Search Results

You are looking at 51 - 60 of 203 items for :

  • "adatbázis" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány a középfokú továbbhaladás magyarországi trendjeit mutatja be a középfokú felvételi információs rendszer intézményi adatbázisának idősoros adataira támaszkodva. A reguláris adatbázis tartalmazza az összes középfokra felvételiző jelentkezését képzési típus szerint, megkülönböztetve az elsőhelyes jelentkezéseket. A tanulmány a 2000 óta működő adatbázisból kirajzolódó trendeket vizsgálja, az utolsó négy évet fókuszba állítva. Számba veszi a tanulói preferenciák változását, a képzési kínálat változását képzési típus, fenntartó szerint, valamint mindezek területi különbségeit. Megállapítható, hogy a tanulói preferenciák – az oktatáspolitikai akarat ellenére – inkább az általános képzés felé irányulnak, ebben azonban jelentős területi különbségek vannak. Érzékelhető, különösen a gimnáziumi képzésben, az egyházi oktatás előretörése.

Open access

Population migration and demographic database. [Népmozgalmi és demográfiai adatbázis.] OSZNI-KSH, 2011. [Hungarian] Szontágh, F.: A terhességi endokrinológia jelentősége a

Restricted access

phonological changes. Vicsi, Klára 2002. MTBA - magyar nyelvű, telefon beszéd adatbázis [Hungarian telephony speech database]. (HTTP

Full access

Absztrakt

A tanulmány három nemzetközi (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission; International Telecommunication Union), három regionális (European Committee for Standardization; European Committee for Electrotechnical Standardization; European Telecommunications Standards Institute) és hat nemzeti (BSI British Standards; National Standards Authority of Ireland; American National Standards Institute; Standards Council of Canada; Standards Australia Limited; Standards New Zealand) szabványosítással foglalkozó szervezet webhelyének tartalmát mutatja be. A weblapok törekszenek meggyőzni az oldalak látogatóit a szabványosítás gazdasági és társadalmi hasznosságáról; informálnak a szervezetek felépítéséről és működéséről; árulnak érvényben lévő szabványokat; elmagyarázzák, miként kivitelezhetők a szabványkidolgozási projektek, a megfelelőségértékelési és igazolási eljárások, valamint részvételre buzdítanak. Két másik, a szabványosítással kapcsolatos ismeretek minőségi oktatásának szentelt webhely is tárgyalásra kerül. A szerző két terminológiai adatbázis (Electropedia: International Electrotechnical Vocabulary és IEC Glossary: Compilation of electrotechnical terminology) ismertetése és a fent említett intézmények által kínált alkalmazott nyelvészeti szolgáltatások bemutatása kapcsán igyekszik feltárni a szabványosítás nyelvészeti vonatkozásait is.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az 1500 gramm alatti súllyal vagy a 32. gesztációs hét előtt születettek ellátása magas szintű klinikai felkészültséget igényel, és megfelelő kezeléssel, ellátásszervezéssel a halálozási arány csökkenthető. Célkitűzés: A EuroHOPE projekt eredményeire építve a magyarországi és a nemzetközi halálozási kimenetelek, valamint a 2006–2008 közötti neonatalis ellátást jellemző hazai regionális különbségek bemutatása. Módszer: A Magyarországra vonatkozó adatokat a szülészeti regiszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatbázisának összekapcsolásával állították össze. A különböző adatbázis-sajátságok, illetve szakmai alapú kizárások eredményeként 3562 újszülöttre vonatkozó adat került feldolgozásra. Eredmények: Magyarországon a kockázatkiigazított 365 napos halálozási arány szignifikánsan magasabb, mint a legtöbb vizsgált országban. A mortalitási kockázattal szoros összefüggést mutató betegségek Magyarországon fordulnak elő a leggyakrabban. Két megye halálozási adatai rosszabbak a modell alapján vártnál, egy esetében pedig jobbak. Következtetések: A hazai eredmények hátterében szisztematikus tényezők húzódhatnak meg. A szteroidprofilaxis alkalmazásának relatíve alacsony gyakorisága Magyarországon hozzájárulhatott a kedvezőtlenebb mortalitási értékekhez. Érdemes közös egyedi azonosítóval elősegíteni az érintett adatbázisok összekapcsolhatóságát. Orv. Hetil., 2016, 157(41), 1649–1656.

Open access

A primer gerincdaganatok ritka betegségek. A gerincdaganat-regiszter kialakítása fontos információforrásként szerepelhet, elősegítheti a terápiás döntéshozatal tudományos megalapozását, növelve a gerincdaganatos betegek túlélési esélyeit. A szerzők bemutatják az Országos Gerincgyógyászati Központban működő Primer Gerinctumor Regisztert, amely egy modern adatbázis-kezelő szoftverre, a RedCap adatbázisra épül. A regiszter 18 év során összesen 323, primer gerincdaganattal diagnosztizált beteg adatát tartalmazza. 126 malignus daganat közül a leggyakrabban előforduló szövettani típus a chordoma volt (61 eset), míg a benignus daganatok közül a schwannoma prevalenciája volt a legmagasabb (45 eset). A regiszter adatait számos aspektusból elemezték. A szerzők rámutatnak arra, hogy a primer gerincdaganatok biológiai viselkedésének és terápiás lehetőségeinek vizsgálata csak akkor lehetséges, ha nagyszámú betegről szisztematikus adatgyűjtés történik. Az Országos Gerincgyógyászati Központban létrehozott Primer Gerincdaganat Regiszter felépítése lehetővé teszi a gyors, felhasználóbarát adatbevitelt, optimális adatbázist biztosítva a betegek utánkövetéséhez és a betegség tudományos kutatásához. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 745–749.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Béla Bózsik, György Rokszin, Zsolt Abonyi-Tóth, and Lajos Katona

A pitvarfibrilláció hazai prevalenciájára és incidenciájára nincsen ismert adat. A hazai epidemiológiai adatok a nemzetközi publikációk adataiból következtethetők, habár egyedüli adottságként egy egységes biztosítói adatbázis áll a rendelkezésre. Célkitűzés: A magyarországi teljes lakosságra vonatkozó pitvarfibrillációs prevalencia és incidencia meghatározása. Módszer: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisának felhasználása a 2007., 2008. és 2009. évekre vonatkozóan az adott évet megelőző, 2002-től ismert adatok figyelembevételével a pitvarfibrillációs kód megjelenése szempontjából. Eredmények: A pitvarfibrilláció prevalenciája ma Magyarországon 2,37–2,67%. Egy adott évben csak a betegek fele kerül kórházi vagy szakrendelői ellenőrzésre. Következtetések: Ez az első olyan felmérés, ami teljes országos lefedettségben vizsgálja a pitvarfibrilláció prevalenciáját. Már az öt–hét éves időintervallum figyelembevételével számított 2,37–2,67% prevalencia is lényegesen magasabb betegszámot jelent, mint amivel eddig számoltak. A rendelkezésre álló adatok matematikai modellezésével azonban a teljes magyarországi betegszám 296 493, ami 2,95%-os prevalenciát jelent. Orv. Hetil., 2012, 153, 339–342.

Restricted access

A folyóiratok impaktfaktorát (IF) a tudományos színvonal értékmérőjének tekintik annak ellenére, hogy nagy fokban befolyásolja az újság témája, szakterülete, kiadója, szerkesztője, tudományos és gazdasági háttere. Bár sok javaslat született már ennek a fontos scientometria-paraméternek a módosítására, széles körben alkalmazzák újságok, személyek, osztályok tudományos teljesítményének összehasonlítása, a tudományos előmenetel megítélése, előléptetéssel való jutalmazás és pályázati források elosztása során. A legtöbb kutató nemzetközi adatbázisokat használ a kutatásaihoz szükséges publikációk megkeresésére – sajnálatos, hogy ezen adatbázisok csak kis számban tartalmaznak magyar folyóiratokat. Javasoljuk egy magyar elektronikus orvostudományi adatbázis felállítását, amelybe a különböző szakterületek alapján (pl. diabetológia, gasztroenterológia, népegészségügy, urológia stb.) töltenék fel a magyar szerzők dolgozataikat. Így segíthetnék egymást munkáik megismertetésével és idézésével. Ennek a honlapnak a leendő szervezőjét, gazdáját és támogatóit keressük.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Lívia Varga, Zsuzsanna Nemes Nagy, Andrea Mosonyiné Kőszegi, Sándor Nagy, Judit Jakab, Anikó Szilvási, Zsófia Vilimszky, András Bors, Attila Tordai, Ildikó Zsigmond Soós, and Hajnalka Andrikovics

Absztrakt:

Klinikai szempontból az ABO a legjelentősebb vércsoportrendszer, amelyről a korábbi kiterjedt kutatások ellenére még mindig jelentős új felfedezések születnek. A vércsoportrendszer genetikai hátterének felderítése tette lehetővé, hogy a kereskedelmi forgalomban több ABO genotípus meghatározási módszer is elérhető legyen. A jelen tanulmány célja az ellentmondó ABO vércsoport-szerológiai eredmények bemutatása esettanulmányok segítségével, a lehetséges klinikai és genetikai okok összefoglalása és az ellentmondások feloldására használható megoldások bemutatása különös tekintettel a molekuláris genetikai módszerekre. Esettanulmányainkban kitérünk az onkohematológiai betegségek kapcsán gyakori csökkent A és B antigénkifejeződésre, valamint a genetikai ABO alcsoportokra. Az esetbemutatásokat követően irodalmi áttekintést adunk az ABO vércsoportrendszer alcsoportvariánsairól, valamint olyan, több ezer személy genetikai hátterét vizsgáló populációs tanulmányokat mutatunk be, amelyek a vércsoportrendszerek genetikai variánsait részletező Erythrogene adatbázis alapjául is szolgáltak.

Open access

Munkánk során a hazai önkéntes társulások tagságának jellemzőit vizsgáltuk a Hungarostudy Egészség Panel (HEP) országos reprezentatív longitudinális vizsgálat keretében. A felmérések időpontjában (2002, 2006) a civil szervezetek tagsága 11–13% között mozgott — ez megfelel más hazai vizsgálatok eredményeinek. Kutatásunkban nyomon követtük, hogy milyen változások történtek a résztvevők tagsági viszonyában, és hogy ezek a változások miként írhatók le az egyes csoportok (kilépők, belépők) demográfiai, szociokulturális és gazdasági, valamint az egészségi állapot bizonyos mutatói mentén. Vizsgáltuk továbbá, hogy milyen magatartás- és személyiségjellemzőkkel írhatók le az egyes típusok. A Cloninger-féle személyiségdimenziók közül az önirányítottságot és az újdonságkeresést, a Folkman–Lazarus-féle coping kérdőív alapján pedig az emocionális és a problémamegoldó coping potenciált, valamint az egyéni aspirációkat vizsgáltuk. A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) adatbázis elemzésének eredményei arra utalnak, hogy az önkéntes társulások tagjait és valaha volt tagjait inkább jellemzik egészségvédő faktorok: alacsonyabb az anómia foka, jellemzőbb a problémacentrikus megküzdési mód, a reflektivitásra való képesség, a kreativitás magasabb foka, és az önirányítottság.

Restricted access