Search Results

You are looking at 21 - 30 of 273 items for :

  • "literature" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All
Educatio
Authors: Krisztián Széll, Anikó Fehérvári, and Borbála Paksi

) Literature Review: A Culture of Trust Enhances Performance. Melbourne, Australian Institute for Teaching and School Leadership. https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/default-document-library/insights---literature

Open access

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

Open access

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

Open access

Curriculum Change, Literature Review . Melbourne, Australian Institute for Teaching and School Leadership. 7 Huberman, M., Grounauer, M. & Marti, J. (1993) The Lives of

Open access

. (2011) Professional Learning Flagship Program: Leading Curriculum Change, Literature Review. Melbourne: Australian Institute for Teaching and School Leadership . 11 Kirpal

Open access

. & Hides, L. (2016) Gamification for Health and Wellbeing: A Systematic Review of the Literature. Internet Interventions , Vol. 6. pp. 89–106. 9 Kapitány-Fövény, M., Vagdalt, E

Open access

Adjustment: A Literature Review. Research Report No. 433 Department for Education and Skills. Queen’s printer. London. http://www.bgfl.org/bgfl/custom/files_uploaded/uploaded_resources/18617/Desforges

Open access

, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-analytic Review of Scientific Literature. Psychological Science , 12/5. pp. 353–359. 2 Argyle, M. (1983) The Psychology of

Open access

és felvételi tendenciák. Felsőoktatási Műhely , No. 1. pp. 47–63. 21 Tinto, V. (1975) Dropouts from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Literature. Review of

Open access

success. Beyond the well-established literature of the chapters, the authors strive to highlight specific practices regarding several issues. Does teacher collaboration improve student learning? How do teachers collaborate? What are some ways in which

Open access