Search Results

You are looking at 51 - 60 of 182 items for :

  • All content x
Clear All

Ethanol extracts from 41 raspberry leaf accessions were studied. The plants of Rubus idaeus L. were collected in different natural habitats of Lithuania located in 26 districts and replanted in the experimental field of the Institute of Botany, Lithuania. The total amount of phenolic compounds in leaves varied from 0.3 to 2.2 mg of gallic acid equivalents (GAE) in 1 g of dry leaves. Quercetin glucuronide, quercetin-3-glucoside and quercetin glucosylrhamnoside (rutin) were identified in the extracts by HPLC/UV/MS. Remarkable differences in the composition of the extracts were observed indicating that herbal tea preparations containing Rubus idaeus leaves, which are used for phytotherapeutic purposes need more detailed examination in order to standardise their possible functional properties and pharmacological effects.

Restricted access

Species from the Ternstroemiaceae family are commonly used in Mexican traditional medicine prepared as infusion or decoction. In the present study, aqueous extracts obtained from the flowers, fruits, and seeds of Ternstroemia genera and fruits of two species of Cleyera genera were evaluated for flavonoid presence by planar chromatography using NP-PEG reagent, standards (kaempferol, quercetin, and rutin), and subsequent plate analysis. The antioxidant activity was evaluated by using a 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical-generating system, whereas anti-inflammatory activity was assessed by using the 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)-induced ear inflammation model in mice. The thin-layer chromatographic (TLC) fingerprint analysis of extracts evidenced that all samples evaluated contain flavonoids; intensity of the spots were slightly higher in extracts obtained by infusion. VideoScan software analysis of the derivatized TLC plate showed the presence of quercetin on the majority of samples; this was not the case for rutin and kaempferol, which appeared in few samples. All extracts evaluated exhibited antioxidant activity; the most active were those obtained from plants of the Cleyera genus with an effective concentration (EC50) = 1 and 12 ppm for C. integrifolia and C. theaeoides, respectively. Regarding the anti-inflammatory activity, the aqueous extracts from T. tepezapote, C. integrifolia, and C. theaeoides at a 1 mg per ear dosage showed a similar response to 0.1 mg per ear of indomethacin. Samples activity increased when heat was involved in the preparation of the extract. Presence of flavonoids after planar chromatography analysis suggests that these constituents are partially responsible for the antioxidant and anti-inflammatory activity of the active extracts. The purpose of this study was to recognize the presence of flavonoids by means of TLC and VideoScan analyses, which are both quick and reliable methods that serve also to verify differences between the samples.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A szívciklus részét képező szisztolé és diasztolé során a szívüregek összetett mozgást végeznek. Célkitűzés: A vizsgálat célja annak elemzése volt, milyen fiziológiás összefüggések mutathatók ki a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiával vizsgált jobb pitvari és a rutin kétdimenziós echokardiográfiás bal kamrai morfológiai és funkcionális paraméterek között egészségesekben. Módszer: A jelen tanulmányba 20 egészséges önkéntest vontak be. Valamennyi esetben teljes körű kétdimenziós echokardiográfiás és háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiás vizsgálat történt. Eredmények: A bal kamrai ejekciós frakció mind a szisztolés, mind a diasztolés jobb pitvari térfogatértékekkel, valamint a diasztoléban mérhető, a pitvari aktív kontrakciót jellemző area strainnel mutatott korrelációt. A szívciklusnak megfelelő jobb pitvari térfogatértékek csak a bal kamrai végszisztolés átmérővel és térfogatértékkel korreláltak, hasonló összefüggést a végdiasztolés paraméterekkel kimutatni nem tudtak. Következtetések: Összefüggések mutathatók ki a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiával elemzett jobb pitvari és a rutin kétdimenziós echokardiográfiával vizsgált bal kamrai volumetrikus és funkcionális paraméterek között egészségesekben. Orv. Hetil., 2015, 156(24), 972–978.

Restricted access

Flavonoids are the main functional compounds in a bamboo leaf extract. Because of their activity flavonoids are widely used in many of health products, cosmetics, and food supplements. A simple high-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) method has been established for simultaneous quantification of vitexin, isovitexin, orientin, and isoorientin in the leaves of three different bamboo species: Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie, Phyllostachys glauca McClure, and Pleioblastus yixingensis S. L. Chen et S. Y. Chen. The method was validated for precision (expressed as the coefficient of variation, CV [%]), accuracy, sensitivity, and selectivity. Instrumental precision was found to be 0.37, 0.52, 0.39, 0.13, and 0.84% and the repeatability of the method 0.98, 0.91, 1.02, 1.04 and 0.87% for isovitexin, rutin, orientin, isoorientin, and vitexin, respectively. The accuracy of the method was determined by measurement of recovery at three different concentrations. Average recovery was 99.54% for isovitexin, 99.31% for orientin, and 100.55% for isoorientin from P. pubescens; 98.97% for orientin, 99.00% for isovitexin, and 99.58% for vitexin from P. glauca ; and 98.86% for orientin, 100.04% for isoorientin, and 99.63% for vitexin in P. yixingensis . In the fraction extracted from bamboo leaves known as Flavone Gruff the flavonoid content was 6.44% ( w/w ) for orientin, 3.45% for isovitexin, and 6.58% for isoorientin in P. pubescens ; 7.82% for orientin, 2.82% for isovitexin, and 13.7% for vitexin in P. glauca ; and 4.92% for orientin, 3.50% for isoorientin, and 22.5% for vitexin in P. yixingensis . Although the presence of rutin was confirmed in the bamboo leaves investigated, it could not be quantified because of its low concentration. The proposed HPTLC method was found to be simple, precise, selective, sensitive, and accurate for routine quality control of the leaves of different bamboo species and formulations containing bamboo-leaf flavonoids.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ferenc Takács, Ilona Kardos, Ágnes Czeti, Dóra Aczél, Sarolta Illés, Alexandra Balogh, Júlia Gaál-Weisinger, Gábor Szalóki, and Gábor Barna

Absztrakt:

A krónikus limfoid leukémia (CLL) a leggyakoribb felnőttkori leukémia a fejlett országokban. A CLL egy indolens lefolyású, gyógyíthatatlan betegség, mely a kezelést követő relapszusokkal járhat, emiatt a betegek folyamatos követése szükséges. Az elmúlt évek bővülő terápiás lehetőségei (pl.: alemtuzumab, venetoclax) lehetővé tették a daganatos sejtek mennyiségének tartós és drasztikus csökkenését, ezért szükségessé vált a visszatérő betegség minél érzékenyebb detektálása. Erre nyújt lehetőséget a minimális, újabban mérhető reziduális betegség (minimal residual disease: MRD) meghatározása áramlási citometriai és molekuláris genetikai vizsgálati módszerekkel. Az MRD-szint és a túlélés összefüggését vizsgáló klinikai tanulmányok egyértelművé tették, hogy az alacsonyabb MRD-szint hosszabb túléléssel jár együtt. Bár az MRD meghatározása jelenleg nem a klinikai rutin része, amennyiben a jelenleg még futó klinikai vizsgálatok eredményei indokolttá teszik meghatározását, áramlási citometriai módszeren alapuló vizsgálata a rutin diagnosztika része lehet majd.

Open access
Educatio
Authors: Áron Szilveszter, Réka Kassai, Zsófia K. Takács, and Judit Futó

Összefoglaló. A COVID–19-vírusjárvány miatt 2020 márciusától júniusáig bevezetett iskolai digitális munkarend az oktatási rendszer minden résztvevőjét számos új feladat elé állította. Feltételezzük, hogy különösen nagy kihívást jelenthetett a hátrányos helyzetű családok számára (Jakab 2020). Jelen tanulmányban egy kérdőíves kutatás eredményeit mutatjuk be, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a szocioökonómiai státusz, a háztartási rendezettség, a családi rutin, valamint a gyermek tanulásba tett erőfeszítése közül mely tényezők jelzik előre az iskolai digitális munkarendben a tanulási sikerességet. A mintát középosztálybeli és hátrányos helyzetű, romatelepen élő, alsó tagozatos gyermeket nevelő felnőttek alkották. A hierarchikus lineáris regresszió eredményei azt mutatják, hogy a szocioökonómiai státusz önmagában nem szignifikáns prediktora a tanulási sikerességnek, azonban a tanulási erőfeszítés, a háztartási rendezettség és a családi rutin igen. A fenti eredmények – habár pusztán összefüggéseket és nem feltétlen kauzális kapcsolatokat mutatnak – alátámasztják, hogy hátrányos helyzetű gyermekek feltételezhetően sikeresen támogathatók a távoktatásban való eredményes részvételben egy, a fenti változókat célzó, intervencióval.

Summary. Because of the COVID-19 pandemic, the education system switched to digital distant learning education from March to June 2020. These changes posed a number of new challenges to students, teachers and parents alike. We assume that disadvantaged families were in an even more vulnerable position (Jakab 2020). Thus, we aimed to conduct a study to examine whether and how certain factors, including socioeconomic status, household chaos, family routine, and children’s learning effort affected learning success during this period of homeschooling. The sample consisted of high/middle-class and disadvantaged (living in a Roma settlements) caregivers of 1st–4th grader children. Our results indicate that socioeconomic status alone was not a significant predictor of learning success, however, learning effort, household chaos, and family routine were found to be important predictors. These results – although purely correlational – might suggest that a targeted intervention can be expected to effectively help disadvantaged children adapt to and succeed in a digital distant learning education setting.

Open access

Kreft, S., Štrukelj, B., Gaberščik, A. & Kreft, I. (2002): Rutin in buckwheat herbs grown at different UV-B radiation levels: comparison of two UV spectrophotometric and an HPLC method. J. Exp. Bot. , 53 , 1801

Restricted access

, Y.H. , Cho , E.J. , Lee , S. 2015 . The n-butanol fraction and rutin from tartary buckwheat improve cognition and memory in an in vivo model of amyloid-ß-induced Alzheimer’s disease . J. Medic. Food 18 : 631 – 641

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Antal-Szalmás, Gergely Ivády, Attila Molnár, Zsuzsa Hevessy, Valéria Kissné Sziráki, Anna V. Oláh, Ágota Lenkey, and János Kappelmayer

Bevezetés: A szerzők a laboratóriumi diagnosztikai tevékenység hatékonyságát jellemző paraméter, az ún. „turnaround time” meghatározására alkalmas számítógépes programot dolgoztak ki laboratóriumukban. A turnaround time a minta laboratóriumba való beérkezése és az orvosi validálást követő eredménykiadás között eltelt idő, mely jól jellemzi az eredménykiadás hatékonyságát, és ezért a laboratóriumok működésének fontos minőségügyi paramétere. Módszer: Analízisük során a sürgős, rutin- és speciális vizsgálatokat külön kezelve 6 hónap adatait dolgozták fel, és a turnaround time medián, 5- és 95-percentil értékeit adták meg. Meghatározták emellett a maximálisnak definiált turnaround time értéket (sürgős 1 óra, rutin 4 óra, speciális 2–14 nap) meghaladó turnaround time értékű vizsgálatok („kiesők”) arányát is az összes vizsgálati számra vonatkoztatva. Eredmények: A sürgős vizsgálatok esetében a medián turnaround time 9–70 perc, a rutinvizsgálatoknál pedig 33–190 perc között volt. A speciális vizsgálatok jóval heterogénebb képet mutattak, és általában megállapítható volt, hogy a kis mintaszámú, nem automatizált, immunkémiai és hemosztázis-tesztek esetében magas a turnaround time értéke és a kiesők aránya. A rutinvizsgálatok longitudinális analízise egyértelműen mutatta, hogy 2006 első félévében javultak a vizsgálatok turnaround time értékei a laboratórium valamennyi részlegén. A turnaround time hosszát befolyásoló egyik lényeges paraméter az orvosi validálás ideje, ami jelentősen csökkenthető egy autovalidáló program segítségével. A szerzők adatai alapján az autovalidálás bevezetése akár 1–2 órával is csökkentette a rutinvizsgálatok medián turnaround time értékeit. Az alkalmazott számítógépes program alkalmas akár a mintaszállítás effektivitásának jellemzésére is, amit a szerzők két különböző mintaszállítási infrastruktúrával rendelkező sürgősségi részlegük összevetésével mutattak be. Következtetések: Az itt ismertetett turnaround time analízis az általános rutin része a világ fejlettebb országaiban tevékenykedő diagnosztikai laboratóriumokban, ugyanakkor az első ilyen próbálkozást jelenti Magyarországon.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Zoltán Szentirmay, Mónika Gallai, Orsolya Serester, János Szőke, and Erika Tóth

Absztrakt

A microsatellita-instabilitás (MSI) hozzájárul a vastagbélrák kialakulásához, befolyásolja annak várható kórlefolyását és a személyre szabott daganatellenes kezelés körülményeit. Az MSI a daganat morfológiai megjelenésének megváltozásával is együtt jár, ezért a rutin hematoxilin-eozin (H&E) alapú szövettani vizsgálat alkalmas lehet a microsatellita-státus valószínűsítésére. Munkánk célja volt, hogy a rutin szövettani diagnosztikai gyakorlat számára használható módon bemutassuk azokat a klinikopatológiai jellegzetességeket, amelyek megkönnyítik a microsatellita-stabil és -instabil colorectalis carcinomák felismerését. Az Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrumában vizsgált vastagbélrák-esetek közül 384 daganat lokalizációját, klinikai stádiumát, microsatellita-státusát, valamint a daganat felfedezésekor a betegek életkorát figyelembe véve választottunk ki 26 herediter nem-polyposus colorectalis carcinomát (HNPCC), 22 sporadikus MSI-H (magasfokú microsatellita-instabilitás) és 76 microsatellita-stabil (MSS) vagy alacsonyfokú microsatellita-instabilitást mutató (MSI-L) carcinomát. Ezekben az esetekben vizsgáltuk az MSI-státussal összefüggésbe hozható morfológiai jellegzetességek előfordulási gyakoriságát. Vizsgálatunk során kimutattuk, hogy az MSS/MSI-L, illetve a HNPCC és az időskori sporadikus MSI-H tumorok a kormegoszlás, a felfedezéskori klinikai stádium, a lokalizáció és a szövettani szerkezet segítségével nagy valószínűséggel akkor is felismerhetőek, ha egyébként genetikai microsatellita-instabilitási teszt nem áll rendelkezésre. A kifejezett microsatellita-instabilitással összefüggésbe hozható morfológiai jel a tumorsejtek között vagy a daganat stromájában tumorinfiltráló limfociták jelenléte, a kerek vagy ovális, nagy izolált nucleolust tartalmazó vesicularis sejtmag és az expanzív növekedés a daganat széli részein. Ha a rutin patológiai vizsgálat során a fenti klinikopatológiai jellegzetességeket figyelembe vesszük, akkor nagy valószínűséggel helyesen következtethetünk egy vastagbélrák microsatellita-státusára. Ez az eljárás megkönnyíti és széles körben hozzáférhetővé teszi a legmegfelelőbb daganatellenes terápia meghatározását, illetve az ehhez szükséges molekuláris patológiai vizsgálatok kiválasztását.

Restricted access