480. Pikó B. (2000): Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban

Restricted access

Pikó, B. (2000) ‘Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban’, Társadalomkutatás 3–4, 183–96. Pikó B. Nyertesekből vesztesek

Restricted access

. Ifjúság 2000–2010. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. pp. 37–80. 16 Verges, P. (1992) L’évocation de l’argent: une méthode pour la définition du noyau

Restricted access

33 Komlósi, Elũd 1979: Legényszervezetek ás az ifjúság téli mulatságai. (Lads' organizations and possibilities of amusement for young people in the winter) Ethnographia, XC, 92-105. Legényszervezetek ás az ifjúság

Restricted access